Konservatoriai siūlo akcizą alkoholiui didinti po 20 proc. kasmet
Pra­si­dė­ju­siai Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja tei­kia įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą, ku­riuo sie­kia­ma ri­bo­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ir var­to­ji­mą.

Kon­ser­va­to­riai siū­lo leis­ti al­ko­ho­lį įsi­gy­ti tik as­me­nims nuo 20 me­tų. Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad nuo 2017 me­tų al­ko­ho­lio ak­ci­zas vi­siems svai­gie­siems gė­ri­mams kas­met di­dė­tų po 20 proc. No­ri­ma nuo ki­tų me­tų vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, o ne­gau­tas pa­ja­mas ži­niask­lai­dai kom­pen­suo­ti per so­cia­li­nę rek­la­mą iš Svei­ka­tin­gu­mo fon­do. Fon­do pa­ja­mas siū­lo­ma di­din­ti tam ti­krą da­lį nuo al­ko­ho­lio ak­ci­zo į vals­ty­bės biu­dže­tą gau­na­mų pa­ja­mų nu­krei­piant į Svei­ka­tin­gu­mo fon­dą, ana­lo­giš­kai, kaip nuo ta­ba­ko ak­ci­zo pa­ja­mų.

TS-LKD pa­teik­ta­me įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­te nu­ma­ty­ta dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais al­ko­ho­lį leis­ti par­da­vi­nė­ti nuo 10 val. iki 20 val., o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 val. Kai­mų par­duo­tu­vė­se, ka­dan­gi al­ko­ho­lis su­da­ro apie 30 proc. apy­var­tos, kad pre­ky­bos įstai­gos ne­ban­kru­tuo­tų ir gy­ven­to­jai ne­lik­tų be bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų, siū­lo­ma leis­ti pre­kiau­ti tik iki 15 laips­nių stip­ru­mo al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Tuo me­tu pre­ky­bos cen­truo­se, kur par­da­vi­nė­ja­mos įvai­raus var­to­ji­mo pre­kės, leis­ti par­duo­ti iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo al­ko­ho­lį. Nuo 2018 me­tų siū­lo­ma leis­ti par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se. To­kių par­duo­tu­vių ne­bū­tų leis­ta įsteig­ti dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, prie gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, į jas ne­bū­tų įlei­džia­mi ne­pil­na­me­čiai as­me­nys.

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos at­sto­vo An­ta­no Ma­tu­lo tei­gi­mu, re­mian­tis Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis, al­ko­ho­lio var­to­ji­mą su­ma­žin­ti ga­li tik aukš­ta al­ko­ho­lio kai­na, rek­la­mos ri­bo­ji­mas ir al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mas. „At­siž­velg­da­mi į vie­šai pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ly­giuo­ja­si į dau­giau­sia pa­sau­ly­je al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių vals­ty­bių gy­ven­to­jus, to­kias kaip Mol­do­va ir Bal­ta­ru­si­ja, ma­ty­da­mi, kad tik ryž­tin­gi spren­di­mai ga­li su­ma­žin­ti al­ko­ho­liz­mo mas­tą Lie­tu­vo­je, tei­kia­me mi­nė­tus įsta­ty­mo pro­jek­tus“, – sa­kė A. Ma­tu­las.

PSO duo­me­ni­mis, 2014 me­tais Lie­tu­va pa­gal al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą bu­vo tre­čio­ji ša­lis pa­sau­ly­je. Nu­sta­ty­ta, kad vie­nam vy­res­niam nei 15 me­tų žmo­gui te­ko 15,4 l gry­no­jo al­ko­ho­lio.