Konservatoriai užkibo ant rusų #FakeNews kabliuko
„Kul­tū­ros mi­nis­trė sa­vo žo­džiais tar­nau­ja Krem­liaus ru­po­rui men­kin­da­ma Lie­tu­vos vals­ty­bę“, – par­eiš­kė kon­ser­va­to­riai. Taip jie rea­ga­vo į ru­sų pro­pa­gan­di­nės ži­niask­lai­dos por­ta­lą, ku­ris iš mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son duo­to in­ter­viu lie­tu­viš­kai ži­niask­lai­dai iš­trau­kė ci­ta­tą, esą per 26 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus kul­tū­ra ša­ly­je bu­vo su­nai­kin­ta.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir na­rys prof. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, rea­guo­da­mi į kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son žo­džius, pa­sa­ky­tus „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je, ku­riuos ru­bal­tic.ru ci­tuo­ja, kad esą „per 26 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus kul­tū­ra ša­ly­je bu­vo su­nai­kin­ta“ krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, pra­šy­da­mi įver­tin­ti mi­nis­trės žo­džius, ku­rie iš­pro­vo­ka­vo to­kią Lie­tu­vos vals­ty­bę men­ki­nan­čią Krem­liui tar­nau­jan­čio ži­niask­lai­dos ru­po­ro reak­ci­ją, ra­šo­ma kon­ser­va­to­rių pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos gy­nė­jus nuo­lat vai­di­nan­tys kon­ser­va­to­riai už­ki­bo ant kab­liu­ko ir įgy­ven­di­no pro­pa­gan­dis­tų už­ma­čias: iš­vie­ši­no me­la­gin­gas nau­jie­nas bei su­kė­lė su­maiš­tį vals­ty­bė­je.

Prof. V. Juo­za­pai­tis so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­nęs pro­pa­gan­di­niu tu­ri­niu pa­gar­sė­ju­sio por­ta­lo ru­bal­tic.ru me­džia­ga pik­ti­no­si: „Prieš ke­lias die­nas mi­nis­trė L. Ruo­ky­tė-Jons­son „Ži­nių ra­di­jo“ tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je par­eiš­kė, kad Lie­tu­vo­je per 26 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus kul­tū­ra bu­vo taip nu­nio­ko­ta, kad da­bar vis­ką ten­ką pra­dė­ti nuo nu­lio... Su­prask, vi­sa Lie­tu­vos kul­tū­ra bu­vo su­kur­ta iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, o jau po to vi­si val­džio­je bu­vę ir ta­me kul­tū­ros lau­ke dir­bę as­me­nys taip nio­ko­jo, kad iki mi­nis­trės at­ėji­mo į šias par­ei­gas nie­ko ne­be­li­ko. Tai­gi kul­tū­rą nio­ko­jo ir a. a. Pre­zi­den­tas Al­gir­das Bra­zaus­kas, ir Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, ir Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ku­ri sa­vo par­ei­go­se dir­ba 8 me­tus iš pa­mi­nė­tų 26, ir iki šiol bu­vę vi­si kul­tū­ros mi­nis­trai, įskai­tant ir ra­šy­to­ją Sau­lių Šal­te­nį, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tą prof. Vla­di­mi­rą Prud­ni­ko­vą, ir dr. Da­rių Kuo­lį, ir vi­sus ki­tus dau­giau ma­žiau iš­ki­lius kul­tū­ros ir me­no dar­bi­nin­kus, me­ni­nin­kus, kū­rė­jus, ku­rių dė­ka aps­kri­tai ši sri­tis vals­ty­bę kė­lė į aukš­čiau­sią tarp­tau­ti­nį lyg­me­nį.“

Ru­si­jos nau­jie­nų por­ta­las Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės at­sto­vės pa­si­sa­ky­mą pa­ver­tė pro­pa­gan­dos įran­kiu. Kaip bū­din­ga Krem­liaus kon­tro­liuo­ja­mai ži­niask­lai­dai, L. Ruo­ky­tės-Jons­son žo­džiai bu­vo iš­krai­py­ti.

