Konservatorių mohikanai užleidžia pozicijas
Ke­li ryš­kiau­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­riai nu­spren­dė ne­be­ko­vo­ti dėl Sei­mo na­rio man­da­tų vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Ta­čiau už­leis­ti sa­vo „tė­vo­ni­jas“ jau­ni­mui sku­ba ne vi­si kon­ser­va­to­rių sen­bu­viai.

Bu­vęs il­ga­me­tis TS-LKD va­do­vas And­rius Ku­bi­lius ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą ban­dys pa­tek­ti tik pa­gal dau­gia­man­da­tį są­ra­šą.

Kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tu An­ta­kal­nio rin­ki­mų apy­gar­do­je A. Ku­bi­lius no­rė­tų ma­ty­ti jau­ną­jį par­ti­jos ly­de­rį Gab­rie­lių Lands­ber­gį. Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­do­je tris kar­tus į Sei­mą iš­rink­ta I. De­gu­tie­nė par­ėmė bu­vu­sio Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus JAV, dip­lo­ma­to Žy­gi­man­to Pa­vi­lio­nio kan­di­da­tū­rą.

Stip­rus kandidatas

A. Ku­bi­lius apie sa­vo spren­di­mą ne­be­siek­ti tap­ti TS-LKD kan­di­da­tu į Sei­mą An­ta­kal­nio rin­ki­mų apy­gar­do­je jau pra­ne­šė sky­riaus ko­le­goms. Jis pa­ti­ki­no, kad šis spren­di­mas yra są­mo­nin­gas ir ge­rai ap­gal­vo­tas. „Mo­ty­vų yra įvai­rių, bet vie­šai jų ne­pa­sa­ko­siu. Sky­riaus su­si­rin­ki­me na­rius pa­kvie­čiau bal­suo­ti už G. Lands­ber­gį“, - ne­daug­žo­džia­vo jis.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, G. Lands­ber­gis – an­ta­kal­nie­tis, An­ta­kal­nio bend­ra­žy­gis. „Jis stip­rus kan­di­da­tas, ga­lin­tis sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ti apy­gar­do­je ir tęs­ti dar­bus, ku­riuos man te­ko ten da­ry­ti“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas, pa­ti­ki­nęs, kad į Sei­mą kan­di­da­tuos pa­gal par­ti­nį są­ra­šą.

Irena Degutienė/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Su­si­mąs­ty­ti rei­kė­tų vi­siems senbuviams

I. De­gu­tie­nės tei­gi­mu, par­ti­ja ei­na at­si­nau­ji­ni­mo ke­liu, rei­kia su­teik­ti jau­ni­mui ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti jė­gas da­ly­vau­jant rin­ki­muo­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. „Čia yra in­ten­sy­viau­sias dar­bas: par­ody­ti sa­ve, ką tu ga­li, kaip su­do­min­si rin­kė­ją, kaip ga­lė­si jam at­sto­vau­ti. Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­da la­bai spe­ci­fi­nė, nes rin­kė­jai yra ne tik Vil­niaus Nau­ja­mies­čio gy­ven­to­jai, bet ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Ma­nau, kad Ž. Pa­vi­lio­nis šiai apy­gar­dai ga­lė­tų la­bai at­sa­kin­gai at­sto­vau­ti“, - sa­kė ji.

I. De­gu­tie­nė aiš­ki­no, kad par­em­ti bū­tent šį par­ti­jos ko­le­gą ją pa­ska­ti­no ke­lios prie­žas­tys. Pir­miau­sia tai, kad Ž. Pa­vi­lio­nis yra la­bai dip­lo­ma­tiš­kas, ga­lin­tis ras­ti bend­rą kal­bą su vi­sais, ieš­kan­tis komp­ro­mi­sų. „To­kios sa­vy­bės šio­je rin­ki­mų apy­gar­do­je la­bai rei­ka­lin­gos“, - ma­no po­li­ti­kė.

TS-LKD pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja ne­siė­mė spręs­ti, ar jau­no­sios kar­tos po­li­ti­kams pa­vyks lai­mė­ti Sei­mo rin­ki­mus An­ta­kal­ny­je ir Nau­ja­mies­ty­je. Tai pri­klau­sys nuo rin­kė­jų va­lios. I. De­gu­tie­nė ma­no, kad ir ki­to­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, ypač to­se, ku­rioms at­sto­vau­ja vy­res­nio­sios kar­tos kon­ser­va­to­riai, kan­di­da­tais į par­la­men­tą ga­li bū­ti iš­kel­ti jau­ni po­li­ti­kai. „A­tei­na lai­kas, kai ga­lų ga­le ir rin­kė­jai no­ri ma­ty­ti nau­ją vei­dą. Kal­bė­da­ma apie sa­ve ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­do­je Sei­mo na­re bu­vau iš­rink­ta tris kar­tus. Gal­būt jau esu pa­bo­du­si apy­gar­dos rin­kė­jams, gal jie no­rė­tų nau­jo žmo­gaus, ku­ris gal­būt at­ras­tų ki­tas for­mas at­sto­vau­ti apy­gar­dai. Tur­būt dau­ge­liui rei­kė­tų apie tai pa­mąs­ty­ti“, - pa­žy­mė­jo ji.

