Konservatorių lyderio komandoje - naujas narys
Prie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) bend­ruo­me­nės pri­si­jun­gė ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų or­ga­ni­za­to­rius, Lie­tu­vos gre­tu­ti­nių tei­sių aso­cia­ci­jos AGA­TA Ta­ry­bos na­rys bei Vy­tau­to Ker­na­gio fon­do va­do­vas Vy­tau­tas Ker­na­gis jau­nes­ny­sis.

Pa­sak nau­jo­jo TS-LKD na­rio, kai šio­mis die­no­mis pa­ga­liau iš vie­šų­jų erd­vių trau­kia­si so­vie­ti­niai sim­bo­liai, pats me­tas dau­giau dė­me­sio skir­ti šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių kul­tū­ros tu­ri­niui. “Ne­be­no­rė­jau lik­ti abe­jin­gu ste­bė­to­ju, to­dėl ap­sisp­ren­džiau pri­si­jung­ti prie Gab­rie­liaus Lands­ber­gio bu­ria­mos nau­jos kar­tos ko­man­dos. Siek­siu pri­si­dė­ti prie to, kad Lie­tu­vo­je bū­tų su­da­ro­mos ge­res­nės są­ly­gos lie­tu­vių au­to­riams ir kū­rė­jams, die­gia­mos ge­riau­sios ne­for­ma­laus jau­ni­mo ug­dy­mo pra­kti­kos bei steng­siuo­si pa­dė­ti spręs­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riui rū­pi­mus bei skau­džius klau­si­mus“, – tei­gė V. Ker­na­gis jau­nes­ny­sis.

39 me­tų V. Ker­na­gis jau­nes­ny­sis yra va­do­va­vęs bend­ro­vėms „Star­jobs", „Ti­ke­ta", „Di­zai­no kryp­tis", dir­bęs LTV, BTV, Penk­tas ka­na­las te­le­vi­zi­jo­je. Jis yra įgi­jęs aukš­tą­jį elek­tro­ni­kos ir in­for­ma­ti­kos iš­si­la­vi­ni­mą. Ve­dęs, su žmo­na Ri­ma au­gi­na du sū­nus No­jų ir Kris­ti­jo­ną.

TS-LKD šiuo me­tu vie­ni­ja apie 16 tūkst. na­rių.