Konservatorių lyderiai nepatenkinti M. Adomėnu
Šian­dien vyk­sian­čia­me Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je ga­li bū­ti iš­kel­tas ir Vil­niaus su­ei­gos pir­mi­nin­ko Man­to Ado­mė­no lo­ja­lu­mo sa­viš­kiams klau­si­mas. Įta­kin­gi kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, kad kal­bas apie jo ša­li­ni­mą iš par­ti­jos ga­li kurs­ty­ti pats M. Ado­mė­nas, esą sie­kia­na­tis pa­keis­ti And­rių Ku­bi­lių par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­te.

TS-LKD Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je, ku­ria­me ke­ti­na­ma ap­tar­ti pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tus, kai ku­rių kon­ser­va­to­rių tei­gi­mu, esą ga­li bū­ti ke­lia­mas M. Ado­mė­no, va­do­vau­jan­čio par­ti­jos Vil­niaus su­ei­gai, ša­li­ni­mo iš par­ti­jos klau­si­mas. Esą to­kią ini­cia­ty­vą tei­kia kai ku­rie TS-LKD ly­de­riai, ma­nan­tys, jog bū­tent M. Ado­mė­no veiks­mai, vie­šai reiš­kiant ne­pa­si­ten­ki­ni­mą par­ti­jos po­zi­ci­ja sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, jo pro­fi­ly­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ skelb­ti įra­šai, ga­lė­ję su­da­ry­ti įspū­dį, kad šis po­li­ti­kas pa­lai­ko ne par­ti­jos kan­di­da­tu į Vil­niaus me­rus de­le­guo­tą My­ko­lą Ma­jaus­ką, bet Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ir pa­na­šiai, ga­lė­jo lem­ti pra­stą TS-LKD pa­si­ro­dy­mą sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se Vil­niaus mies­te.

Kaip ži­nia, kon­ser­va­to­rių į sos­ti­nės me­rus siū­ly­tas M. Ma­jaus­kas var­žy­bo­se dėl sos­ti­nės va­do­vo pos­to li­ko ket­vir­tas. Va­kar M. Ado­mė­no pro­fi­ly­je pa­si­ro­dė įra­šas: „Svei­ki­nu ko­le­gas li­be­ra­lus ir Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių - jie par­odė, kad nuo­sek­lus dar­bas, vie­ny­bė ir idė­jos duo­da vai­sių. Dirb­si­me iš­vien, kad Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius lai­mė­tų Vil­niu­je“. Kaip ži­nia, TS-LKD Vil­niaus su­ei­ga siū­lė kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tu į Vil­niaus me­rus kel­ti M. Ado­mė­ną, bet vė­liau par­ti­jos ly­de­riai ban­dė su­ras­ti ki­tų kan­di­da­tų, kol po vie­šo san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si bu­vo ap­sis­to­ta ties M. Ma­jaus­ku.

Kaip LŽ tei­gė TS-LKD prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, šian­dien vyk­sian­čia­me par­ti­jos pre­zi­diu­me pla­nuo­ja­mas rin­ki­mų re­zul­ta­tų ap­ta­ri­mas. „O kas į tą tu­ri­nį įeis, tai vie­nas die­vas te­ži­no, kas ką pa­sa­kys. Bet kaž­ko­kio per­so­na­li­jų klau­si­mo ap­ta­ri­nė­ti iš anks­to ti­krai nė­ra nu­ma­ty­ta“, - tei­gė jis.

TS-LKD vi­ce­pir­mi­nin­kas Jur­gis Raz­ma, sa­vo ruo­žtu, LŽ tei­gė, kad par­ti­jo­je yra tam ti­kro ne­pa­si­ten­ki­ni­mo M. Ado­mė­no veiks­mais, bet apie griež­čiau­sias prie­mo­nes, tai yra, jo ša­li­ni­mą iš par­ti­jos, ti­krai ne­kal­ba­ma.

„Ar ne jis pats sklei­džia tas są­moks­lo teo­ri­jas? Juk, kiek ži­nau, jis pats ža­da kan­di­da­tuo­ti į TS-LKD pir­mi­nin­ko pos­tą. Net gir­dė­jau, kad ne­se­niai vy­ku­sia­me sos­ti­nės Laz­dy­nų sky­riaus su­si­rin­ki­me at­vy­kęs M. Ado­mė­nas pa­pra­šė iš­kel­ti jį kan­di­da­tu į pir­mi­nin­kus. O kai žmo­gus pra­šo – mū­sų par­ti­jos na­riai ge­ri, iš­ke­lia. To­kia­me kon­teks­te jam gal bū­tų ak­tua­lu su­si­kur­ti ko­kią konf­lik­to erd­vę, bū­ti vi­di­nės opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Bet žmo­gaus kal­tin­ti ne­ga­liu: gal vi­sa ši si­tua­ci­ja su­sik­los­tė ne­ty­čia“, - kal­bė­jo J. Raz­ma.

Svars­ty­mų, kad M. Ado­mė­nas dėl sa­vo veiks­mų ga­li bū­ti pa­ša­lin­tas iš TS-LKD, gir­dė­jo­si jau pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Tą­syk po­li­ti­kas ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė, vie­šai pa­ža­dė­jęs kreip­tis į teis­mą, kad bū­tų iš­siaiš­kin­ti vie­šai esą M. Ma­jaus­ko pa­skleis­ti įta­ri­mai dėl di­de­lės su­mos rin­ki­mams skir­tų pi­ni­gų, ne­va din­gu­sių iš Vil­niaus su­ei­gos ka­sos. Ta­čiau tuo me­tu TS-LKD Pre­zi­diu­mas tik pa­ba­rė M. Ado­mė­ną, o šis esą pri­si­pa­ži­no pa­si­karš­čia­vęs.