Leng­vo ke­lio nesirinks

Su­ži­no­ju­si, kad A.Ku­bi­lius ir I. De­gu­tie­nė at­si­sa­ko vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų, Sei­mo na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė mes­te­lė­jo, kad jie „ren­ka­si leng­vą gy­ve­ni­mą“. „Aš ne­su to­kia. Par­ti­jai rei­kia dau­giau pa­dė­ti. Jei­gu ta­ve iš­ren­ka vien­ma­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, tu ir są­ra­šą pa­tem­pi“, - pa­brė­žė ji.

Tris ka­den­ci­jas Kau­no Ža­lia­kal­nio apy­gar­dos rin­kė­jams Sei­me at­sto­vau­jan­ti po­li­ti­kė ne­no­rė­jo at­skleis­ti, ar vėl sieks bū­ti ke­lia­ma kan­di­da­te į par­la­men­tą bū­tent čia. „Penk­ta­die­nį rink­sis Ža­lia­kal­nio sky­riaus ta­ry­ba, to­dėl kol ne­pa­si­kal­bė­jau su žmo­nė­mis, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, - aiš­ki­no ji.

Vy­riau­sią par­la­men­ta­rę Vi­dą Ma­ri­ją Čig­rie­jie­nę er­zi­na ne­ofi­cia­lios kal­bos, esą ji ga­li bū­ti ne­beiš­kel­ta kan­di­da­te į Sei­mą Kau­no Pa­ne­mu­nės rin­ki­mų apy­gar­do­je. „Te­ro­ri­zuo­ja­mas am­žius, vis­kas. Bio­lo­gi­nį am­žių tu­ri kiek­vie­nas. Ką aš blo­go pa­da­riau? Ko ne­pa­da­riau kaip Sei­mo na­rė ar dirb­da­ma apy­gar­do­je?“, - pik­ti­no­si po­li­ti­kė. Anot V. M. Čig­rie­jie­nės, par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas ne­bū­ti­nai at­neš ge­rus re­zul­ta­tus, nes rin­kė­jai ga­li ne­bal­suo­ti už jau­nus, ne­ži­no­mus kan­di­da­tus. „Ži­nau, kad ma­ne žmo­nės pa­lai­ko. Lai­ko ap­sisp­ręs­ti tu­riu, ne­pro­vo­kuo­ki­te“, - kal­bė­jo ji.

Tris kar­tus Kau­no Ši­lai­nių rin­ki­mų apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­tas Ri­man­tas Jo­nas Da­gys vėl sieks čia tap­ti kan­di­da­tu. Spau­di­mo už­leis­ti vie­tą jau­nes­niems par­ti­jos ko­le­goms jis ti­ki­no ne­jau­čian­tis.

Lau­kia pasikeitimų

TS-LKD pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis ak­cen­ta­vo, kad sky­riai dar nė­ra pri­ėmę ga­lu­ti­nių spren­di­mų dėl kan­di­da­tų An­ta­kal­nio ir Nau­ja­mies­čio vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. To­dėl kal­bė­ti apie A. Ku­bi­liaus ir I. De­gu­tie­nės pa­si­trau­ki­mą iš rin­ki­mų ko­vos esą per anks­ti. „Vis dėl­to esu lin­kęs pa­lauk­ti sky­rių spren­di­mų, nes dis­ku­si­jos dar nė­ra pa­si­bai­gu­sios. Tą sa­kau ne tam, kad su­kur­čiau ko­kią nors in­tri­gą, bet iš ti­krų­jų dar ga­li­mi įvai­rūs va­rian­tai“, - sa­kė jis.

G. Lands­ber­gis tvir­ti­no ver­ti­nan­tis A. Ku­bi­liaus iš­reikš­tą par­amą. „Jei­gu bu­vęs par­ti­jos pir­mi­nin­kas ir da­bar­ti­nis Po­li­ti­kos ko­mi­te­to va­do­vas ne­nu­si­vy­lė ir įver­ti­no ma­no va­do­va­vi­mą, ga­li­my­bes per rin­ki­mus, yra ma­lo­nu. Ta­čiau, kaip ir sa­kiau, rei­kia pa­lauk­ti sky­riaus spren­di­mo“, - pa­kar­to­jo po­li­ti­kas.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, par­ti­jos sky­riams jis yra iš­sa­kęs sa­vo po­zi­ci­ją, kad į vien­man­da­tes apy­gar­das ke­lia­mi kan­di­da­tai tu­ri ati­tik­ti tam ti­krus kri­te­ri­jus, pa­vyz­džiui, bū­ti ži­no­mi vi­suo­me­nė­je, ak­ty­viai įsi­trau­kę į sky­riaus veik­lą. „Ne ma­žiau svar­bus da­ly­kas, ma­no nuo­mo­ne, yra par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas. Vie­no žmo­gaus pa­si­kei­ti­mas nė­ra par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas. No­rė­da­mi pri­sis­ta­ty­ti kaip par­ti­ja, at­ver­čian­ti nau­ją pus­la­pį, tu­rė­tu­me su­lauk­ti pa­si­kei­ti­mų“, - įsi­ti­ki­nęs jis.