Konservatorių frakcijai vadovaus G. Landsbergis
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja pir­mą nau­jos ka­den­ci­jos die­ną iš­si­rin­ko frak­ci­jos se­niū­ną ir pa­sis­kel­bė dirb­sian­ti opo­zi­ci­jo­je. Frak­ci­jai va­do­vaus par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja pir­mą nau­jos ka­den­ci­jos die­ną iš­si­rin­ko frak­ci­jos se­niū­ną ir pa­sis­kel­bė dirb­sian­ti opo­zi­ci­jo­je.

Kaip tei­gia­ma frak­ci­jos pra­ne­ši­me, „e­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad pa­grin­di­niai šių die­nų Lie­tu­vos iš­šū­kiai yra eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, ku­riant nau­jas dar­bo vie­tas, sis­te­mi­nė švie­ti­mo re­for­ma, sie­kiant ge­riau­sios ko­ky­bės iš­si­la­vi­ni­mo kiek­vie­nam, vi­sa­pu­siš­kas Lie­tu­vos sau­gu­mo stip­ri­ni­mas, įskai­tant svar­biau­sių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų tęs­ti­nu­mą, struk­tū­ri­nė vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ka, emig­ra­ci­jos su­val­dy­mas bei iš­vy­ku­sių­jų tau­tie­čių su­sig­rą­ži­ni­mas į Tė­vy­nę“. Pa­gal ati­ti­ki­mą šiems tiks­lams kon­ser­va­to­riai pra­ne­ša ver­tin­sian­tys ir val­dan­čios koa­li­ci­jos dar­bus. „E­sa­me pa­si­ren­gę bū­ti kons­truk­ty­vi opo­zi­ci­ja: ne tik pri­nci­pin­gai ver­tin­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­at­lik­tus dar­bus ar klai­das, bet ir par­em­ti vals­ty­bei bei pi­lie­čių ge­ro­vei rei­ka­lin­gas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ini­cia­ty­vas ir sa­vo ini­cia­ty­va siū­ly­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus ir esa­mų tei­sės ak­tų pa­tai­sas, ku­rios leis­tų įgy­ven­din­ti svar­biau­sius dar­bus Lie­tu­vai“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.