Konservatoriai protestuos prieš slenkančią Rusijos okupaciją
Ru­si­jos to­liau ty­liai vyk­do­ma Gru­zi­jos oku­pa­ci­ja pa­si­pik­ti­nę kon­ser­va­to­riai šį penk­ta­die­nį ren­gia mi­tin­gą prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je.

„Me­tras po me­tro – taip šliau­žia Ru­si­jos oku­pa­ci­ja. Šį­syk Ru­si­jos ka­rių kon­tro­liuo­ja­mos Pie­tų Ose­ti­jos sie­na pa­sis­tū­mė­jo Gru­zi­jos link. Ki­taip ta­riant – už­mi­gai Gru­zi­jo­je, at­si­bu­dai ne­pa­ju­dė­jęs iš vie­tos – Pie­tų Ose­ti­jo­je. Va­sa­ra yra pui­kus lai­kas to­kiems „siurp­ri­zams“, ki­tų Eu­ro­pos prob­le­mų – Grai­ki­jos kri­zės, Ira­no de­ry­bų – kon­teks­tas yra pa­lan­kus fo­nas to­kiems iš­puo­liams. Ne­pra­leis­ki­me to pro akis, ne­ty­lė­ki­me! At­ei­ki­me ir tra­di­ciš­kai gar­siai pa­sa­ky­ki­me sa­vo bi­čiu­liams Gru­zi­jo­je, kad mes už jų ša­lies te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę. At­ei­ki­me ir iš­reikš­ki­me sa­vo pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją“, - ra­gi­na Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų na­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

Vil­nius iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) par­eiš­kė rim­tą su­si­rū­pi­ni­mą dėl be­si­tę­sian­čio „bor­de­ri­za­ci­jos“ pro­ce­so pa­gal ad­mi­nis­tra­ci­nę li­ni­ją tarp Gru­zi­jos Cchin­va­lio (Pie­tų Ose­ti­ja) re­gio­no ir li­ku­sios Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jos. Ne­tei­sė­tas lie­pos 10 die­nos ri­bo­ženk­lių pa­sta­ty­mas dar la­biau ar­tė­jant Tbi­li­sio kon­tro­liuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos link, ypač ar­ti Tbi­li­sio – Go­rio cen­tri­nio greit­ke­lio ir Ba­ku – Su­psos naf­to­tie­kio, yra dar vie­nas šiurkš­tus Ru­si­jos vyk­do­mas Gru­zi­jos su­ve­re­ni­te­to bei te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo pa­žei­di­mas. „Lie­tu­va pa­kar­to­ti­nai reiš­kia par­amą Gru­zi­jos su­ve­re­ni­te­tui ir te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pri­pa­žįs­ta­mų sie­nų ri­bo­se. Mes ra­gi­na­me Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją ne­del­siant nu­trauk­ti spau­di­mą ir ag­re­sy­vią po­li­ti­ką, vyk­do­mą prieš sa­vo kai­my­ni­nes vals­ty­bes, gerb­ti tarp­tau­ti­nės tei­sės pri­nci­pus ir nor­mas bei įgy­ven­din­ti pri­siim­tus tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal 2008 me­tų rug­sė­jo 8 die­nos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes. Šie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ne­tei­sė­ti veiks­mai ne­pa­de­da at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mo ir dar la­biau komp­li­kuo­ja vi­sa­ver­čio dia­lo­go tarp tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos at­nau­ji­ni­mo ga­li­my­bes“, - tei­gia­ma URM par­eiš­ki­me.