Konservatorių nemeilė Zenono Vaigausko nebegąsdina
Pa­sku­ti­nes sa­vai­tes skai­čiuo­jan­čios Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas vėl su­lau­kė kon­ser­va­to­rių ra­gi­ni­mo trauk­tis iš pos­to. Ta­čiau rin­ki­mų prie­vaiz­das ne­ma­no dir­bęs taip blo­gai, kad, li­kus pu­san­tro mė­ne­sio iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, tu­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai raš­tu pa­tei­kė VRK va­do­vui pen­kis klau­si­mus dėl pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų. Be ki­ta ko, Z. Vai­gaus­ko tei­rau­ja­ma­si, ar jis ne­ke­ti­na trauk­tis iš par­ei­gų? Mat, par­la­men­ta­rų nuo­mo­ne, jo va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos veik­lo­je gau­su rim­tų įsta­ty­mų pa­žei­di­mų ir įsi­se­nė­ju­sių prob­le­mų, su­si­ju­sių su pa­ties pir­mi­nin­ko dar­bu.

Il­ga­me­tis rin­ki­mų prie­vaiz­das pos­to pa­lik­ti ne­ke­ti­na ir tei­gia ne­si­jau­di­nan­tis dėl kon­ser­va­to­rių ne­mei­lės.

Su­dė­tin­gi rin­ki­mai

Z. Vai­gaus­ko žo­džiais, jei kon­ser­va­to­riai no­ri jam už ką nors at­ker­šy­ti, te­gul tie­siai švie­siai pa­sa­ko už ką. „Gal­būt už Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus? Ne­ma­nau, jog dir­bau taip blo­gai ir rin­ki­mai bu­vo to­kie ne­pa­si­se­kę, kad tu­rė­čiau trauk­tis. Gal kon­ser­va­to­riai no­ri ne­utra­li­zuo­ti prie­kaiš­tus, ku­rių jiems, kaip ir kiek­vie­nai par­ti­jai, tu­ri VRK?“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė 23 me­tus ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis pir­mi­nin­kas.

Jis su­ti­ko, kad VRK šiek tiek už­del­sė pa­teik­ti pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų at­as­kai­tą. „No­rė­jo­me pri­dė­ti Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos ver­ti­ni­mus ir įteik­ti at­as­kai­tą Sei­mui iš­kil­min­giau“, – vė­la­vi­mo prie­žas­tį nu­ro­dė Z. Vai­gaus­kas. Anot VRK va­do­vo, per­nai spa­lį vy­kę Sei­mo rin­ki­mai bu­vo la­bai su­dė­tin­gi, pir­miau­sia dėl iš­ori­nių mė­gi­ni­mų juos trik­dy­ti.

„Su­si­da­rė įspū­dis, kad mū­sų rin­ki­mai bu­vo la­bai „pri­žiū­ri­mi“, sten­gia­ma­si ras­ti ma­žiau­sią ne­sklan­du­mą ir ope­ra­ty­viai pa­vie­šin­ti jį vi­sais ka­na­lais. Ma­nau, po­li­ti­kams ir­gi bu­vo „pa­me­ta­ma“ to­kia me­džia­ga. Tiks­las čia vie­nas – komp­ro­mi­tuo­ti. Man tai pri­mi­nė ki­ber­ne­ti­nes at­akas, ko­kių bū­ta ir ki­to­se vals­ty­bė­se“, – kal­bė­jo Z. Vai­gaus­kas. Kas tu­rė­jo in­te­re­są komp­ro­mi­tuo­ti rin­ki­mus, anot jo, su­nku pa­sa­ky­ti. „Ga­li­ma tik spė­lio­ti. Pri­si­min­ki­me – Lie­tu­va bu­vo su­lau­ku­si pers­pė­ji­mo iš ame­ri­kie­čių, kad mū­sų ša­ly­je ga­li bū­ti ko­kių nors at­akos ban­dy­mų“, – pa­sa­ko­jo VRK va­do­vas. Jis pa­si­džiau­gė, jog Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras, ti­kri­nęs VRK in­ter­ne­ti­nę sis­te­mą, di­de­lių trū­ku­mų ne­ra­do.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas: „Gal kon­ser­va­to­riai taip no­ri ne­utra­li­zuo­ti prie­kaiš­tus, ku­rių jiems, kaip ir kiek­vie­nai par­ti­jai, tu­ri VRK?“

