Konservatoriai stojo ginti prokurorą
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos rei­ka­la­vi­mo į Sei­mą iš­kvies­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Eval­dą Pa­ši­lį. Opo­zi­ci­jos tei­gi­mu, taip par­ei­gū­nui da­ro­mas spau­di­mas.

Krei­pi­me­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos (LSDP) ke­ti­ni­mus pra­šo­ma pri­pa­žin­ti prieš­ta­rau­jan­čiais Sei­mo Sta­tu­to nuo­sta­tai, nu­ro­dan­čiai, kad „drau­džia­ma Sei­mo na­rio man­da­tą nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­ti, t.y. ne Tau­tos, vals­ty­bės ir rin­kė­jų in­te­re­sams“. Taip pat pra­šo­ma im­tis veiks­mų, kad Sei­mas su­stab­dy­tų so­cial­de­mo­kra­tų spau­di­mą ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui ir šis ne­bū­tų ver­čia­mas Sei­me aiš­kin­tis dėl at­lie­ka­mo ty­ri­mo, ku­riuo su­in­te­re­suo­ta val­dan­čio­ji LSDP frak­ci­ja.

LSDP ini­cia­ty­va E. Pa­ši­lis Sei­mą yra pa­kvies­tas šian­dien, kad at­sa­ky­tų į klau­si­mus, su­si­ju­sius su va­di­na­mą­ja „auk­si­nių ša­ku­čių“ by­la, į ku­rią įsi­vė­lęs ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas. „E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad toks LSDP frak­ci­jos veiks­mas yra šiurkš­tus po­li­ti­nis spau­di­mas ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui dėl at­lie­ka­mo ty­ri­mo kon­kre­čio­je by­lo­je, ku­ria yra su­in­te­re­suo­ta pa­ti LSDP“, – tei­gia A. Ku­bi­lius.

E. Pa­ši­lis kar­tą jau ne­pak­lu­so LSDP frak­ci­jos no­rui ir at­si­sa­kė at­vyk­ti į Sei­mą. Jo bu­vo pra­šo­ma at­sa­ky­ti į kai ku­riuos klau­si­mus apie „auk­si­nių ša­ku­čių“ by­los ty­ri­mą.