Konservatoriams laikas keisti lyderį?
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai par­odė, kad Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD), ku­riems į nu­ga­rą kvė­puo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis (LRLS), rei­kė­tų su­ne­rim­ti ir pa­gal­vo­ti apie par­ti­jos ly­de­rio kei­ti­mą. Taip por­ta­lui LRT.lt tvir­ti­na kal­bin­ti po­li­to­lo­gai.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je LRLS ir TS-LKD sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se su­rin­ko la­bai pa­na­šų bal­sų skai­čių – kon­ser­va­to­riai pir­mau­ja 1975 bal­sų skir­tu­mu. Po 2011-ųjų sa­vi­val­dos rin­ki­mų ne­tu­rė­ję nė vie­no man­da­to Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, po 2015-ųjų ga­li li­be­ra­lai pa­si­džiaug­ti ga­vę jų 15, kon­ser­va­to­riai tuo me­tu ne­te­ko dvie­jų.

„Nors vie­na­reikš­miš­kai ma­ny­ti, kad LRLS ati­ma TS-LKD bal­sus, bū­tų ne­tei­sin­ga, aki­vaiz­du, kad li­be­ra­lai kvė­puo­ja kon­ser­va­to­riams į nu­ga­rą. Už abi par­ti­jas bal­suo­ja pa­na­šus rin­kė­jų skai­čius“, – sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) dės­ty­to­jas po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas.

Sa­vo ruo­žtu My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) do­cen­tas po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas pa­brė­žia, kad li­be­ra­lų rei­tin­gų ki­li­mo ten­den­ci­ja bu­vo ma­ty­ti pa­sta­ruo­sius me­tus, to ne­ga­lė­jo ne­pas­te­bė­ti ir TS-LKD. Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ši ten­den­ci­ja ga­li at­sis­pin­dė­ti ir ar­ti­miau­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, tai­gi kon­ser­va­to­riai tu­rė­tų pa­gal­vo­ti apie par­ti­jos veik­los me­to­dų kei­ti­mą.

Dar ne pra­lai­mė­ji­mas, bet aki­vaiz­dus susilpnėjimas

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų baig­ties Li­be­ra­lų są­jū­džio per­ga­le prieš kon­ser­va­to­rius po­li­to­lo­gas V. Dumb­liaus­kas ne­va­di­na, ta­čiau sa­ko, kad re­zul­ta­tai at­spin­di tam ti­krą kri­zę kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­je.

„Kau­ne „Vie­nin­gas Kau­nas“ ga­vo dau­giau man­da­tų nei TS-LKD. Nors kon­ser­va­to­riai ga­vo vie­nu man­da­tu dau­giau nei tu­rė­jo po 2011 me­tų rin­ki­mų, „Vie­nin­gas Kau­nas“ su 16 man­da­tų juos nu­stū­mė į an­trą vie­tą. „Vie­nin­gam Kau­nui“ trūks­ta 5 man­da­tų, ir jie su­da­rys dau­gu­mą, o TS-LKD tu­rės trauk­tis į opo­zi­ci­ją.

Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je li­be­ra­lai kon­ser­va­to­rius įvei­kė iš es­mės. Jie ga­vo 15 man­da­tų, nors iki tol ne­tu­rė­jo nė vie­no, tuo me­tu TS-LKD pra­ra­do du. Li­be­ra­lai su­ge­bė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ge­rą Eu­ro­pos Par­la­men­to kam­pa­ni­ją, Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ge­rai pa­si­ro­dė Vil­niu­je, tuo me­tu My­ko­lo Ma­jaus­ko (TS-LKD) kan­di­da­tū­ra bu­vo iš­kel­ta per vė­lai, bu­vo per daug chao­so dėl kan­di­da­tų. Li­be­ra­lų sėk­mė ir kon­ser­va­to­rių nuo­smu­kis pa­pil­do vie­nas ki­tą. Ma­to­me to re­zul­ta­tą. Ma­nau, tai reiš­kia, kad TS-LKD tu­ri prob­le­mų“, – kal­ba V. Dumb­liaus­kas.

Sa­vo ruo­žtu T. Ja­ne­liū­nas pa­žy­mi, kad, nors di­die­ji mies­tai par­odė di­de­les sim­pa­ti­jas li­be­ra­lams, kon­ser­va­to­riams tai nė­ra vie­na­reikš­miš­kai blo­gas ženk­las.

