Konservatoriai skundžia nutarimą dėl R. Pakso
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ir gru­pė Sei­mo na­rių krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą pra­šy­da­mi iš­tir­ti, ar per­nai gruo­dį Sei­mo pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl per ap­kal­tą nu­ša­lin­to pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso pi­lie­ti­nių ir po­li­ti­nių tei­sių at­kū­ri­mo ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mui.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, Sei­mo dau­gu­ma, ban­dy­da­ma įsi­teik­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių spau­di­mui, pri­ėmė ab­sur­diš­ką Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­ria­me gau­su aki­vaiz­džiai ir bru­ta­liai Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas pa­žei­džian­čių nuo­ro­dų Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui ir Sei­mui. „To­kį nu­ta­ri­mą lai­ko­me vi­siš­ka val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­pa­gar­ba Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo bei Sei­mo ins­ti­tu­ci­joms, dis­kre­di­tuo­jan­čio­mis es­mi­nius par­la­men­ti­nės de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pus. To­kią įžū­lią ne­pa­gar­bą Kons­ti­tu­ci­jai pri­va­lo­me stab­dy­ti dar vis vei­kian­čio­mis kons­ti­tu­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis, nes de­mo­kra­ti­jos ero­zi­ja prie šios val­džios įgau­na vis pa­vo­jin­ges­nių pa­čiai de­mo­kra­ti­jai bruo­žų“, – tei­gė A. Ku­bi­lius.

Gruo­dį už Sei­mo su­da­ry­tos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, ku­riai bu­vo pa­ves­ta iš­siaiš­kin­ti, kaip ga­li­ma bū­tų „rea­bi­li­tuo­ti“ R. Pa­ksą, iš­va­dą bal­sa­vus 61, prieš – 27, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Iš­va­do­se kons­ta­tuo­ta, kad dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį vy­ku­si „tvar­kie­čių“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso ap­kal­ta ga­li bū­ti pa­nai­kin­ta po­li­ti­niu spren­di­mu.