Konservatoriai ragina socialdemokratus reaguoti į savo atstovo kalbas
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja krei­pė­si į Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­ją Sei­me, ra­gin­da­ma įver­tin­ti sa­vo na­rio Ar­tū­ro Skar­džiaus pa­si­sa­ky­mus dėl Sau­sio 13-osios gy­nė­jų.

Kon­ser­va­to­rius pa­pik­ti­no A. Skar­džiaus kal­ba, ku­rią jis pa­sa­kė ket­vir­ta­die­nį ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pri­sta­tant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo bu­vu­siam Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo va­do­vui Vy­tau­tui Lands­ber­giui. Pa­sak TS-LKD frak­ci­jos pra­ne­ši­mo, va­kar Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je nu­skam­bė­ję A. Skar­džiaus tei­gi­niai, kad Sau­sio 13-ąją te­le­vi­zi­jos bokš­tą gy­nę žmo­nės bu­vo su­klai­din­ti ir ne­įs­pė­ti tuo­me­ti­nės Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko apie gre­sian­čią grės­mę žei­džia lais­vės gy­nė­jus, žu­vu­sius ir jų ar­ti­miau­sius bei at­kar­to­ja Ru­si­jos pro­pa­gan­dos ban­dy­mus per­ra­šy­ti Lie­tu­vos lais­vės is­to­ri­ją. „Taip ne tik nu­ver­ti­na­mas žmo­nių pa­siau­ko­ji­mas gi­nant Lie­tu­vos lais­vę, bet ir iš­plau­na­ma ag­re­so­riaus at­sa­ko­my­bė už šiuos žiau­rius nu­si­kal­ti­mus ap­kal­ti­nant dėl jų Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos va­do­vy­bę“, – TS-LKD frak­ci­jos var­du krei­pė­si se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma. LSDP frak­ci­ja ra­gi­na­ma įver­tin­ti to­kius sa­vo frak­ci­jos na­rio pa­si­sa­ky­mus bei to­les­nę jo na­rys­tę LSDP frak­ci­jo­je. „Ar­tū­ro Skar­džiaus pa­si­sa­ky­mai, iš es­mės pa­na­šūs į Al­gir­do Pa­lec­kio an­ti­lie­tu­viš­ką re­to­ri­ką, yra ne­to­le­ruo­ti­ni. Ne­su­lau­kus LSDP reak­ci­jos, bū­tų ma­no­ma, kad to­kiam Sau­sio 13-osios įvy­kių ver­ti­ni­mui pri­ta­ria ir vi­si so­cial­de­mo­kra­tai“, – tei­gė J.Raz­ma.

Va­kar ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, pri­sta­tant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo bu­vu­siam Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mi­jo Sei­mo va­do­vui Vy­tau­tui Lands­ber­giui A. Skar­džius vie­šai par­eiš­kė: „Aš no­rė­čiau kal­bė­ti tų žmo­nių var­du, ku­rie tuo me­tu bu­vo­me prie (Vil­niaus te­le­vi­zi­jos) bokš­to. Kai ant mū­sų va­žia­vo tan­kai, ir kaž­ko­dėl man, kaip pa­ty­ru­siam jau­nuo­liui, jau šiek tiek ži­nan­čiam, kas yra so­vie­ti­nė ar­mi­ja ir jos tech­ni­ka, man bu­vo la­bai keis­ta ži­no­ti, kad mū­sų nie­kas tuo me­tu ne­pers­pė­jo, kad to­kia ag­re­si­ja yra, kad gė­rė­me ar­ba­tą, val­gė­me su­muš­ti­nius, da­li­jo­mės pui­kia nuo­tai­ka. Sto­vė­ki­te jau­nuo­liai čia su laz­do­mis, su kaž­ko­kiais sa­vo dar­bo ar­ma­tū­ros stry­pais, o kad ru­sų tan­kai at­va­žiuos traiš­ky­ti, pa­si­ro­do, mes vė­liau su­ži­no­jo­me, šių rū­mų žval­gy­ba, gy­nė­jai tai ži­no­jo.“