Konservatoriai siūlo skubinti pensijų kompensavimą
Kon­ser­va­to­riai siū­lo pa­sku­bin­ti per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tų na­riai Jur­gis Raz­ma ir Ri­man­tas Jo­nas Da­gys siū­lo, kad nuo lie­pos 1-osios bū­tų kom­pen­suo­ja­mos vi­sos su­ma­žin­tos pen­si­jos, dėl ku­rių spren­di­mus yra pri­ėmęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

„Mes siū­lo­me ne­temp­ti gu­mos, nes vi­sos lė­šos įskai­ty­tos į vals­ty­bės sko­lą, o vi­sa tai, ką Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra mums pri­pai­šęs, grą­žin­ti nuo lie­pos 1-osios“, - BNS tei­gė R.J.Da­gys.

Pa­sak jo, tam rei­kė­tų apie 169,9 mln. eu­rų - to­kius duo­me­nis, anot R.J.Da­gio, pa­tei­kė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Par­la­men­ta­ras lė­šas siū­lo sko­lin­tis.

„Pa­lū­ka­nų nor­ma yra ma­ža, ga­li­me leng­vai pa­sis­ko­lin­ti ir at­sis­kai­ty­ti su tais pen­si­nin­kais ir ne­kvar­šin­ti jiems gal­vos“, - BNS tvir­ti­no R.J.Da­gys.

Par­la­men­ta­ras ma­no, kad da­bar pa­sis­ko­li­nus, lie­pą pen­si­nin­kus pi­ni­gai pa­siek­tų; „Aiš­ku, pa­va­sa­rį rei­kė­tų da­ry­ti biu­dže­to pa­tai­sas“.

Par­la­men­ta­rai Sei­me už­re­gis­tra­vo ati­tin­ka­mas Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo ir „Sod­ros“ biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Da­bar kom­pen­sa­ci­jas už per kri­zę su­ma­žin­tas pen­si­jas pla­nuo­ja­ma iš­mo­kė­ti iki 2016 me­tų ko­vo pa­bai­gos, o dir­ban­tiems pen­si­nin­kams jų iš­mo­kė­ji­mo ter­mi­nai ne­nus­ta­ty­ti. Tam šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta 52,1 mln. eu­rų.

Per kri­zę su­ma­žin­tos pen­si­jos pra­dė­tos kom­pen­suo­ti ket­vir­tą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį - tam rei­kės maž­daug 130,33 mln. eu­rų: 2014 me­tais iš­mo­kė­ta apie 26 mln. eu­rų, o 2015 ir 2016 me­tais - maž­daug po 52 mln. eu­rų.

Gel­bė­da­mas fi­nan­si­nė­je duo­bė­je esan­čią „Sod­rą“, Sei­mas 2009 me­tų gruo­dį nu­ta­rė dve­jiems me­tams - 2010-2011-ie­siems - „ap­kar­py­ti“ dau­ge­lį pen­si­jų ir įvai­rių so­cia­li­nių iš­mo­kų: vals­ty­bi­nes ir se­nat­vės pen­si­jas, mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės iš­mo­kas, iš­mo­kas vai­kui bei ki­tas. Dir­ban­tiems pen­si­nin­kams pen­si­jos bu­vo su­ma­žin­tos di­des­niu laips­niu nei ne­dir­ban­tiems, ta­čiau vi­du­ti­niš­kai jos su­ma­žė­jo 15 proc. 2010-2011 me­tais bu­vo su­ma­žin­tos vi­sos 188,40 eu­rų vir­ši­ju­sios pen­si­jos.