Konservatorių piktina Seimo veiklos chaotiškumas
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma at­krei­pė dė­me­sį, kad per sa­vai­tę šau­kia­mas jau an­tras ne­ei­li­nis Sei­mo po­sė­dis, ku­ria­me įra­šy­tas tik vie­nas pro­jek­tas.

Penk­tą ka­den­ci­ją par­la­men­te dir­ban­tis J. Raz­ma tei­gė, kad to­kio chao­tiš­ko Sei­mo dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo nie­ka­da nė­ra bu­vę, nors bu­vo la­bai su­dė­tin­gų si­tua­ci­jų vals­ty­bė­je. „Vis la­biau aki­vaiz­du, kad Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gos Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei yra per su­nkios ir ji ne­pa­jė­gia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti Sei­mo dar­bo“, – ma­no J. Raz­ma.

Pa­sak jo, ryt­die­nos sku­baus ne­ei­li­nio Sei­mo po­sė­džio su­ren­gi­mas yra są­ly­go­tas pa­čios L. Grau­ži­nie­nės ir jos pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so veiks­mų. Nes ne kas ki­tas, o Sei­mo pir­mi­nin­kė par­ei­ka­la­vo sku­bos tvar­ka pri­im­ti įsta­ty­mą dėl mi­ni­ma­lių pie­no su­pir­ki­mo kai­nų nu­sta­ty­mo ir ne­su­rea­ga­vo, kai po­sė­džio pir­mi­nin­kas A. Sy­sas pa­siū­lė ne­da­ry­ti Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­tos 3 va­lan­dų per­trau­kos. „Ga­vu­si Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to krei­pi­mą­si Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo sta­tu­tas bu­vo pa­žeis­tas. Da­bar Sei­mo pir­mi­nin­kė, tu­rė­da­ma par­ei­gą per de­šimt die­nų per­duo­ti pri­im­tą įsta­ty­mą pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei, tu­ri šauk­ti ne­ei­li­nį Sei­mo po­sė­dį ne­lauk­da­ma ki­to an­tra­die­nio ei­li­nio po­sė­džio“, – pik­ti­no­si J. Raz­ma. Po­li­ti­kas ap­gai­les­ta­vo, kad „dėl bu­vu­sių des­pe­ra­tiš­kų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos veiks­mų prieš ūki­nin­kų mi­tin­gą sie­kiant su­ma­žin­ti tarp jų ir že­mės ūkio mi­nis­trės dar­bie­tės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės tvy­ran­čią įtam­pą dis­kre­di­tuo­ja­mas vi­so Sei­mo dar­bas ir dar la­biau žlug­do­ma ir taip men­ka jo re­pu­ta­ci­ja“.

Kon­ser­va­to­rius pri­mi­nė, kad tai jau ne pir­mas toks Sei­mo va­do­vės poel­gis. Anot jo, pra­ėju­sį penk­ta­die­nį bu­vo su­reng­tas ne­ei­li­nis Sei­mo po­sė­dis ku­ria­me svars­ty­tas taip pat vie­nin­te­lis klau­si­mas – iki ki­tų me­tų nu­kel­tas nau­jo­jo Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas. „A­pie Vy­riau­sy­bės ne­pa­si­ren­gi­mą įgy­ven­din­ti nau­jo­jo ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus tu­rė­jo bū­ti ži­no­ma pa­kan­ka­mai se­niai, tad ko­dėl tai pa­lik­ta spręs­ti pa­sku­ti­nę aki­mir­ką? Ar to­kiu bū­du no­rė­ta „pa­mo­ky­ti“ po­li­ti­nę orien­ta­ci­ją pa­kei­tu­sį mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį?“, – klau­sė J. Raz­ma. Jis ste­bė­jo­si, ko­dėl į ne­ei­li­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę ne­įra­šo­ma dau­giau ti­krai žmo­nėms rū­pi­mų pro­jek­tų. Par­la­men­ta­ras ma­no, kad vi­suo­me­nei ti­krai keis­tai at­ro­do toks Sei­mo „dar­bas“, kai „su­si­ren­ka­ma dėl vie­no pro­jek­to, pa­šū­kau­ja­ma ir iš­sis­kirs­to­ma“. „To­kių si­tua­ci­jų mū­sų par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je dar nė­ra bu­vę“, – pa­žy­mė­jo J. Raz­ma.