Konservatorių elgesys – etikos sargų akiratyje
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) eti­kos sar­gai ims svars­ty­ti skan­da­lin­go tu­ri­nio straips­niu pa­si­da­li­ju­sio par­la­men­ta­ro Ari­man­to Dum­čiaus el­ge­sį. Pro jų akis ne­pras­ly­do ir ne kar­tą dvip­ras­miš­kų tei­gi­nių vie­šai pa­žė­ręs Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis.

Daug kri­ti­kos dėl so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­ly­tos pub­li­ka­ci­jos apie tai, kaip Hit­le­ris pa­ža­bo­jo ne­dar­bą ir at­gai­vi­no Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ką, su­lau­kęs A. Dum­čius ga­li tu­rė­ti rim­tes­nių ne­ma­lo­nu­mų. Jo el­ge­sį ža­da svars­ty­ti TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas. Pa­na­šių veiks­mų ga­li bū­ti im­ta­si ir K. Ma­siu­lio, ku­rio ra­siz­mu dvel­kian­tys samp­ro­ta­vi­mai ne­be pir­mą kar­tą su­kė­lė pa­si­pik­ti­ni­mą, at­žvil­giu.

TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pri­pa­žįs­ta, kad toks ko­le­gų el­ge­sys par­ti­jai ne­da­ro gar­bės ir ne­pri­de­da po­pu­lia­ru­mo. Jis ti­ki­si, kad A. Dum­čiaus ir K. Ma­siu­lio veiks­mus įver­tins ir par­ti­jos sky­riai, ne­tru­kus pra­dė­sian­tys kel­ti kan­di­da­tus į Sei­mą.

Svars­tys ar­ti­miau­siu metu

TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Val­do Ben­kuns­ko tei­gi­mu, A. Dum­čiaus el­ge­sį ke­ti­na­ma svars­ty­ti pa­čių eti­kos sar­gų ini­cia­ty­va. „Ži­no­ma, kaip bū­na kiek­vie­no­je par­ti­jo­je, par­la­men­ta­rai, pre­zi­diu­mo na­riai skam­bi­no, tei­ra­vo­si, ko­kia bū­tų mū­sų po­zi­ci­ja. Ta­čiau ofi­cia­lių raš­tiš­kų krei­pi­mų­si ne­sa­me ga­vę. Tie­siog to ėmė­mės sa­vo ini­cia­ty­va“, – aiš­ki­no jis.

Kęstutis Masiulis: „Tikrai nemanau, kad pasielgiau nederamai."

Pa­sak V. Ben­kuns­ko, su­kaup­ta vi­sa me­džia­ga, pa­siaiš­ki­ni­mai, ko­men­ta­rai. Klau­si­mo svars­ty­mas tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas ar­ti­miau­siu me­tu.

Ne­at­me­ta­ma to, kad par­ti­nės eti­kos sar­gai ims svars­ty­ti ir K. Ma­siu­lio el­ge­sį. Ne­se­niai šis po­li­ti­kas pa­gar­sė­jo par­eiš­kęs apie „be­raš­čius juo­dao­džius“, o prieš ke­lias die­nas so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je jis par­ašė: „Žmo­gų iš Af­ri­kos nė­ra su­nku per­kel­ti. Bet kaip iš žmo­gaus iš­kel­ti Af­ri­ką?“

Anot V. Ben­kuns­ko, kol kas nie­kas iš par­ti­jos ko­le­gų ne­si­krei­pė į Prie­žiū­ros ko­mi­te­tą su pra­šy­mu įver­tin­ti K. Ma­siu­lio par­eiš­ki­mus. Ar pa­tys eti­kos sar­gai im­sis ty­ri­mo, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu, jiems su­si­rin­kus į po­sė­dį. „Tam ti­krus re­zo­nan­si­nius at­ve­jus įtrau­kia­me į sa­vo dar­bot­var­kę ir svars­to­me. Ar šiuo at­ve­ju taip bus, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Ta­čiau ta in­for­ma­ci­ja yra fik­suo­ta, vis­ką ži­no­me“, – pa­žy­mė­jo V. Ben­kuns­kas.

Tu­ri jaus­ti atsakomybę

A. Dum­čiaus ir K. Ma­siu­lio el­ge­sys su­lau­kė TS-LKD pir­mi­nin­ko kri­ti­kos. G. Lands­ber­gis tei­gė ap­gai­les­tau­jan­tis dėl jų veiks­mų. „Man ne­ma­lo­nu skai­ty­ti, ne­ma­lo­nu ma­ty­ti, ko­kią reak­ci­ją tai su­ke­lia žmo­nėms“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Klau­sia­mas apie ga­li­mas sank­ci­jas A. Dum­čiui ir K. Ma­siu­liui, G. Lands­ber­gis pri­mi­nė, kad ne­tru­kus pra­si­dės ko­va dėl vie­tos Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šuo­se. „No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­tru­kus, ga­li­ma sa­ky­ti, šio­mis die­no­mis mū­sų par­ti­jo­je pra­si­dės įdo­mus pro­ce­sas – pir­mą kar­tą sky­riai, vi­si jų na­riai de­mo­kra­tiš­kai kels kan­di­da­tus į Sei­mo vien­man­da­tes apy­gar­das. Ma­nau, bet ku­ris žmo­gus, po­li­ti­kas tu­rė­tų su­pras­ti, kad yra at­sa­kin­gas už sa­vo žo­džius. Ne tik vi­suo­me­nės aky­se, bet ir mū­sų par­ti­jos vi­du­je“, – pa­brė­žė G. Lands­ber­gis.

Ne­ma­no pa­da­ręs klaidą

A. Dum­čius tei­si­no­si, kad straips­niu apie na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ką pa­si­da­li­jo siek­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į na­ciz­mo ir tau­ti­nio šo­vi­niz­mo ke­lia­mą pa­vo­jų, ku­ris iš­lie­ka ir šian­dien.

K. Ma­siu­lis tvir­ti­no ne­bi­jan­tis at­si­dur­ti TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to aki­ra­ty­je. „Te­gul svars­to. Jų to­kia par­ei­ga“, – LŽ sa­kė jis. Ly­giai taip pat jis ne­si­bai­mi­na, kad ga­li bū­ti ne­iš­kel­tas kan­di­da­tu į Sei­mą Kel­mės vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Taip pat K. Ma­siu­lis ne­ma­nė, kad sa­vo tei­gi­niais nu­si­žen­gė eti­kai. „Ti­krai ne­ma­nau, kad pa­siel­giau ne­de­ra­mai. Ne­pri­pa­žįs­tu pa­da­ręs klai­dą“, – pa­žy­mė­jo jis. Kon­ser­va­to­rius sa­kė, kad skan­da­lin­gą įra­šą so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je iš­try­nė, nes pra­si­dė­jo puo­li­mas. „Neiš­lai­kiau spau­di­mo, va­din­ki­me taip“, – trum­pai pri­dū­rė jis.