Konservatoriai rems liberalų kandidatus, jei šie konkuruos ne su jų atstovais
Per an­trą­jį me­rų rin­ki­mų tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) rems Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tus to­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur dėl me­rų pos­to ne­be­ko­vo­ja pa­tys kon­ser­va­to­riai.

„E­sa­me kal­bė­ję su li­be­ra­lais, kad ten kur ne­kon­ku­ruo­ja­me, ten sten­gia­mės par­em­ti vie­ni ki­tus. Bet, be abe­jo, kiek­vie­nam sky­riui tai yra at­ski­ras rei­ka­las. To­kios bend­ros nuo­sta­tos ir lai­ko­mės“, - an­tra­die­nį po TS-LKD pre­zi­diu­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius.

Anot jo, pre­zi­diu­me ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mai.

„Rin­ki­mų re­zul­ta­tais ne­ga­li­me nei la­bai džiaug­tis, nei liū­dė­ti. Mes esa­me tiek kon­ser­va­ty­vūs, kad skai­čiai net nuo 2007 me­tų vi­siš­kai ne­si­kei­čia. 2007 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ga­vo­me 183 tūkst. bal­sų ir da­bar 180 tūks­tan­čių. Man­da­tai pri­klau­so­mai nuo ak­ty­vu­mo šiek tiek kei­čia­si“, - tvir­ti­no A.Ku­bi­lius.

Anot jo, to­kia pa­dė­tis, kuo­met iš­lai­ko­mas sta­bi­lu­mas, nė­ra blo­ga, „bet vi­suo­met no­ri­si aug­ti“.

TS-LKD ly­de­rio tei­gi­mu, pri­tar­ta Vil­niaus kon­ser­va­to­rių spren­di­mui su­da­ry­ti koa­li­ci­ją su dau­giau­sia bal­sų sos­ti­nės ta­ry­bo­je ga­vu­siais li­be­ra­lais.

„Nie­kas dėl to ne­si­gin­či­ja. Tik klau­si­mas, kaip to­liau vis­ką tech­niš­kai dė­lio­ti“, - sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sos­ti­nė­je TS-LKD ga­vo aš­tuo­nis man­da­tus, Li­be­ra­lų są­jū­dis - 15. Pa­sta­rų­jų kan­di­da­tas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se pa­te­ko į an­trą tu­rą.

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se opo­zi­ci­nė TS-LKD su­rin­ko 15,7 proc. rin­kė­jų bal­sų, iš­ko­vo­jo 247 man­da­tus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se, ke­tu­ri me­rai iš­rink­ti per pir­mą tu­rą, dar 16 dėl pos­to ko­vos an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re ko­vo 15-ąją.

2011 me­tais par­ti­ja lai­mė­jo 249 man­da­tus ta­ry­bo­se.