Konservatorių papiktino Seimo valdybos sprendimas
Sei­mo val­dy­ba šian­dien ne­pri­ta­rė Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vo kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio siū­ly­mui į pa­bė­gė­lių kri­zės kre­čia­mas ES ša­lis siųs­ti jung­ti­nę Sei­mo de­le­ga­ci­ją. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo nuo­mo­ne, to da­ry­ti nė­ra rei­ka­lo, nes spa­lio pra­džio­je į Vo­kie­ti­ją, pa­ke­lian­čią di­džiau­sius mig­ran­tų srau­tus, vyks Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys, še­šė­li­nis kon­ser­va­to­rių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras A. Ažu­ba­lis Sei­mo val­dy­bos spren­di­mą pa­va­di­no skan­da­lin­gu. „Šian­dien te­ko sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti ir iš­girs­ti, kaip Sei­mo val­dy­ba su Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne prieš­aky „gi­liai su­pran­ta“ šian­die­ni­nius už­sie­nio po­li­ti­kos iš­šū­kius Lie­tu­vai. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mas su­da­ry­ti jung­ti­nę Sei­mo de­le­ga­ci­ją, ku­ri vyk­tų į pa­bė­gė­lių kri­zės pa­lies­tas ES vals­ty­bes su­si­pa­žin­ti su čia vyks­tan­čiais po­li­ti­niais-tei­si­niais pro­ce­sais bei tie­sio­giai pa­ma­ty­ti, kaip spren­džia­ma pa­bė­gė­lių kri­zė, bu­vo at­mes­tas. Vie­to­je to Sei­mo val­dy­ba tvir­ti­no ki­tas „prio­ri­te­ti­nes“ Sei­mo na­rių ke­lio­nes, ku­rias pui­kiai cha­rak­te­ri­zuo­ja nu­ma­to­ma par­la­men­ta­rų iš­vy­ka į tarp­par­la­men­ti­nes krep­ši­nio var­žy­bas Bal­ti­jos tau­rei lai­mė­ti“, – pik­ti­no­si TS-LKD at­sto­vas. Pa­sak A. Ažu­ba­lio, Lie­tu­vos val­dan­tie­ji tu­rė­tų ei­li­nį kar­tą pa­si­mo­ky­ti iš Es­ti­jos, ku­ri pa­bė­gė­lių kri­zei su­val­dy­ti ruo­šia­si nuo­sek­liai ir iš anks­to. Dar prieš ke­lis mė­ne­sius es­tai pa­tys krei­pė­si į Ita­li­jos ir Grai­ki­jos vy­riau­sy­bes, siū­ly­da­mi pa­si­ra­šy­ti uni­ka­lius su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mus. „Pa­gal šį pro­jek­tą jung­ti­nė es­tų ko­man­da sa­va­no­riš­kai lan­ko­si karš­čiau­siuo­se taš­kuo­se, pa­de­da ita­lų, o at­ei­ty­je – ir grai­kų ins­ti­tu­ci­joms do­ro­tis su kri­ze, ver­tin­ti mig­ran­tus bei da­ly­tis ki­ta ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta. Už tai es­tai tu­rės ga­li­my­bę teik­ti spe­ci­fi­nius pa­gei­da­vi­mus dėl sa­vo pri­ima­mų pa­bė­gė­lių“, - tei­gė A. Ažu­ba­lis.

G. Kir­ki­las ste­bė­jo­si ko­le­gos iš TS-LKD frak­ci­jos ne­pa­si­ten­ki­ni­mu. „Jis siū­lė vyk­ti į Vo­kie­ti­ją ir dar ke­lias ša­lis. Bet kaip tik spa­lio pra­džio­je į Vo­kie­ti­ją nu­ma­ty­tas Sei­mo pir­mi­nin­kės vi­zi­tas. Ir aš esu de­le­ga­ci­jo­je. To­dėl mes ir nu­spren­dė­me, kad dub­lia­vi­mas ne­rei­ka­lin­gas. Mes ap­lan­ky­si­me ke­lis re­gio­nus, su­si­pa­žin­si­me su si­tua­ci­ja. Ko­le­gai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad, at­si­ra­dus bū­ti­ny­bei, Sei­mo at­sto­vus sių­si­me ir ki­tur“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė G. Kir­ki­las.