Konservatoriškieji krikdemai reikalauja demokratiškų sprendimų
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų bend­ri­ja pa­skel­bė par­eiš­ki­mą, ku­ria­me ti­ki­na ne­ke­ti­nan­ti ei­ti prieš par­ti­jos va­lią. Ta­čiau krik­de­mai no­rė­tų, kad spren­di­mai, kur an­trą vie­tą rin­ki­muo­se lai­mė­ju­siai par­ti­jai dirb­ti šią ka­den­ci­ją – val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ar opo­zi­ci­jo­je – bū­tų pri­ima­mi lai­kan­tis įsta­tų.

Kaip tei­gia­ma par­eiš­ki­me, įvai­rio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se spar­čiai plin­tant ne­vie­na­reikš­mėms ir daug dis­ku­si­jų iš­kė­lu­sioms po­zi­ci­joms dėl ga­li­mo TS-LKD par­ti­jos ski­li­mo ir „maiš­to“ jos vi­du­je, ku­ris yra sie­ja­mas su krik­de­miš­kuo­ju par­ti­jos spar­nu, ma­no­me esant rei­ka­lin­ga „Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų“ bend­ri­jos var­du rea­guo­ti į šiuos ne­pag­rįs­tus kal­ti­ni­mus.

„2008 me­tų LKD su­si­jun­gi­mas su TS bu­vo dvie­jų bro­liš­kų ir ly­gia­tei­sių par­ti­jų su­si­vie­ni­ji­mas po­li­ti­nio spek­tro de­ši­nė­je, sie­kiant vie­nin­go ir stip­raus de­ši­nių­jų ver­ty­bių at­sto­va­vi­mo Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je. Pri­klau­sy­da­mi vie­nai par­ti­jai – Tė­vy­nės Są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams – vi­si kar­tu dir­bo­me kri­zės lai­ko­tar­piu, o vė­liau – bū­da­mi at­sa­kin­ga ir kons­truk­ty­via opo­zi­ci­ne jė­ga LR Sei­me. Nuo­lat dis­ku­ta­vo­me ir ban­dė­me at­ras­ti bend­rą spren­di­mą, po­zi­ci­ją svar­biais vals­ty­bei klau­si­mais“, – ra­šo­ma do­ku­men­te. Pa­sak jo, pa­sta­rie­ji Sei­mo rin­ki­mai par­odė, jog Lie­tu­vos pi­lie­čių iš­reikš­ta va­lia at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus bū­si­me an­tra pa­gal iš­ko­vo­tų man­da­tų skai­čių par­la­men­ti­nė par­ti­ja.

„Tu­rė­da­mi to­kį Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, ne­at­me­ta­me ga­li­my­bės da­ly­vau­ti de­ry­bo­se dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo. Mums svar­bu, jog bū­tų įgy­ven­din­ta bent da­lis par­ti­jos at­sto­vau­ja­mų ver­ty­bių ir prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų, ku­rio­mis pir­ma­me rin­ki­mų tu­re ti­kė­jo dau­giau nei 276 tūks­tan­čiai rin­kė­jų. Su­pran­ta­me dar­bų Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms svar­bą, to­dėl ma­no­me, kad es­mi­nės kryp­tys, kur – opo­zi­ci­jo­je ar koa­li­ci­jo­je – mū­sų frak­ci­jos na­riai tin­ka­miau­siai at­sto­vaus Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sams, tu­ri bū­ti pri­ima­mi de­mo­kra­tiš­kai. Spren­di­mai dėl da­ly­va­vi­mo koa­li­ci­jo­je tu­ri bū­ti svars­to­mi Pre­zi­diu­me ir Ta­ry­bo­je, kaip nu­ma­ty­ta TS-LKD par­ti­jos įsta­tuo­se. Bū­da­ma at­ski­ru da­ri­niu par­ti­jos vi­du­je bend­ri­ja „Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai“ ne­ža­da ei­ti at­ski­rai ar prieš bend­rą TS-LKD pri­im­tą po­zi­ci­ją bei griež­tai ne­pri­ta­ria per­bė­gi­mams į ki­tas frak­ci­jas ar par­ti­jas dėl pos­tų. Ti­ki­me vie­nin­gos jung­ti­nės TS-LKD par­ti­jos at­ei­ti­mi“, – ra­šo­ma par­eiš­ki­me.

Jį pa­si­ra­šė LKD bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Stun­dys, at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Pa­ulius Sau­dar­gas, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai Ire­na De­gu­tie­nė, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas, Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Al­gir­das Sau­dar­gas, An­ta­nas Če­po­no­nis.

Kaip jau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, šur­mu­lys TS-LKD ki­lo, kai rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis už­si­mi­nė apie ra­gi­ni­mus ne­pa­ten­kin­tiems kon­ser­va­to­riams pri­si­dė­ti prie nau­jų­jų val­dan­čių­jų. Teig­ta, kad la­biau­siai dėl to, kad TS-LKD at­si­sa­kė de­rė­tis su LVŽS dėl bend­ro dar­bo bu­vo par­ti­jos krik­de­mų flan­gas. TS-LKD ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad no­rin­čių­jų pa­lik­ti par­ti­ją dėl pos­tų nau­jo­jo­je koa­li­ci­jo­je nie­kas ne­lai­kys.