Konservatorių mohikanams partijos valia – ne įstatymas
Be rin­ki­mų apy­gar­dų li­kę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) sen­bu­viai ven­gia at­skleis­ti to­les­nius sa­vo po­li­ti­nės at­ei­ties pla­nus. Ta­čiau kai ku­rie jų ne­nei­gia ga­lin­tys ig­no­ruo­ti par­ti­jos va­lią ir ki­tą­met Sei­mo rin­ki­muo­se var­žy­tis kaip sa­va­ran­kiš­ki kan­di­da­tai.

Dau­gu­ma di­džiau­sios opo­zi­ci­nės TS-LKD frak­ci­jos mo­hi­ka­nų dėl par­la­men­ta­rų man­da­tų iki šiol daž­niau­siai ko­vo­da­vo Kau­no rin­ki­mų apy­gar­do­se. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu par­ti­jo­je vyks­tan­ti kar­tų kai­ta ne vie­ną so­li­des­nio am­žiaus su­lau­ku­sį kon­ser­va­to­rių ver­čia pla­nuo­ti gy­ve­ni­mą už Sei­mo sie­nų. Vie­niems to­kie po­ky­čiai at­ro­do na­tū­ra­lūs. Ki­tiems be vien­man­da­čių apy­gar­dų li­ku­siems sen­bu­viams tai ne­priim­ti­na

Kad ke­li gar­bin­go am­žiaus ko­le­gos ke­ti­na mes­ti pirš­ti­nę par­ti­jos va­do­vams ir Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti sa­va­ran­kiš­kai, TS-LKD frak­ci­jo­je įvar­di­ja­ma kaip vie­ša pa­slap­tis. Kal­ba­ma, kad var­žy­tis dėl man­da­tų jie svars­to to­se pa­čio­se lai­ki­no­sios sos­ti­nės apy­gar­do­se, ku­rio­se anks­čiau ne kar­tą bu­vo pa­sie­kę per­ga­lę. Šį­kart jos ati­te­ko jau­nes­niems par­ti­jos na­riams.

In­tri­ga lie­ka

Kaip rim­čiau­siai gal­vo­jan­ti ne­su­dė­ti gink­lų, be ki­tų ke­lių as­me­nų, ne­ofi­cia­liai mi­ni­ma ir vy­riau­sia Sei­mo na­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė. Po­li­ti­kė, ki­tą­met švę­sian­ti gar­bin­gą 80-me­tį, LŽ pa­ti­ki­no, kad sa­vo bū­si­mų pla­nų ti­krai ne­atsk­leis, ypač žur­na­lis­tams.

„Taip jums ir pa­sa­ko­siu. Nie­ko ne­ži­nau. Čia yra in­tri­ga. Ne­ži­nau, ką da­ry­siu ki­tą­met, gy­ve­nu šia die­na ir vis­kas. O ką da­ry­siu, pri­klau­sys tik nuo ma­nęs“, – kal­bė­jo Kau­no Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je iš­rink­ta par­la­men­ta­rė. TS-LKD ta­ry­bos va­lia ki­tą­met šio­je apy­gar­do­je par­ti­jai at­sto­vaus įvai­rių vi­suo­me­ni­nių ak­ci­jų ini­cia­to­rius Ta­das Lan­gai­tis.

V. M. Čig­rie­jie­nė anks­čiau LŽ yra sa­kiu­si, kad par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas ne­bū­ti­nai duos ge­rų re­zul­ta­tų, nes rin­kė­jai ga­li ne­bal­suo­ti už jau­nus, ne­ži­no­mus kan­di­da­tus. „Ži­nau, kad ma­ne žmo­nės pa­lai­ko. Lai­ko ap­sisp­ręs­ti tu­riu, ne­pro­vo­kuo­ki­te“, – dės­tė Sei­mo na­rė.

75-erių Ari­man­tą Dum­čių Kau­no Kal­nie­čių apy­gar­do­je pa­keis bu­vęs lai­ki­no­sios sos­ti­nės me­ras And­rius Kup­čins­kas. „Fi­ziš­kai, pro­tiš­kai, psi­cho­lo­giš­kai esu ak­ty­vus žmo­gus ir, pa­si­bai­gus Sei­mo ka­den­ci­jai, to­liau dirb­siu vi­suo­me­ni­nį po­li­ti­nį dar­bą. O kaip ir kur, šiuo me­tu ne­ga­liu at­skleis­ti“, – LŽ sa­kė A. Dum­čius.

