Konservatoriai siūlo drausti parduoti alkoholį mažose pakuotėse
Sie­kiant iš pre­ky­vie­čių iš­gui­ti stip­riuo­sius gė­ri­mus ma­žo­se vien­kar­ti­nė­se pa­kuo­tė­se, siū­lo­ma užd­raus­ti jų pre­ky­bą. Taip pat siū­lo­ma dar la­biau su­griež­tin­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bą plas­ti­ki­nė­je ta­ro­je.

Ati­tin­ka­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­są už­re­gis­tra­vo kon­ser­va­to­riai Pa­ulius Sau­dar­gas ir Vy­tau­tas Ker­na­gis.

„Al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­tys ir prob­le­mų su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu tu­ri­nys as­me­nys daž­niau ren­ka­si stip­rų alų, spi­ri­tuo­tą vy­ną, deg­ti­nę. Be to, daž­nai šie as­me­nys yra jau­trūs al­ko­ho­lio kai­nai ir jų pa­si­rin­ki­mą le­mia bū­tent tai. To­dėl pre­ky­bo­je eg­zis­tuo­ja di­de­lė pa­siū­la al­ko­ho­lio gė­ri­mų, skir­tų iš­im­ti­nai šiai as­me­nų gru­pei: stip­rus alus, spi­ri­tuo­tas vy­nas, deg­ti­nė vien­kar­ti­niuo­se in­de­liuo­se nu­plė­šia­mu dang­te­liu“, – tei­gia­ma įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Jei­gu ją Sei­mas pri­im­tų, bū­tų užd­raus­ta par­duo­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus maž­daug iki 100 mi­li­li­trų plas­ti­ko puo­de­lių pa­kuo­tė­se su nu­plė­šia­mais dang­te­liais. Stip­res­nius kaip 6 proc. al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus bū­tų drau­džia­ma par­duo­ti iš­pils­ty­tus į di­des­nę kaip 0,2 li­tro plas­ti­ki­nę ta­rą, ta­čiau tai ne­ga­lio­tų į stik­li­nę, ke­ra­mi­nę, me­di­nę ar me­ta­li­nę ta­rą iš­pils­ty­tiems gė­ri­mams.

Šiuo me­tu stip­res­nius kaip 7,5 proc. al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus drau­džia­ma par­duo­ti iš­pils­ty­tus į di­des­nę kaip 0,5 li­tro plas­ti­ki­nę ta­rą.

Ma­no­ma, kad spi­ri­tuo­tas vy­nas, stip­rus alus ir deg­ti­nė vien­kar­ti­niuo­se in­de­liuo­se su­da­ro apie 25 proc. vi­so Lie­tu­vo­je su­var­to­ja­mo gry­no­jo al­ko­ho­lio.