Konservatoriai siūlo paduoti Rusiją į teismą
Kon­ser­va­to­riai siū­lo Lie­tu­vai ini­ci­juo­ti Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos re­zo­liu­ci­ją dėl krei­pi­mo­si į Tarp­tau­ti­nį Tei­sin­gu­mo Teis­mą, ku­ris įver­tin­tų Ru­si­jos įvyk­dy­tą Ukrai­nos Kry­mo re­gio­no anek­si­ją.

Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vy­bės tei­gi­mu, Lie­tu­va ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti įta­ka, ku­rią tu­ri kaip Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rė.

„Siū­lo­me (...) ini­ci­juo­ti Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je bū­tų su­for­mu­luo­tas kon­kre­tus klau­si­mas ir ofi­cia­lus krei­pi­ma­sis į Tarp­tau­ti­nį Tei­sin­gu­mo Teis­mą pra­šant pa­teik­ti pa­ta­ria­mą­ją tei­si­nę nuo­mo­nę dėl Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos“, - ra­šo­ma kon­ser­va­to­rių krei­pi­me­si pre­zi­den­tei, prem­je­rui ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui.

Laiš­ką pa­si­ra­šė par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Sei­mo na­riai And­rius Ku­bi­lius, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

„Tarp­tau­ti­nio Tei­sin­gu­mo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas su­teik­tų tei­si­nį pa­grin­dą Ukrai­nai ir tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei to­liau ei­ti tei­si­niu ke­liu rei­ka­lau­jant ža­los at­ly­gi­ni­mo bei tri­bu­no­lo at­sa­kin­giems už šiurkš­čius tarp­tau­ti­nės tei­sės bei žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus oku­puo­ta­me Kry­me“, - tei­gia­ma krei­pi­me­si.

„E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad Lie­tu­va, iki 2016 me­tų bū­da­ma Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rė bei šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­jan­ti Ta­ry­bai, tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti tu­ri­mais sver­tais ini­ci­juo­ti to­kį krei­pi­mą­si“, - ra­šo­ma laiš­ke.

Pa­sak kon­ser­va­to­rių, re­zo­liu­ci­ja bū­tų pri­ima­ma Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos pa­pras­ta bal­sų dau­gu­ma, re­mian­tis pa­tir­ti­mi, kai 2008 me­tais ji krei­pė­si į teis­mą pra­šy­da­ma įver­tin­ti Ko­so­vo ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­ją.