Konservatoriai siūlo kompromisinį variantą
Gru­pė par­la­men­ta­rų siū­lo Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios po prie­sai­kos su­lau­žy­mo po­li­ti­kui leis­tų tap­ti tik ei­li­niu Sei­mo na­riu.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ne­leis­tų per ap­kal­tą pa­ša­lin­tam as­me­niui tap­ti pre­zi­den­tu, taip pat ei­ti ki­tas su kons­ti­tu­ci­ne prie­sai­ka su­si­ju­sias par­ei­gas, iš­ly­ga nu­ma­ty­ta tik tuo at­ve­ju, kad pra­ėjus de­šim­čiai me­tų nuo pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų ar Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo toks as­muo ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas par­la­men­ta­ru.

Ta­čiau taip pat nu­sta­to­ma, kad toks as­muo ne­ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas Sei­mo pir­mi­nin­ku ir jo pa­va­duo­to­ju. Taip kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja bei ke­li li­be­ra­lai siū­lo įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą dėl par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso. Teis­mas dau­giau nei prieš tre­jus me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

Sei­me yra įre­gis­truo­tas ir dar vie­nas siū­ly­mas dėl EŽTT nu­ta­ri­mo įgy­ven­di­ni­mo. Šim­tas par­la­men­ta­rų par­en­gė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri at­ver­tų ke­lią per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam „tvar­kie­čiui“ R.Pa­ksui da­ly­vau­ti ir Sei­mo, ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Jų Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tas nu­ma­to, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žė prie­sai­ką ir ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo pa­ša­li­ni­mo ar pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Šią pa­tai­są pa­si­ra­šė vi­sų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vai, iš­sky­rus kon­ser­va­to­rius.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus da­bar­ti­nę Kons­ti­tu­ci­ją. Kons­ti­tu­ci­ja ga­li bū­ti pa­keis­ta tik tuo at­ve­ju, jei­gu už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai par­la­men­ta­rų, tai yra ne ma­žiau kaip 94 Sei­mo na­riai.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.