Prie­kaiš­tų netrūksta

TS-LKD pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis aiš­ki­no, kad ra­gi­ni­mas Z. Vai­gaus­kui trauk­tis pa­kar­to­tas pri­si­mi­nus ži­no­mus at­ve­jus, kai at­sa­ko­my­bę tu­rė­ję pri­siim­ti as­me­nys, pa­lan­kiai su­sik­los­čius ap­lin­ky­bėms, vėl bū­da­vo ski­ria­mi į vie­ną ar ki­tą pos­tą. „Žiū­rėk, am­ži­nas va­do­vas tam­pa dar am­ži­nes­nis. Ma­nau, pa­sta­rie­ji rin­ki­mai par­odė, kad tas žmo­gus ne­la­bai su­sit­var­ko du tech­no­lo­gi­nias ir ki­tais da­ly­kais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ dės­tė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris. Jo nuo­mo­ne, Z. Vai­gaus­kas ga­lė­jo bū­ti „pa­leis­tas“ iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų.

Šios VRK ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės 18-ąją. „Tą die­ną jau tu­ri bū­ti nau­ja ko­mi­si­ja“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas. Pa­sku­ti­nis dar­bas – ba­lan­džio 23 die­ną vyk­sian­tys vie­no Sei­mo na­rio ir dvie­jų me­rų rin­ki­mai.

Su­da­ry­ti ki­tą VRK Sei­mas pla­nuo­ja pa­gal nau­ją tvar­ką. „Tai su­dė­tin­gas dar­bas. Kei­čiant na­rių sky­ri­mo tvar­ką rei­kia ati­džiai žiū­rė­ti, kad ne­bū­tų su­griau­tas pa­si­ti­kė­ji­mas pa­čia ko­mi­si­ja. Da­bar­ti­nis veik­los pri­nci­pas, kai vie­na par­ti­ja kon­tro­liuo­ja ki­tą, lei­džia VRK bū­ti ne­ša­liš­kai. Kai par­ti­jos at­sto­vų ne­liks, kaip bus dėl to ne­ša­liš­ku­mo?“ – svars­tė Z. Vai­gaus­kas.

Anot jo, svar­biau­sia, kad su­da­ry­ta nau­ja ko­mi­si­ja iš­sau­go­tų ir po­li­ti­nių par­ti­jų, ir rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. „Mū­sų ko­mi­si­jai tai ne­bu­vo leng­va, kil­da­vo daug gin­čų. Bet gal tai nė­ra la­bai blo­gas da­ly­kas?“ – re­to­riš­kai klau­sė il­ga­me­tis ko­mi­si­jos va­do­vas.

Siū­lo nau­ją tvarką

Pa­gal val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rių ir TS-LKD at­sto­vų par­eng­tą pro­jek­tą VRK bū­tų su­da­ro­ma iš de­vy­nių na­rių. Po dvi kan­di­da­tū­ras Sei­mui slap­tu bal­sa­vi­mu teik­tų tvir­tin­ti Tei­sė­jų ta­ry­ba, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra ir pre­zi­den­tas. VRK pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą, kaip ir iki šiol, teik­tų par­la­men­to va­do­vas.

Be to, siū­lo­ma, kad VRK pir­mi­nin­ku ir na­riais ne­bū­tų ski­ria­mi bu­vę po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai, jei­gu nuo jų na­rys­tės par­ti­jo­je nu­trau­ki­mo die­nos nė­ra pra­ėję ma­žiau kaip tre­ji me­tai. Pa­gal pro­jek­tą VRK pir­mi­nin­kas ir ko­mi­si­jos na­riai tol, kol ei­na par­ei­gas, ne­ga­lė­tų tap­ti po­li­ti­nės par­ti­jos na­riais ar bū­ti po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jais.