Konservatorių pirmininko rinkimuose pirmauja G. Landsbergis
Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos - Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) - pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se pir­mau­ja eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis, ta­čiau sek­ma­die­nio va­ka­rą dar ne­bu­vo aiš­ku, ar jam pa­vy­ko lai­mė­ti pir­ma­ja­me tu­re.

Tam, kad lai­mė­tų rin­ki­mus, G.Lands­ber­gis tu­rė­jo su­rink­ti dau­giau kaip 50 proc. bal­sų. Jei bal­sų pri­trūks, bus ren­gia­mas an­tra­sis tu­ras, ku­ria­me jis var­žy­sis su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke Ire­na De­gu­tie­ne.

Pa­sak TS-LKD vyk­do­mo­sios se­kre­to­rės Mo­ni­kos Na­vic­kie­nės, su­skai­čia­vus 9090 bal­sų, iš jų G.Lans­ber­giui ten­ka 49,78 proc., o I.De­gu­tie­nei - 43,05 pro­cen­to. Už G.Lands­ber­gį yra pa­si­sa­kę 4525 TS-LKD na­riai, už I.De­gu­tie­nę - 3913 par­tie­čių.

„Dar trūks­ta dvie­jų sky­rių bal­sų, ku­riuos tu­rė­si­me pir­ma­die­nį ry­te. Šiuo me­tu rin­ki­mų baig­tis dar ne­aiš­ki“, - BNS sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė M.Na­vic­kie­nė.

Ki­ti kan­di­da­tai su­rin­ko kur kas ma­žiau bal­sų. Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, už Jur­gį Raz­mą pa­si­sa­kė 231 par­ti­jos na­rys, už Man­tą Ado­mė­ną - 212, už Lai­mą And­ri­kie­nę - 182, už Ema­nue­lį Zin­ge­rį - 27 na­riai.

Re­mian­tis TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tvar­ka, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus ba­lan­džio 22 die­ną tu­rės pa­tvir­tin­ti Cen­tri­nė bal­sa­vi­mo ko­mi­si­ja. Jei rei­kės, an­tra­sis tu­ras vyks ba­lan­džio 24-25 die­no­mis.

Iš­rink­ta­sis par­ti­jos va­do­vas par­ei­go­se pa­keis nuo 2003 me­tų kon­ser­va­to­riams va­do­va­vu­sį And­rių Ku­bi­lių, ku­ris at­si­sa­kė siek­ti dar vie­nos ka­den­ci­jos ir par­ėmė G.Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą.

Pa­gal par­ti­jos įsta­tus, pir­mi­nin­kas ren­ka­mas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

TS-LKD tu­ri be­veik 15 tūkst. na­rių, sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ji li­ko an­tra po so­cial­de­mo­kra­tų.

I. De­gu­tie­nė jau pa­svei­ki­no G. Landsbergį

Sa­vo so­cia­li­no tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je Gab­rie­lių Lands­ber­gį su per­ga­le TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se pa­svei­ki­nu­si Ire­na De­gu­tie­nė tei­gia, jog la­biau­siai džiau­gia­si tuo, kad jie to­kie aps­kri­tai vy­ko. „Tai par­ti­jos per­ga­lė“, – por­ta­lui lzi­nios.lt ko­men­tuo­ja po­li­ti­kė. „Ma­nau, kad skir­tu­mas nė­ra di­de­lis, bet ger­biu par­tie­čių nuo­sta­tas“, – sa­ko ji, pa­klaus­ta, kaip ver­ti­nan­ti, jog eu­ro­par­la­men­ta­ras ją ap­len­kęs pu­se tūks­tan­čio bal­sų.

Anks­čiau I. De­gu­tie­nė yra tei­gu­si, jog lai­mė­ju­si rin­ki­mus pa­kvies­tų G. Lands­ber­gį tap­ti jos pa­va­duo­to­ju. Pa­si­tei­ra­vus, ar pa­ti su­tik­tų tap­ti nau­jo­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, po­li­ti­kė at­sa­ko tei­gia­mai: „E­su ko­man­dos žmo­gus. Svar­biau­sia, kad iš­lik­tu­me vi­si kar­tu, vie­ni ki­tus pa­pil­dy­tu­me“. Pa­sak jos, ša­lia pa­ty­ri­mo po­li­ti­ko­je at­si­ras vie­tos ir jau­nat­viš­kam en­tu­ziaz­mui.

