Konservatoriai populiarumu beveik pasivijo „valstiečius“
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai pa­gal po­pu­lia­ru­mą be­veik pa­vi­jo val­dan­čią­ją Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą (LVŽS), ro­do šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa.

„Par­ti­jų ei­liš­ku­mas yra toks pat kaip pra­ėju­sį ir užp­raė­ju­sį mė­ne­sį, bet šį kar­tą ti­krai yra sen­sa­ci­ja: LVŽS rei­tin­gas nuo­sek­liai ma­žė­ja, ir šį kar­tą ma­žė­jo – jau šeš­tą mė­ne­sį iš ei­lės, o Tė­vy­nės są­jun­gos jau penk­tą mė­ne­sį iš ei­lės au­ga ir šį mė­ne­sį tos krei­vės su­si­dū­rė. Pir­mą kar­tą abi par­ti­jos tu­ri fak­tiš­kai vie­no­dą rei­tin­gą, rea­liai yra dvi pir­mos par­ti­jos“, – BNS sa­kė „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Bir­že­lį at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­dė, kad už LVŽS ke­ti­na bal­suo­ti 15,7 proc. (ge­gu­žę – 17,2 proc.), an­tro­je vie­to­je esan­tys kon­ser­va­to­riai tu­ri 15,5 proc. rin­kė­jų par­amą (ge­gu­žę – 13,4 proc.). Tre­čio­je vie­to­je lie­ka ma­žes­nie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai, tu­rin­tys 10,7 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą (ge­gu­žę juos pa­lai­kan­čių bu­vo 9 proc.), ket­vir­to­je – opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis, ku­rį re­mia 5 proc. rin­kė­jų (ge­gu­žę – 4,5 proc.).

„Vil­mo­rus“ apk­lau­sa at­lik­ta bir­že­lio 2–10 die­no­mis. Apk­laus­ti 1035 res­pon­den­tai.

„Vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mo ma­žė­ji­mą ro­do ir anks­čiau šią sa­vai­tę pa­skelb­ti nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai.