Konservatorių lyderis ragina Vyriausybę kalbėti aiškiau
Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­be­gio tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė ne­su­ge­ba Lie­tu­vos žmo­nėms pa­aiš­kin­ti, iš kur bus im­amos Grai­ki­jai gel­bė­ti rei­ka­lin­gos lė­šos.

Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, „nei prieš dvi sa­vai­tes, nei prieš sa­vai­tę, nei pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis nei fi­nan­sų mi­nis­tras, nei at­os­to­gau­jan­tis ir mo­te­rų ra­lis­čių čem­pio­na­tuo­se da­ly­vau­jan­tis prem­je­ras ne­ran­da ga­li­my­bės pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, kas iš ti­krų­jų mū­sų lau­kia“. „Du klau­si­mai yra es­mi­niai: vie­nas jų – Lie­tu­va tu­rės į sta­bi­lu­mo fon­dą įmo­kė­ti dau­giau nei 300 mln. eu­rų, ku­rie bus skir­ti kaip pa­gal­ba Grai­ki­jai. Kas at­si­tiks su tais pi­ni­gais, jei jie ne­bus grą­žin­ti, aš ma­nau, kad tai ak­tua­lus klau­si­mas ir jis pri­va­lo bū­ti at­sa­ky­tas. An­tras klau­si­mas – tai trum­pa­lai­kės pa­gal­bos me­cha­niz­mas, t.y. taip va­di­na­mas „brid­ge“ me­cha­niz­mas, ku­ria­me Lie­tu­va taip pat da­ly­vaus tie­sio­giai sa­vo pi­ni­gais. Iš kur tie pi­ni­gai bus pa­ima­mi – ar mes juo sko­lin­si­mės, ar jie bus pa­im­ti iš kaž­ko­kių prog­ra­mų, ar biu­dže­to – aki­vaiz­du, kad Vy­riau­sy­bė šian­dien į tai nė­ra pa­tei­ku­si at­sa­ky­mų“, – in­ter­viu ra­di­jui sa­kė G. Lands­ber­gis.

Be to, anot jo, pa­si­ti­kė­ji­mo ne­įk­ve­pia ir da­bar­ti­nio fi­nan­sų mi­nis­tro R. Ša­džiaus žo­džiai, pri­me­nan­tys 2008 me­tus, kai ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir jo fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius kar­to­jo, jog „kri­zės ne­bus, vis­kas tvar­ko­je, ne­rei­kia žmo­nių gąs­din­ti“.