Konservatoriai populiarumu kiek aplenkė „valstiečius“
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai pa­gal po­pu­lia­ru­mą ne­smar­kiai ap­len­kė val­dan­čią­ją Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą (LVŽS), ro­do šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „ Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa.

„Jei apie par­ti­jas kal­bėt, gal to­kia sen­sa­ci­ja yra – Tė­vy­nės są­jun­ga pir­ma, o an­troj vie­toj Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – tai pir­mas kar­tas, ne­pa­me­nu, ka­da jie (kon­ser­va­to­riai – BNS) pir­mi bu­vo. Tai ne jų nuo­pel­nas, tie­siog Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga sep­tin­tą mė­ne­sį iš ei­lės ma­žė­ja, kren­ta – apie 13 proc. gy­ven­to­jų bal­suo­tų, o nuo at­ėju­sių į rin­ki­mus – 22 proc. bū­tų, O už Tė­vy­nės są­jun­gą bal­suo­tų 13,5 proc. nuo vi­sų gy­ven­to­jų ir 23,5 proc. – nuo bal­suo­jan­čių“, – BNS sa­kė „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Anot jo, pra­ėju­sį mė­ne­sį abi par­ti­jos bu­vo su­si­ly­gi­nu­sios: „Sta­bi­li ten­den­ci­ja ir aki­vaiz­di“.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, lie­pą už LVŽS ke­ti­no bal­suo­ti 12,9 proc. (bir­že­lį – 15,7 proc.), už kon­ser­va­to­rius – 13,5 proc. (15,5 proc) rin­kė­jų.

V.Gai­džio tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gas lie­pą be­veik ne­ki­to – 9,7 proc. (bir­že­lį – 10,7 proc.), po jų tra­di­ciš­kai se­kė li­be­ra­lai – 4,9 proc. (5 proc.), o 5 proc. Sei­mo rin­ki­mų bar­je­rą įvei­kė iš vi­so 7 par­ti­jos.

„Vil­mo­rus“ apk­lau­sa at­lik­ta bir­že­lio 30 –lie­pos 9 die­no­mis.

Penk­ta­die­nį pa­skelb­ti nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai par­odė, kad kon­ser­va­to­riai pa­gal po­pu­lia­ru­mą be­veik pa­vi­jo „vals­tie­čius“ – už juos bal­suo­tų 19 proc., o už kon­ser­va­to­rius – 16 proc. res­pon­den­tų.