„Nors di­die­ji mies­tai la­bai smar­kiai pa­lai­ko li­be­ra­lus, ma­ny­čiau, kad tai ga­li bū­ti ir ga­nė­ti­nai ge­ras ženk­las pa­tiems kon­ser­va­to­riams. Par­amos jiems ro­dik­liai dar iš­lie­ka ga­nė­ti­nai aukš­ti, Žir­mū­nuo­se jie tu­ri ly­de­riau­jan­čią kan­di­da­tę Sei­mo rin­ki­muo­se.

Aps­kri­tai bend­ras de­ši­nių­jų par­ti­jų po­pu­lia­ru­mo di­dė­ji­mas su­tei­kia vil­čių gal­vo­ti apie kaž­ką įdo­mes­nio po Sei­mo rin­ki­mų. Šia pra­sme kon­ser­va­to­riams tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai sma­gu ma­ty­ti, kad jų po­ten­cia­lūs par­tne­riai li­be­ra­lai ga­li tu­rė­ti ne­ma­žai par­amos ir Sei­mo rin­ki­muo­se“, – sa­ko T. Ja­ne­liū­nas.

V. Dumb­liaus­kas: TS-LKD me­tas keis­ti lyderį

LRT.lt kal­bin­ti po­li­to­lo­gai su­tin­ka, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tai – įspė­ja­ma­sis sig­na­las kon­ser­va­to­riams. T. Ja­ne­liū­nas ne­abe­jo­ja, kad TS-LKD ne­iš­ven­gia­mai tu­rės aps­vars­ty­ti sa­vo par­ti­jos stra­te­gi­ją, nors tra­ge­di­ja su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos ne­va­di­na.

„Ti­kriau­siai par­ti­jos vi­du­je bus kal­ba­ma, kur ga­lė­jo bū­ti pa­si­rink­ta ki­to­kia stra­te­gi­ja kan­di­da­tų, kon­kre­čių rin­ki­mi­nių prog­ra­mų ar bend­rų po­li­ti­nių idė­jų pra­sme. Ta­čiau ne li­be­ra­lai yra pa­grin­di­niai kon­ser­va­to­rių prieš­inin­kai. Jų tiks­las – bend­rai tu­rė­ti di­des­nę par­amą, nei ją tu­ri kai­rie­ji ir po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos. Tai, kad tarp de­ši­nių­jų bal­sai šiek tiek per­sis­kirs­tė, pa­tiems kon­ser­va­to­riams gal ir nė­ra ypa­tin­gai ma­lo­ni ži­nia, bet ma­nau, kad jie į tai ga­li žiū­rė­ti gan ra­cio­na­liai ir ne­da­ry­ti iš to la­bai di­de­lės tra­ge­di­jos“, – tei­gia po­li­to­lo­gas.

Sa­vo ruo­žtu V. Dumb­liaus­kas rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją yra lin­kęs ver­tin­ti pe­si­mis­tiš­kiau. Jo ma­ny­mu, par­ti­jų elek­to­ra­tas yra pa­na­šus, o sa­ve pa­tei­kę kaip mo­der­nes­nę par­ti­ją, LRLS iš TS-LKD ga­li ati­mti jau­nų ir veik­lių rin­kė­jų bal­sus.

„Nors TS-LKD tu­ri sta­bi­lų rin­kė­jų skai­čių, is­to­riš­kai yra stip­rūs dau­ge­ly­je mies­tų, li­be­ra­lai, pa­tei­kę sa­ve kaip mo­der­nes­nę par­ti­ją, ga­li pa­im­ti jau­nus (iki 40-50-ties me­tų) rin­kė­jus.

TS-LKD, ma­nau, tu­ri spręs­ti ly­de­rio prob­le­mą. 12 me­tų bū­ti pir­mi­nin­ku, ma­no gal­va, yra daug. And­rius Ku­bi­lius su­mu­šė ne­tgi 10 me­tų pir­mi­nin­ku bu­vu­sio Vy­tau­to Lands­ber­gio re­kor­dą. Vis­kas ge­rai, jei par­ti­jai se­ka­si, bet jei par­ti­jai ima ne­si­sek­ti, gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie po­ky­čius. Ga­lų ga­le, si­tua­ci­ja, kai vie­nas ne­po­pu­lia­riau­sių po­li­ti­kų – par­ti­jos ly­de­ris, yra par­adok­sa­li. Nors jis ge­ras, kie­tas ir pro­tin­gas po­li­ti­kas, kaž­ko­dėl jis su­ge­ba ne­pa­tik­ti Lie­tu­vos rin­kė­jams“, – tei­gia V. Dumb­liaus­kas.