Konservatoriams vadovaus G. Landsbergis
Di­džiau­siai opo­zi­ci­nei par­ti­jai - Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) - dve­jus ar­ti­miau­sius me­tus va­do­vaus Gab­rie­lius Lands­ber­gis, šeš­ta­die­nį lai­mė­jęs an­tra­ja­me tie­sio­gi­nių rin­ki­mų tu­re.

33 me­tų eu­ro­par­la­men­ta­ras G.Lands­ber­gis su­rin­ko 55,43 proc. bal­sų (5024 bal­sa­vu­sie­ji), ro­do par­ti­jos tink­la­py­je skel­bia­mi pre­li­mi­na­rūs bal­sų skai­čia­vi­mo re­zul­ta­tai. Jis var­žė­si su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke Ire­na De­gu­tie­ne, ku­ri su­rin­ko 44,53 proc. bal­sų (4036).

Ta­čiau tai yra tik pir­mie­ji pre­li­mi­na­rūs re­zul­ta­tai - juos dar tvir­tins cen­tri­nė bal­sa­vi­mo ko­mi­si­ja. Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 9064 par­ti­jos na­riai iš maž­daug 15 tūkst.

Pa­sak par­ti­jos vyk­do­mo­sios se­kre­to­rė Mo­ni­kos Na­vic­kie­nės, dar nė­ra su­skai­čiuo­ta 220 iš anks­to bal­sa­vu­sių­jų bal­sų.

Svar­biau­sia – Sei­mo rinkimai

G.Lands­ber­gis sa­ko, kad svar­biau­sias jo už­da­vi­nys yra ruo­štis 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams.

„Svar­biau­siu sa­vo už­da­vi­niu lai­kau in­ten­sy­viai ruo­štis 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, pri­sta­ty­ti prog­ra­mą, kal­bė­ti su par­ti­jos na­riais, kaip at­si­nau­jin­ti, kad su­stip­rė­ju­si par­ti­ja ga­lė­tų sėk­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į Sei­mą“, - BNS sa­kė nau­ja­sis par­ti­jos ly­de­ris, šeš­ta­die­nį lai­mė­jęs an­tra­ja­me tie­sio­gi­nių rin­ki­mų tu­re.

„Svar­biau­siu sa­vo už­da­vi­niu lai­kau in­ten­sy­viai ruo­štis 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, pri­sta­ty­ti prog­ra­mą, kal­bė­ti su par­ti­jos na­riais, kaip at­si­nau­jin­ti, kad su­stip­rė­ju­si par­ti­ja ga­lė­tų sėk­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į Sei­mą“, - BNS sa­kė nau­ja­sis par­ti­jos ly­de­ris, šeš­ta­die­nį lai­mė­jęs an­tra­ja­me tie­sio­gi­nių rin­ki­mų tu­re.

„Dėl dar­bų - mū­sų par­ti­jos vie­ny­bė tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta. Tu­ri­me aiš­kiai su­dė­lio­ti pla­ną - su­si­tik­si­me su frak­ci­jos na­riais, pre­zi­diu­mo na­riais, kad iš­girs­tu­me jų nuo­mo­nę, po­zi­ci­ją“, - pri­dū­rė G.Lands­ber­gis.

Jis tei­gė siū­ly­siąs sa­vo var­žo­vei Ire­nai De­gu­tie­nei tap­ti jo pa­va­duo­to­ja. Ką siū­lys tap­ti dar 4 pa­va­duo­to­jais, jis kol kas ne­no­rė­jo at­skleis­ti, nors jau yra nu­ma­tęs kan­di­da­tū­ras.

G.Lands­ber­gis BNS pa­kar­to­jo, kad iš kar­to ne­at­si­sa­kys eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to - iš Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) jis ke­ti­na pa­si­trauk­ti tik tuo­met, kai bus su­for­muo­tas par­ti­jos Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šas, ku­ria­me jis bū­tų pir­ma­sis. Toks są­ra­šas bus su­da­ry­tas ki­tais me­tais.

Pa­sak ži­niask­lai­dos, kai ku­rie de­ši­nie­ji bu­vo su­pra­tę, kad G.Lands­ber­gis iš Briu­se­lio grįš ne­dels­da­mas. Tei­gia­ma, jog to ti­kė­jo­si ir Lai­ma And­ri­kie­nė, ku­ri esą rė­mė šį kan­di­da­tą, nes taip jai vėl at­si­ver­tų ke­lias į EP.

Lin­ki sėkmės

Rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­si I.De­gu­tie­nė sa­ko ger­bian­ti par­ti­jos na­rių pa­si­rin­ki­mą.

„E­su nei nu­si­vy­lu­si, nei ką. Ger­biu par­tie­čių pa­si­rin­ki­mą ir sa­vo kon­ku­ren­tui lin­kiu kuo ge­riau­sios sėk­mės“, - BNS sa­kė I.De­gu­tie­nė.

Pa­klaus­ta, ar su­tik­tų tap­ti par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ke, ji tei­gė, kad tai pri­klau­sys nuo nau­jo­jo par­ti­jos ly­de­rio Gab­rie­liaus Lansds­ber­gio. Šis BNS šeš­ta­die­nį sa­kė siū­ly­sian­tis I.De­gu­tie­nei tap­ti jo pa­va­duo­to­ja.

Aly­tu­je, Laz­di­juo­se, Šir­vin­to­se, Šven­čio­ny­se, Tra­kuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne, Rie­ta­ve, Ši­la­lė­je, Rad­vi­liš­ky­je ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se ra­jo­nuo­se I.De­gu­tie­nė ga­vo dau­giau bal­sų nei jos var­žo­vas.

Pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re prieš dvi sa­vai­tes G.Lands­ber­gis, rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je ak­cen­ta­vęs par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mą, su­rin­ko 49,78 proc. par­tie­čių bal­sų. Už I.De­gu­tie­nę, ku­ri pa­brė­žia tra­di­ci­nių ver­ty­bių svar­bą, pa­si­sa­kė 43,05 proc. bal­sa­vu­sių­jų. G.Lans­ber­giui tuo­met iki per­ga­lės pri­trū­ko ke­lių de­šim­čių bal­sų.

Iš­rink­ta­sis par­ti­jos va­do­vas pa­keis nuo 2003 me­tų kon­ser­va­to­riams va­do­va­vu­sį And­rių Ku­bi­lių, ku­ris at­si­sa­kė siek­ti dar vie­nos ka­den­ci­jos ir par­ėmė G.Lans­ber­gio kan­di­da­tū­rą.

Pa­gal par­ti­jos įsta­tus, pir­mi­nin­kas ren­ka­mas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

TS-LKD tu­ri be­veik 15 tūkst. na­rių, sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ji li­ko an­tra po so­cial­de­mo­kra­tų.