Konservatoriai supyko ant Z. Vaigausko
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja ini­ci­juo­ja krei­pi­mą­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, rei­ka­lau­jant at­šauk­ti iš par­ei­gų Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką.

Pa­sak TS-LKD, VRK pir­mi­nin­kas yra įga­lio­tas už­ti­krin­ti de­ra­mą VRK dar­bą. „Ta­čiau šie Sei­mo rin­ki­mai aki­vaiz­džiai ro­do, kad esa­mas Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ne­be­su­ge­ba tin­ka­mai su­sit­var­ky­ti su šio­mis par­ei­go­mis. Pir­miau­sia, ne­bu­vo už­ti­krin­ta rin­kė­jų as­mens duo­me­nų ap­sau­ga. Rin­kė­jai skun­dė­si, kad, no­rint at­sis­paus­din­ti rin­kė­jo kor­te­lę pus­la­py­je www.rin­ke­jo­pus­la­pis.lt, sis­te­ma užs­tri­go. Vėl ban­dant pri­si­jung­ti prie mi­nė­to­jo pus­la­pio, pa­si­ro­dė ne pri­si­jun­gian­čio­jo duo­me­nys, bet ki­tų žmo­nių duo­me­nys – var­dai, pa­var­dės, ad­re­sai, as­mens ko­dai. Vė­liau prie mi­nė­to pus­la­pio ku­rį lai­ką aps­kri­tai ne­bu­vo ga­li­ma pri­si­jung­ti“, – pik­ti­na­si TS-LKD.

Frak­ci­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad bu­vo gau­ta dau­gy­bė už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių skun­dų dėl ne­tin­ka­mo 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir dėl su­dė­tin­gų są­ly­gų įvai­rio­se už­sie­nio ša­ly­se gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams at­lik­ti sa­vo pi­lie­ti­nę par­ei­gą. TS-LKD frak­ci­ja taip pat pa­žy­mi, kad ne­bu­vo už­ti­krin­tas sklan­dus apy­lin­kių ir apy­gar­dų ko­mi­si­jų dar­bas ir dėl to ne­su­vo­kia­mai il­gai už­tru­ko bal­sų skai­čia­vi­mas. Ko­mi­si­jų na­riai skun­dė­si, kad dėl to bu­vo kal­ti ne jie, o ne­tin­ka­mai vei­ku­si Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos nau­do­ja­ma duo­me­nų val­dy­mo sis­te­ma.

Kon­ser­va­to­riai pri­me­na, kad klau­si­mas „dėl ap­lai­daus Z. Vai­gaus­ko dar­bo bu­vo kel­tas ir po anks­tes­nių rin­ki­mų“. TS-LKD frak­ci­jos na­riai įsi­ti­ki­nę, kad ne­tin­ka­mas VRK pir­mi­nin­ko dar­bas ken­kia ne tik pa­čios Ko­mi­si­jos įvaiz­džiui, bet ir ska­ti­na rin­kė­jų pa­si­pik­ti­ni­mą, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą rin­ki­mų sis­te­ma, ke­lia grės­mę ir ken­kia vals­ty­bės in­te­re­sams.