Konservatoriai reikalauja atkurti Laisvės premijos prestižą
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja at­si­sa­ko de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vą į Lai­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ją, kol Sei­me ne­bus su­ras­ti spren­di­mai, kaip at­kur­ti Lais­vės pre­mi­jos ir ją ski­rian­čios Ko­mi­si­jos pres­ti­žą bei au­to­ri­te­tą.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­mu, ko­mi­si­jos na­riai bal­suo­da­mi slap­tai nu­spren­dė šie­met Lais­vės pre­mi­ją skir­ti Vy­tau­tui Lands­ber­giui, ta­čiau dau­gu­mos at­sto­vų bal­sais Sei­me nu­spręs­ta ig­no­ruo­ti ko­mi­si­jos spren­di­mą. „Ma­ty­da­mi to­kį že­mo mo­ra­li­nio ly­gio val­dan­čių­jų par­ti­jų ir ypač – so­cial­de­mo­kra­tų – poel­gį, ne­ga­li­me to­liau da­ly­vau­ti par­ti­niuo­se spek­tak­liuo­se, men­ki­nan­čiuo­se V. Lands­ber­gio, Ne­prik­lau­so­my­bės ir Lie­tu­vos au­to­ri­te­tą“, – sa­kė And­rius Ku­bi­lius.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas pri­mi­nė, kad 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną Sei­mo pri­im­tu įsta­ty­mu įsteig­ta Lais­vės pre­mi­ja ir nu­ma­ty­ta jos sky­ri­mo tvar­ka. Re­mian­tis Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis bet ko­kie Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­me nu­ma­ty­ti ter­mi­nai skir­ti 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­ją no­rint ją įteik­ti 2016 me­tų sau­sio 13 die­ną jau yra pa­žeis­ti.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, lap­kri­čio 24 die­ną Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je po svars­ty­mo Sei­mas at­me­tė ko­mi­si­jos pa­teik­tą pro­jek­tą „taip su­abe­jo­da­mas Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos spren­di­mu ir pa­ska­tin­da­mas iš ko­mi­si­jos veik­los pa­si­trauk­ti jos na­rius, bei su­kur­da­mas blo­gą pre­ce­den­tą, kad Sei­mas ga­li ne­at­siž­velg­ti į ko­mi­si­jos spren­di­mą, taip su­men­ki­nant ko­mi­si­jos au­to­ri­te­tą“. Po to­kio Sei­mo akib­rokš­to iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kių pa­si­trau­kė Ire­na De­gu­tie­nė ir ki­ti na­riai. Ko­mi­si­jo­je ne­be­li­ko spren­di­mams pri­im­ti rei­kia­mo skai­čiaus na­rių.