„Per pa­sta­ruo­sius 26 me­tus kul­tū­ros sek­to­rius, ly­gi­nant su ki­to­mis sri­ti­mis, bu­vo la­biau­siai su­nai­kin­tas“, – ru­bal­tic.ru pri­sky­rė šiuos žo­džius mi­nis­trei.

Kul­tū­ros mi­nis­trė L. Ruo­ky­tė-Jons­son „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je tei­gė: „Kul­tū­ra, kaip sek­to­rius bu­vo tiek nu­nio­ko­tas per tuos 26 me­tus, kad rea­liai žiū­rint į ki­tas sri­tis ir kul­tū­rą ly­gi­nant su ki­to­mis sri­ti­mis, esa­me pra­ktiš­kai nu­li­nė­je po­zi­ci­jo­je. Aš ne­kal­bu apie ES in­ves­ti­ci­jas ku­rios per pra­ei­tos vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ją pra­dė­jo ei­ti ir ES lė­šos at­ėjo į kul­tū­ros sek­to­rių. Bet vi­są ki­tą, iš tie­sų, vis­kas vy­ko ga­na van­giai. Ir dėl ko van­giai? Dėl to, kad į kul­tū­ra nie­ka­da ne­bu­vo krei­pia­mas di­des­nis dė­me­sys. Tai bu­vo, kaip tre­čias bro­lis. Ir iš ti­krų­jų po­li­ti­kų san­ty­kis į kul­tū­rą.“

Tai yra, sie­kiant pro­pa­gan­di­nių tiks­lų su­men­kin­ti ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą, kul­tū­ros mi­nis­trės pa­si­sa­ky­mu bu­vo ma­ni­pu­liuo­ja­ma.

L. Ruo­ky­tė-Jons­son ra­gi­na neklaidinti

Rea­guo­da­ma į LR Sei­mo na­rės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės ži­nu­tę, ku­ria iš­krai­po­mas kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son pa­si­sa­ky­mas apie Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­ką, kul­tū­ros mi­nis­trė ra­gi­na ne­klai­din­ti vi­suo­me­nės ir ne­si­vai­ky­ti pi­gaus po­li­ti­nio ka­pi­ta­lo, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Sei­mo na­rė R. Juk­ne­vi­čie­nė L. Ruo­ky­tės-Jons­son žo­džius, pa­sa­ky­tus „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je, ko­men­ta­vo taip: „Kul­tū­ra kaip sek­to­rius bu­vo taip nu­nio­ko­ta per tuos 26 – erius me­tus...“ Ne, čia ne Ru­Bal­tic. Čia taip apie Ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą kal­ba Lie­tu­vos Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jons­son per „Ži­nių ra­di­ją“ šį ry­tą. Su­prask, iki Ne­prik­lau­so­my­bės So­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je kul­tū­ra kles­tė­jo. In­for­ma­ci­nis ka­ras ei­na iš vi­daus, stab­dy­kim.“

„Kon­ser­va­to­riams nuo pat par­ti­jos už­gi­mi­mo bu­vo bū­din­ga chro­niš­ka prieš­ų pa­ieš­ka Lie­tu­vos vi­du­je ir pre­ten­zi­jos į pa­trio­tiz­mo mo­no­po­lį. Kal­tin­ti ma­ne nos­tal­gi­ja so­viet­me­čiui ga­li tik nie­kin­gi pro­pa­gan­dis­tai ir me­la­gin­gų nau­jie­nų kū­rė­jai. Liūd­niau­sia, kad ši­taip yra nu­krei­pia­mas dė­me­sys nuo pa­grin­di­nės te­mos – kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo ir jos reikš­mės vals­ty­bės po­li­ti­ko­je. Ga­li bū­ti, kad taip da­ro­ma są­mo­nin­gai – bū­tent kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bei val­dant kul­tū­rai fi­nan­sa­vi­mas bu­vo ma­ži­na­mas dau­giau nei ki­toms sri­tims“, – tei­gė mi­nis­trė.