Konservatoriai reikalauja neskirti V. Vigelio viceministru
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, Dar­bo par­ti­jos į at­si­lais­vi­nu­sį kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro pos­tą siū­lo­mas Vy­tau­tas Vi­ge­lis yra ne­tin­ka­mas kan­di­da­tas. Par­la­men­ta­ras krei­pė­si į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ir prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių pri­min­da­mas šio po­li­ti­ko nuo­dė­mes.

„At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas V. Vi­ge­lis, Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos ir Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. Taip pat skelb­ta ir apie ki­tus ne­tin­ka­mus jo vie­šo el­ge­sio fak­tus. To­kio as­mens sky­ri­mas į kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trus ne­abe­jo­ti­nai su­lauk­tų ne­igia­mos kul­tū­ros bend­ruo­me­nės reak­ci­jos“, – pa­žy­mi J. Raz­ma.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, į kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trus tu­rė­tų bū­ti siū­lo­ma au­to­ri­te­tą kul­tū­ros bend­ruo­me­nė­je tu­rin­ti, ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir aukš­tos vi­di­nės kul­tū­ros as­me­ny­bė. „Vie­šai pa­skelb­tas Dar­bo par­ti­jos pa­si­rin­ki­mas de­mons­truo­ja šios po­li­ti­nės jė­gos as­me­ny­bių sek­lu­mą ir par­odo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­mes­ti­ną po­žiū­rį į kul­tū­rą. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tin­ta pre­zi­den­tės mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­ki­mu, krei­piuo­si į šiuos vals­ty­bės va­do­vus, pra­šy­da­mas pa­veik­ti mi­nis­trą, kad jis at­mes­tų į kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trus siū­lo­mą V. Vi­ge­lio kan­di­da­tū­rą, ir ne­leis­tų su­komp­ro­mi­tuo­ti kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mo pri­nci­pų tiek kul­tū­ros bend­ruo­me­nės, tiek vi­suo­me­nės aky­se“, – sa­ko J. Raz­ma.

Dirb­da­mas Šven­čio­nių ra­jo­no me­ru V. Vi­ge­lis kar­tu su sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­ju J. Ur­ba­na­vi­čiu­mi į tarp­tau­ti­nę ap­lin­kos ap­sau­gos par­odą Par­yžiu­je iš­vy­ko bend­ro­vės „Šven­čio­nių šva­ra“ lė­šo­mis. Taip pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą. Ne­ga­na to, skren­dant į Par­yžių V. Vi­ge­lis ir du jo kom­pa­nio­nai dėl gir­tu­mo bu­vo iš­lai­pin­ti iš lėk­tu­vo Var­šu­vos oro uos­te.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad dirb­da­mas me­ru V. Vi­ge­lis su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, nes ne­nu­si­ša­li­no bal­suo­da­mas ta­ry­bos po­sė­dy­je dėl spren­di­mo, su­si­ju­sio su jo žmo­nos par­ei­go­mis.