Konservatoriai susirūpino partinių finansų skaidrumu
Po­li­ti­nių par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo bei fi­nan­si­nės veik­los prie­žiū­rą Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius siū­lo per­duo­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ar­ba Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­boms.

Li­be­ra­lų są­jū­dį kre­čian­tis skan­da­las Sei­mo rin­ki­mams be­si­ren­gian­čias par­ti­jas ver­čia rū­pin­tis nuo­sa­vų fi­nan­sų skaid­ru­mu. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas A. Ku­bi­lius siū­lo Sei­mui pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją dėl efek­ty­ves­nės po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­si­nės veik­los prie­žiū­ros.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus par­eng­tos re­zo­liu­ci­jos teks­to, nors po­li­ti­nių par­ti­jų veik­los fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių są­ra­šas yra su­siau­rin­tas ir su­griež­tin­tas bei to­kiu bū­du tu­rin­tis ga­ran­tuo­ti par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mą, ta­čiau par­ti­jų fi­nan­si­nės veik­los kon­tro­lė vis dar iš­lie­ka silp­na ir ne­pa­kan­ka­ma. Tai įro­do tiek pa­sta­ro­jo me­to įvy­kiai, tiek ir pra­ėju­sių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mai Vil­niaus mies­te, kai Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ne­su­ge­bė­jo įver­tin­ti vie­nos iš da­ly­va­vu­sių po­li­ti­nių par­ti­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo ta­ria­mai „sa­vo­mis“ kan­di­da­tų lė­šo­mis, ku­rios vir­ši­jo kan­di­da­tų me­ti­nes pa­ja­mas ir pi­ni­gi­nes san­tau­pas.

Bū­tent toks ne­ge­bė­ji­mas kon­tro­liuo­ti ir su­stab­dy­ti ne­tei­sė­to par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo pra­kti­kų „gun­do“ po­li­ti­kus pa­žeis­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus.

Pa­sak re­zo­liu­ci­jos, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja „dėl re­sur­sų sto­kos ir ele­men­ta­raus ne­no­ro tai da­ry­ti ne­už­ti­kri­na tin­ka­mos par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės, to­dėl nuo šių ne­tei­sė­tų fi­nan­sa­vi­mo pra­kti­kų la­biau­siai ken­čia tos par­ti­jos, ku­rios sa­vo veik­lą ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jas fi­nan­suo­ja tik skaid­rio­mis vals­ty­bės biu­dže­to ir ki­to­mis įsta­ty­mais reg­la­men­tuo­to­mis lė­šo­mis“.

To­dėl Sei­mo val­dy­bai siū­lo­ma su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri par­eng­tų nau­ją Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo bei ki­tų ly­din­čių­jų įsta­ty­mų pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias po­li­ti­nių par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­si­nės veik­los prie­žiū­rą per­duo­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ar­ba Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai.

Biu­dže­ti­nis po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas bu­vo įves­tas nuo 2011 me­tų. Nuo ta­da par­ti­jas drau­džia­ma fi­nan­suo­ti ju­ri­di­niams as­me­nims.