Ga­lu­ti­nis spren­di­mas

Dėl sa­vo po­li­ti­nės at­ei­ties jau ap­sisp­ren­dęs 68-erių Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas. „Į Sei­mą nu­ta­riau dau­giau ne­iti. Čia dir­bau ke­tu­rias ka­den­ci­jas – 16 me­tų. Ma­nau, kad už­ten­ka, rei­kia už­leis­ti vie­tą jau­ni­mui. Te­gu jis mū­sų reng­tą tei­si­nę ba­zę tai­so, kaip jam at­ro­do rei­ka­lin­ga“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Anot jo, jei ki­ti vy­res­nio am­žiaus ko­le­gos jau­čia­si „neiš­si­sė­mę“ ir tu­ri no­ri kur­ti įsta­ty­mus, te­gul kan­di­da­tuo­ja.

Kas K. Kuz­mins­ką pa­keis Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­do­je, TS-LKD sky­rius dar ne­nusp­ren­dė. Kal­ba­ma, kad rea­liau­sias kan­di­da­tas lap­kri­čio pra­džio­je par­ti­jos gre­tas pa­pil­dęs bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas Juo­zas Pun­dzius.

Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė pri­si­pa­ži­no ne­tu­rin­ti am­bi­ci­jų ko­vo­ti vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Sei­mo rin­ki­muo­se ji da­ly­vau­tų ne­bent įtrauk­ta į par­ti­jos dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šą. „Jau prieš tre­jus me­tus ap­sisp­ren­džiau ne­kan­di­da­tuo­ti vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. At­ei­na jau­ni žmo­nės, mo­kan­tys po ke­lias už­sie­nio kal­bas. Vien­man­da­tė­se rei­kia leis­ti ko­vo­ti jau­niems“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė.

Ta­čiau, anot jos, „kiek­vie­no šven­ta va­lia“ kan­di­da­tuo­ti sa­va­ran­kiš­kai. „Jei žmo­nės jau­čia­si tvir­ti, pa­jė­gūs, te­gul mė­gi­na“, – į pa­si­gir­du­sias kal­bas apie kai ku­rių ko­le­gų pla­nus rea­ga­vo V. V. Mar­ge­vi­čie­nė. 66 me­tų po­li­ti­kė bu­vo iš­rink­ta Kau­no Cen­tro apy­gar­do­je. Čia ją pa­keis­ti tu­rė­tų eko­no­mis­tė Gin­ta­rė Skais­tė. Ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad Cen­tro ir Ža­lia­kal­nio apy­gar­dos tu­rė­tų bū­ti su­jung­tos į vie­ną. To­kiu at­ve­ju kon­ser­va­to­riai tu­rė­tų ko­re­guo­ti sa­vo pla­nus. Kaip ži­no­ma, Ža­lia­kal­ny­je dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žy­tis TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Pra­ras­tų da­lį bal­sų?

TS-LKD ly­de­ris G. Lands­ber­gis LŽ yra sa­kęs, kad dėl par­ti­jo­je vyks­tan­čių per­mai­nų yra įvai­rių nuo­mo­nių. Ta­čiau tvir­ti­no, kad sten­gia­si „kiek ga­lė­da­mas ako­mo­duo­ti įvai­rias emo­ci­jas, ras­ti bend­rą kal­bą su žmo­nė­mis, ne­prik­lau­so­mai nuo jų am­žiaus“. „Par­ti­ja tu­ri pa­brėž­ti, kad ge­ba at­vers­ti nau­ją la­pą, ir tai ne tik pir­mi­nin­ko iš­rin­ki­mas. Jei ma­to­me, kad to­je apy­gar­do­je ne­lai­mi­me, tu­ri­me ieš­ko­ti iš­ei­ties, o ne lip­ti į tą pa­čią val­tį ir kar­to­ti ne­pa­si­tei­si­nu­sį spren­di­mą“, – tei­gė jis.

Kai ku­rie kon­ser­va­to­riai LŽ reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mų, kad jei ku­rie sen­bu­viai vis dėl­to nu­spręs į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą kan­di­da­tuo­ti sa­va­ran­kiš­kai, tai grės tam ti­kru bal­sų iš­skai­dy­mu, ku­ris ga­lė­tų pa­kenk­ti par­ti­jos pa­lai­min­tiems kan­di­da­tams ati­tin­ka­mo­se apy­gar­do­se ir su­teik­tų pa­pil­do­mų šan­sų ki­tų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vams.

Vis dėl­to vi­lia­ma­si, kad ne­pa­ten­kin­ti apy­gar­dų pra­ra­di­mu nuo dras­tiš­kų veiks­mų su­si­lai­kys.