Konservatoriai skundžia L. Graužinienę etikos sargams
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją su pra­šy­mu įver­tin­ti Sei­mo pir­mi­nin­kę Dar­bo par­ti­jos va­do­vę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, ne­su­šau­ku­sią ne­ei­li­nės se­si­jos.

Kon­ser­va­to­rius ar­gu­men­tuo­ja, kad Sei­mo sta­tu­tas rei­ka­lau­ja su­šauk­ti se­si­ją, jei to rei­ka­lau­ja treč­da­lis par­la­men­ta­rų. Ja­me nu­ma­ty­ta, kad „neei­li­nę se­si­ją šau­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas ne ma­žiau kaip treč­da­lio Sei­mo na­rių siū­ly­mu, ku­ris jam tu­ri bū­ti įteik­tas raš­tu“.

Opo­zi­ci­ja sau­sio 27 die­ną Sei­mo pir­mi­nin­kei įtei­kė 47 par­la­men­ta­rų raš­tas dėl ne­ei­li­nės se­si­jos su­šau­ki­mo, pa­žy­mi­ma Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos pra­ne­ši­me. Sei­mo pir­mi­nin­kei tuo me­tu bū­nant ko­man­di­ruo­tė­je už­sie­ny­je, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Jo­nas Var­ka­la sa­vo par­ašą at­šau­kė.

A.Ku­bi­liaus tei­gi­mu, si­tua­ci­jos tai ne­kei­čia: „Tai, kad po par­ašų įtei­ki­mo vie­nas Sei­mo na­rys par­eiš­kė, kad jis at­siė­mė sa­vo par­ašą, vi­siš­kai ne­kei­čia fak­to, kad par­ašų įtei­ki­mo me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kei bu­vo įteik­ti 47 Sei­mo na­rių par­ašai, taip, kaip to rei­ka­lau­ja Sei­mo Sta­tu­to 86 str. 1 da­lis“, – ra­šo­ma A.Ku­bi­liaus krei­pi­me­si.

Taip pat pa­žy­mi­ma, kad nu­ro­dy­tas Sei­mo Sta­tu­to straips­nis de­ta­li­zuo­ja tik par­ašų įtei­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­kui pro­ce­dū­rą, ku­ri bu­vo įgy­ven­din­ta lai­kan­tis Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų.

Ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją siū­ly­ta su­reng­ti opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių bei li­be­ra­lų ini­cia­ty­va, taip pat po ja pa­si­ra­šė ke­le­tas Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vų. Se­si­ją no­rė­ta su­reng­ti va­sa­rio 10-12 die­no­mis, į jos dar­bot­var­kę įtrauk­ti siū­ly­mą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­ves­ti at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo bei ki­tus klau­si­mus.