Konservatoriams parūpo „darbiečio“ sutuoktinės turtas
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją bei į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio ga­li­mai nu­slėp­tos in­for­ma­ci­jos apie jo šei­mos val­do­mą tur­tą.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris re­mia­si vie­šai pa­si­ro­džiu­sia in­for­ma­ci­ja apie K. Dauk­šio žmo­nos Ei­ri­dos Dauk­šie­nės tu­ri­mas Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­tos įmo­nės „Si­gi­ta 777“, val­dan­čios di­de­lės ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Bia­los ku­ror­te (Var­nos pro­vin­ci­ja, Bul­ga­ri­ja), ak­ci­jas. Anot A. Ku­bi­liaus, šios nė­ra dek­la­ruo­tos K. Dauk­šio ir jo žmo­nos E. Dauk­šie­nės tur­to dek­la­ra­ci­jo­se, nors tai pa­da­ry­ti pa­gal Gy­ven­to­jų tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mą pri­va­lo­ma. To­dėl Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pra­šo­ma iš­tir­ti, ko­kia yra lė­šų, ku­rio­mis E. Dauk­šie­nė (tuo me­tu – Ei­ri­da Bru­žie­nė) įsi­gi­jo Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­tos įmo­nės „Si­gi­ta 777“ ak­ci­jas ir ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Bia­los ku­ror­te, kil­mė? Taip pat klau­sia­ma, ar šios lė­šos yra įgy­tos tei­sė­tai? Ar yra įvyk­dy­tas E. Dauk­šie­nės ak­ci­jų ir tur­to Bul­ga­ri­jo­je par­da­vi­mo san­do­ris? Jei­gu san­do­ris bu­vo at­lik­tas, pra­šo­ma nu­sta­ty­ti, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jis bu­vo at­lik­tas ir ar jis bu­vo dek­la­ruo­tas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus? Kon­ser­va­to­rius ma­no, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar K. Dauk­šys ir E. Dauk­šie­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kai su­mo­kė­jo vi­sus mo­kes­čius už jų šei­mos val­do­mą tur­tą ir už lė­šas, gau­tas par­duo­dant tur­tą Bul­ga­ri­jo­je. Taip pat ar K.Dauk­šys tin­ka­mai dek­la­ra­vo sa­vo ir sa­vo žmo­nos tur­tą pa­gal Gy­ven­to­jų tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mą.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, K. Dauk­šys su da­bar­ti­ne žmo­na ar­ti­mai bend­rau­ja nuo 2005 me­tų (tuo me­tu jos pa­var­dė bu­vo E. Bru­žie­nė). „E. Bru­žie­nė įmo­nės „Si­gi­ta 777“ ak­ci­jas ir ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Bia­los ku­ror­te įsi­gi­jo 2006 m., K. Dauk­šiui dar ei­nant ūkio mi­nis­tro par­ei­gas. San­do­rio ver­tė tuo me­tu bu­vo 154 tūkst. eu­rų, to­dėl ste­bi­na, kad to­kia su­ma ga­lė­jo dis­po­nuo­ti E. Bru­žie­nė, dir­bu­si pa­pras­ta ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja. Dar la­biau ste­bi­na fak­tas, jog, kaip ji pa­ti nu­ro­do, ji tuo me­tu dis­po­na­vo to­kio dy­džio gry­nų­jų pi­ni­gų su­ma“, – at­krei­pia dė­me­sį A. Ku­bi­lius.

Kon­ser­va­to­riaus tei­gi­mu, 2008 me­tais K. Dauk­šiui ir E. Bru­žie­nei su­si­tuo­kus, „ji pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti ir sa­vo tu­ri­mą tur­tą už­sie­ny­je“. „Ta­čiau tai iki šiol nė­ra at­lik­ta, nors dar 2014 m. va­sa­rio 18 d. E. Dauk­šie­nė (E. Bru­žie­nės pa­var­de) at­li­ko ju­ri­di­nius veiks­mus, ku­rie yra re­gis­truo­ti Bul­ga­ri­jos ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tre, bet in­for­ma­ci­jos apie ak­ci­jų par­da­vi­mą ar per­lei­di­mą ki­tam as­me­niui Lie­tu­vo­je pa­teik­to­je dek­la­ra­ci­jo­je nė­ra. To­dėl ti­kė­ti­na, kad E. Dauk­šie­nė tu­ri­mą tur­tą val­do iki šiol, ar­ba, kad san­do­ris są­mo­nin­gai bu­vo nu­slėp­tas nuo Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų, sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo“, – tei­gia A. Ku­bi­lius.