Konservatorių ir „valstiečių“ vadovai aptarė galimas apkaltas K.Pūkui ir M.Basčiui
Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir „vals­tie­čių“ de­le­guo­ta Sei­mo pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė šeš­ta­die­nį Sei­me ap­ta­rė ga­li­mas ap­kal­tas iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų at­leis­tam so­cial­de­mo­kra­tui Min­dau­gui Bas­čiui bei „tvar­kie­čių“ at­sto­vui par­la­men­te Kęs­tu­čiui Pū­kui.

„Kal­bė­jo­mės (…) dėl ap­kal­tų Sei­mo na­riams“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis, vė­liau pa­tvir­ti­nęs tu­rin­tis ome­ny­je M.Bas­tį ir K.Pū­ką.

Kon­ser­va­to­riai penk­ta­die­nį pra­ne­šė ini­ci­ja­vę ap­kal­tą M.Bas­čiui po to, kai jis ne­ga­vo lei­di­mo dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja dėl as­me­ni­nių ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų at­sto­vais.

Nors ap­kal­ta K.Pū­kui dar nė­ra ini­ci­juo­ta, G.Lands­ber­gis sa­ko, kad kon­ser­va­to­riai pa­lai­kys abi ap­kal­tas.

„Jei­gu ir ki­ta ap­kal­ta bus, tai mes ją ir­gi ti­krai pa­lai­ky­si­me, tik­tai jai rei­kia su­for­muo­ti tei­si­nį pa­grin­dą“, – tei­gė G.Lands­ber­gis.

R.Baš­kie­nės nuo­mo­ne, Sei­me ga­lė­tų bū­ti su­da­ry­tos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos dėl abie­jų par­la­men­ta­rų ap­kal­tų, nes jos pa­dė­tų at­sa­ky­ti į ky­lan­čius klau­si­mus dėl ap­kal­tos rei­ka­lin­gu­mo.

Ji tei­gė, kad di­džiau­sios Sei­me Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos bend­ros po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu dar nė­ra.

„Frak­ci­jo­je tai ap­tar­si­me an­tra­die­nį“, – sa­kė po­li­ti­kė.

M.Bas­tys tu­rė­jo trauk­tis iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gų dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) Sei­mo pir­mi­nin­kui pa­teik­tos me­džia­gos, ku­rio­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

K.Pū­kas šią sa­vai­tę bu­vo ap­kal­tin­tas sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K.Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Pa­sak žur­na­lis­tės, vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas va­sa­rį yra pa­skel­bęs, kad ap­kal­tos pro­ce­dū­rą ga­li­ma pra­dė­ti ir už nu­si­kal­ti­mus, ku­rie pa­da­ry­ti dar iki pra­de­dant ei­ti ati­tin­ka­mas par­ei­gas, o da­bar­ti­nė Sei­mo sta­tu­to re­dak­ci­ja ap­kal­tos ga­li­my­bę ne­pag­rįs­tai su­siau­ri­na.

Kon­ser­va­to­riai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad ne­pai­sant Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tos dėl ap­kal­tos ga­lio­ja.