Po­li­to­lo­gams pa­brė­žiant li­be­ra­lias G. Lands­ber­gio pa­žiū­ras, I. De­gu­tie­nė tei­gia ne­ga­lin­ti jų ver­tin­ti: „Ne­ga­liu daug ko­men­tuo­ti, ne­pa­žįs­tu jo as­me­niš­kai, tik prieš par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus te­ko po­rą kar­tų su­si­tik­ti“. Gal­būt vi­si klys­ta­me gal­vo­da­mi, kad jis la­biau li­be­ra­lių pa­žiū­rų nei iš­lai­kan­tis tra­di­ci­nes kon­ser­va­ty­vias ir krikš­čio­niš­kas ver­ty­bes, re­to­riš­kai klau­sia ji.

„Iš­lai­ky­ti ver­ty­bi­nį stu­bu­rą, ne­pa­si­duo­ti li­be­ra­lioms ma­doms, iš­lik­ti su sa­vo vei­du“, – pa­ta­ria I. De­gu­tie­nė par­ti­jai, ku­riai dve­jus ar­ti­miau­sius me­tus ti­kriau­siai va­do­vaus gar­bės pir­mi­nin­ko anū­kas G. Lands­ber­gis. Kaip vie­ną iš „li­be­ra­lių ma­dų“, prieš ku­rią rei­kė­tų at­si­lai­ky­ti nau­ja­jam va­do­vui, po­li­ti­kė įvar­di­ja vals­ty­bės pir­mu­mą šei­mos at­žvil­giu: „Mums at­ro­do, kad tė­vai at­sa­kin­gi už vai­kus, ne vals­ty­bė“. Anot jos, par­ti­jos už­da­vi­nys yra siek­ti, kad už vai­kus at­sa­ko­my­bę pir­miau­sią pri­siim­tų tė­vai.

Por­ta­lui lzi­nios.lt pa­klau­sus, kas tu­rė­jo dau­giau­sia įta­kos jos kon­ku­ren­to per­ga­lei, I. De­gu­tie­nė at­sa­ko, kad bu­vu­sio par­ti­jos pir­mi­nin­ko And­riaus Ku­bi­liaus par­ama bei tai, kad jis par­ti­jos pa­triar­cho vai­kai­tis.

G. Lands­ber­gis: rei­kia at­si­kra­ty­ti „jau­nes­nio­jo bro­lio“ sindromo

„Ma­no nuo­mo­ne, par­ti­jos va­do­vy­bė­je tu­ri bū­ti at­sto­vau­ja­mos vi­sos bend­ri­jos, ne tik krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, bet ir po­li­ti­niai ka­li­niai, la­bai par­ėmę ma­ne per rin­ki­mus, jau­ni­mas, tau­ti­nin­kai“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­ko G. Lands­ber­gis, pa­klaus­tas, ar siū­lys su­rink­tų bal­sų skai­čiu­mi par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se nu­si­lei­du­siai I. De­gu­tie­nei tap­ti jo pa­va­duo­to­ja. Šiuo me­tu jau­na­sis po­li­ti­kas dar ne­atsk­lei­džia pa­va­duo­to­jų kan­di­da­tū­rų. Pa­sak jo, svar­biau­sia at­si­kra­ty­ti „jau­nes­nio­jo bro­lio sind­ro­mo“, vi­sos bend­ri­jos tu­rė­tų jaus­tis par­ti­jos vi­su­mos da­li­mi.

