Konservatoriams pavyko aplenkti „valstiečius“
Pu­sę Sei­mo na­rių man­da­tų pa­si­da­li­jo še­šios par­ti­jos, ro­do pir­mi­niai vi­sų apy­lin­kių duo­me­nys.

Po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) 1441 bal­su len­kia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą. Dau­giau­sia – apie 200 tūkst. – rin­kė­jų pra­ra­do da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Dar­bo par­ti­ja.

Vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­skel­bus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus iš vi­sų rin­ki­mų apy­lin­kių, pa­aiš­kė­jo, kad už kon­ser­va­to­rius bal­sa­vo 275 tūkst. 365 rin­kė­jai, tai su­da­ro 21,66 proc. vi­sų at­ėju­sių bal­suo­ti rin­kė­jų. Par­ti­ja jau už­si­ti­kri­no 20 man­da­tų.

Šie rin­ki­mai TS-LKD bu­vo sėk­min­ges­ni nei prieš ket­ve­rius me­tus. Jie ga­vo maž­daug 70 tūkst. bal­sų dau­giau.

An­tro­je vie­to­je su 19 man­da­tų li­kę „vals­tie­čiai“ ga­vo 273 tūkst. 924 ar­ba 21,55 proc. rin­kė­jų bal­sų. Tai 220 tūkst. bal­sų dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus.

Tre­čia li­ku­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pel­nė 183 tūkst. 479 ar­ba 14,43 proc. rin­kė­jų bal­sų. Jiems skir­ta 13 man­da­tų par­la­men­te.

Per ket­ve­rius me­tus ši val­dan­čio­ji par­ti­ja ne­te­ko be­veik 69 tūkst. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo.

Už opo­zi­ci­nį Li­be­ra­lų są­jū­dį šie­met bal­sa­vo 114 tūkst. 869 ar­ba 9,04 proc. rin­kė­jų. Tai lei­džia par­ti­jai ti­kė­tis ma­žiau­siai aš­tuo­nių man­da­tų Sei­me. Nors bu­vęs šios par­ti­jos ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis šie­met pa­te­ko į po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­lą, jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, li­be­ra­lai, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais, pra­ra­do vos per 3 tūkst. bal­sų.

Tuo me­tu Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, nors gi­ria­si, kad su­stip­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas, iš tie­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­te­ko apie 10 tūkst. bal­sų, pa­ly­gin­ti su bu­vu­siais rin­ki­mais. Šie­met už šią po­li­ti­nę jė­gą bal­sa­vo 69 tūkst. 796 ar­ba 5,49 proc. rin­kė­jų. Jai ten­ka pen­ki man­da­tai.

Kiek dau­giau nei 30 tūkst. bal­sų pra­ra­do par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą „tvar­kie­čiai“ su­rin­ko 67 tūkst. 794 ar­ba 5,33 proc. bal­sų. Ji taip pat ga­vo pen­kis man­da­tus.

Dau­giau par­ti­jų rin­ki­mų bar­je­ro ne­įvei­kė.

Pir­mi­niai bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai baig­ti skelb­ti pir­ma­die­nį po 23 va­lan­dos, tai yra pra­ėjus dau­giau nei par­ai po rin­ki­mų apy­lin­kių už­da­ry­mo. Il­giau­siai už­tru­ko re­zul­ta­tų pa­tei­ki­mas iš Spor­to ir Tus­ku­lė­nų apy­lin­kių Žir­mū­nų apy­gar­do­je bei Vo­lun­gės apy­lin­kės Aly­tu­je.

Di­džiau­sią nu­si­vy­li­mą rin­kė­jai pa­de­mons­tra­vo da­bar val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čia Dar­bo par­ti­ja. Jai pa­vy­ko gau­ti tik 59 tūkst. 609 ar­ba 4,69 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą. Tai yra per 200 tūkst. rin­kė­jų bal­sų ma­žiau nei 2012-ai­siais.

Dar­bo par­ti­ja ki­tos ka­den­ci­jos Sei­me vie­tų ne­ga­vo. Ke­le­tas jos at­sto­vų į par­la­men­tą ga­li pa­tek­ti, jei­gu lai­mės ko­vą per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Spa­lio 23 die­ną rin­ki­mų ko­va vyks dar dėl 68 Sei­mo na­rių man­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se par­la­men­ta­rai iš­rink­ti jau per pir­mą­jį tu­rą.

Lie­tu­vos Sei­mą su­da­ro 141 par­la­men­ta­ras.