Konservatoriai prašo konkretumo dėl rusiškos produkcijos transliavimo limito
Pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ka­na­luo­se pa­ste­bi­mas ge­ro­kai iš­au­gęs trans­liuo­ja­mos ru­siš­kos pro­duk­ci­jos kie­kis. Anot pa­siū­ly­mą par­en­gu­sių kon­ser­va­to­rių, ne vi­so­se te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­se yra lai­ko­ma­si Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 38 straips­nio 8 da­ly­je nu­sta­ty­to rei­ka­la­vi­mo, nė­ra tei­si­nio pa­grin­do, nes šio straips­nio vyk­dy­mas yra apib­rėž­tas są­ly­ga „kai tai įma­no­ma“. 

2007 m. per vie­ną sau­sio mė­ne­sio sa­vai­tę lie­tu­viš­ki ka­na­lai trans­lia­vo 79 va­lan­das ru­siš­kos pro­duk­ci­jos, tuo tar­pu 2016 m. – 151 va­lan­dą, 2017 m. – 198 va­lan­das. Dau­giau­sia tai Ru­si­jo­je su­kur­ti se­ria­lai, raš­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Nu­ma­ty­ti limitai

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me tarp te­le­vi­zi­jos prog­ra­moms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų yra nu­ma­ty­ti prog­ra­mų tu­ri­nio kil­mės li­mi­tai. Pa­gal šio įsta­ty­mo 38 straips­nio 8 da­lį, te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­liuo­to­jai dau­giau kaip pu­sę te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos lai­ko, ku­ris lie­ka at­ėmus lai­ką, skir­tą ži­nių, spor­to, žai­di­mų, rek­la­mos prog­ra­moms, te­le­teks­to pa­slau­goms ir te­le­par­duo­tu­vei, kai tai įma­no­ma, tu­ri skir­ti Eu­ro­pos kū­ri­niams.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 124 straips­ny­je yra nu­sta­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už rei­ka­la­vi­mų dėl Eu­ro­pos kū­ri­nių ir ne­prik­lau­so­mų kū­rė­jų su­kur­tų kū­ri­nių da­lies trans­liuo­ja­mo­se te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­se ir už­sa­ko­mų­jų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo au­dio­vi­zua­li­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­slau­gų ka­ta­lo­guo­se ne­si­lai­ky­mą. Už tai nu­ma­ty­tas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 140 iki 600 eu­rų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­liuo­to­jų ir už­sa­ko­mų­jų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo au­dio­vi­zua­li­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­slau­gų tei­kė­jų va­do­vams ar­ba ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims. Ta­čiau Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) ne­ga­li tai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už mi­nė­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo straips­nio pa­žei­di­mą, kol šio rei­ka­la­vi­mo vyk­dy­mas yra apib­rėž­tas są­ly­ga „kai tai įma­no­ma“.

„Da­ry­ti iš­va­dą, kad ne vi­so­se te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­se yra lai­ko­ma­si Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 38 straips­nio 8 da­ly­je nu­sta­ty­to rei­ka­la­vi­mo, nė­ra tei­si­nio pa­grin­do, nes šio straips­nio vyk­dy­mas yra apib­rėž­tas są­ly­ga „kai tai įma­no­ma“. Kad iš­veng­tu­me įsta­ty­mo in­terp­re­ta­vi­mo, įre­gis­tra­vo­me Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­rio­je ne­lik­tų žo­džių jun­gi­nio „kai tai įma­no­ma“, su­ku­rian­čio ga­li­my­bę iš­si­suk­ti nuo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo tai­ky­ti ru­siš­kos pro­duk­ci­jos trans­lia­vi­mo li­mi­tą“, – sa­ko Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys, vie­nas iš įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­rių Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Įsta­ty­mo pro­jek­tą kar­tu ren­gu­sių Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rių Jur­gio Raz­mos ir Vy­tau­to Ker­na­gio nuo­mo­ne, iš pa­žiū­ros ne­reikš­min­ga tech­ni­nė de­ta­lė su­ku­ria prie­lai­das iš­veng­ti įsta­ty­mo im­pe­ra­ty­vo. To­dėl sie­kia­ma mi­nė­tą žo­džių jun­gi­nį iš­vis nai­kin­ti, su­ku­riant aiš­kią tei­si­nę ap­lin­ką tiek įsta­ty­mo vyk­dy­to­jams, tiek kon­tro­liuo­to­jams.

Par­la­men­ta­rai ne­sle­pia sie­kio, kad toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ska­tin­tų pa­grin­di­nius ša­lies trans­liuo­to­jus rea­liai dau­giau lai­ko skir­ti Eu­ro­pos kū­ri­niams, su­da­ry­tų ga­li­my­bę žmo­nėms gau­ti dau­giau įvai­ria­pu­siš­kes­nės ir ko­ky­biš­kes­nės te­le­vi­zi­nės pro­duk­ci­jos bei stip­rin­tų Lie­tu­vos in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos kul­tū­ri­nę ir in­for­ma­ci­nę erd­vę.

2017 m. ko­vo mė­ne­sį Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (to­liau – LRTK) at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad dau­giau nei treč­da­lį (35,5–38 proc.) bend­ro te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos lai­ko per sa­vai­tę ir maž­daug pu­sę (44–49 proc.) per die­ną ru­siš­kai pro­duk­ci­jai ski­ria du ša­lies te­le­vi­zi­jos ka­na­lai. Tuo tar­pu Eu­ro­pos kū­ri­niams (iš­sky­rus lie­tu­viš­kus) tie pa­tys du te­le­vi­zi­jos ka­na­lai ski­ria 15–22 proc. ete­rio lai­ko per sa­vai­tę ir 10–14 proc. per die­ną.