Po­li­to­lo­gų samp­ro­ta­vi­mus apie jį kaip „li­be­ra­lių pa­žiū­rų“ po­li­ti­ką G. Lands­ber­gis sa­ko ver­ti­nan­tis pa­pras­tai: „Tai vie­na eti­ke­čių, ku­rią sie­kia pri­lip­dy­ti opo­nen­tai“. Jis pa­sa­ko­ja, kad yra ne kar­tą ban­dęs iš­siaiš­kin­ti to­kio api­bū­di­ni­mo tu­ri­nį, ta­čiau ne­pa­vy­kę.„Džiau­giuo­si, jog pri­si­de­du prie par­ti­jos iden­ti­te­to įtvir­ti­ni­mo, bend­rys­tės kū­ri­mo, – tę­sia po­li­ti­kas.- TS-LKD tu­ri pla­tų iden­ti­te­tą, įsi­vaiz­duo­ju ją kaip pla­čią cen­tro de­ši­nės par­ti­ją, to­kią kaip Vo­kie­ti­jos Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­ga“. Pa­sak jo, par­ti­ja tu­ri rū­pin­tis la­bai pla­čia klau­si­mų amp­li­tu­de, bū­din­ga ir tra­di­ci­nėms kon­ser­va­ty­vio­sioms, ir krikš­čio­niš­kos pa­krai­pos par­ti­joms. G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, par­ti­ja ne­už­si­da­ro ar bent ne­tu­rė­tų už­si­da­ry­ti tik de­ši­nė­je po­li­ti­nio spek­tro pu­sė­je.

Pa­klaus­tas apie šiuo me­tu pa­sau­ly­je ak­tua­lų vie­na­ly­čių san­tuo­kų klau­si­mą, G. Lands­ber­gis at­sa­ko, jog tai nė­ra svar­bu: „Stip­riai ne­reikš­min­gas klau­si­mas. Jis ke­lia daug ais­trų. To­kio įsta­ty­mo ar idė­jos at­ėji­mas į Sei­mą – ne­rea­lis­tiš­kas reiš­ki­nys“. Jo tei­gi­mu, ke­lių par­la­men­ta­rų iš li­be­ra­lų ir so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jų siū­ly­mas dėl ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų par­tne­rys­tės, grei­čiau­siai bus at­mes­tas. Pa­sak po­li­ti­ko, šis klau­si­mas ne­iš­dis­ku­tuo­tas nei tarp po­li­ti­kų, nei vi­suo­me­nė­je. „Jei toks pa­siū­ly­mas pa­tek­tų į mū­sų frak­ci­ją ar par­ti­ją, aš vie­na­reikš­miš­kai lai­ky­čiau­si par­ti­jos po­zi­ci­jos“, – sa­vo as­me­ni­nę po­zi­ci­ją ko­men­tuo­ja TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se dau­giau­siai bal­sų su­rin­kęs eu­ro­par­la­men­ta­ras. Jis anks­čiau yra sa­kęs, kad at­si­sa­ky­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to man­da­to, nes tek­tų ves­ti par­ti­ją į Sei­mą 2016-ai­siais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­siuo­se de­ba­tuo­se tarp še­šių kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­min­kus ne vie­nas jų kal­bė­jo apie so­cia­li­nio jau­tru­mo trū­ku­mą, dėl ku­rio su­si­da­ro įspū­dis, kad TS-LKD na­riai yra aro­gan­tiš­ki. G. Lands­ber­gis tei­gia, kad es­mi­nė prob­le­ma – tei­suo­lių kau­kė, ga­lė­ju­si at­stum­ti daug žmo­nių. Por­ta­lui lzi­nios.lt jis pa­sa­ko­ja, kad su to­kiu po­žiū­riu su­si­dū­rė bend­rau­da­mas ir su par­tie­čiais ir su žmo­nė­mis už par­ti­jos ri­bų. „Į­trauk­ti, kad žmo­nės jaus­tų­si spren­di­mų pri­ėmi­mo au­to­riais. Jie tu­ri jaus­tis da­ly­viais. Po­li­ti­ka ne­si­bai­gia rin­ki­mais“, – kal­ba po­li­ti­kas apie par­ti­jos įvaiz­džio kei­ti­mą.