Konservatorių lyderis džiaugiasi, kad sovietinių simbolių nebeliks
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis svei­ki­na so­vie­ti­nių skulp­tū­rų nu­kė­li­mą nuo sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to ir ra­gi­na jų nie­ka­da į anks­tes­nę vie­tą ne­beg­rą­žin­ti.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, Ža­lio­jo til­to so­vie­ti­nės skulp­tū­ros bu­vo tie sim­bo­liai, ku­rie te­be­kaus­tė mū­sų dė­me­sį, aukš­ti­no oku­pa­ci­nę so­vie­ti­nę sis­te­mą. “Jos ne tik kė­lė pa­vo­jų žmo­nių sau­gu­mui, bet ir žei­dė nuo oku­pa­ci­jos nu­ken­tė­ju­sius žmo­nes ir jų ar­ti­muo­sius. Po de­ši­nių­jų jė­gų per­ga­lių šių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pa­ga­liau at­si­ra­do po­li­ti­nė va­lia su jo­mis at­sis­vei­kin­ti. Ti­kiu, kad nuo šiol daug dau­giau jė­gų ir ener­gi­jos ga­lė­si­me skir­ti vals­ty­bės at­ei­ties kū­ry­bai“, - tei­gė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris. Sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų de­mon­ta­vi­mas bu­vo pra­dė­tas sek­ma­die­nį.