Konservatoriai planuoja patvirtinti atvirų rinkimų tvarką
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ta­ry­bos po­sė­dy­je šeš­ta­die­nį Kre­tin­gos ra­jo­ne pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti at­vi­rų rin­ki­mų tvar­ką – par­ti­jos kan­di­da­tus į me­rus ga­lė­tų rink­ti ne tik sky­rių na­riai, bet ir žmo­nės iš ša­lies.

„Tvir­tin­si­me kan­di­da­tų at­ran­kos į me­ro po­zi­ci­ją tvar­ką. Ma­no pa­siū­ly­ta tvar­ka, kad nuo šiol kan­di­da­tai į me­rus bū­tų tvir­ti­na­mi at­vi­ruo­se rin­ki­muo­se, tai yra, kad juos rink­tų ne tik par­ti­jos na­riai, bet ir žmo­nės, esan­tys ša­lia par­ti­jos, be­si­do­min­tys par­ti­jos veik­la“, – BNS sa­kė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, taip pat bū­tų nu­sta­ty­ti tam ti­kri sau­gik­liai, kad kon­ku­ren­tai ne­pa­veik­tų kan­di­da­to rin­ki­mų re­zul­ta­tų – no­rin­tie­ji da­ly­vau­ti ren­kant kon­ser­va­to­rių at­sto­vą tu­rė­tų re­gis­truo­tis iš anks­to, bal­suo­ti ne­ga­lė­tų ki­tų par­ti­jų na­riai.

„Tam ti­kra ap­sau­ga bū­tų, kad ki­tos par­ti­jos ne­da­ry­tų įta­kos rin­ki­mams, vis dėl­to aš no­riu, kad mū­sų rin­ki­muo­se da­ly­vau­tų kuo di­des­nis bū­rys žmo­nių, ku­riems rū­pi, kur ei­na Tė­vy­nės są­jun­ga“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Par­ti­jos pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je dau­giau­siai lai­ko bus skir­ta dis­ku­si­jai dėl nau­jos vi­suo­ti­nių pir­mi­nių rin­ki­mų tvar­kos. Dvie­jų die­nų ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pat bus ap­ta­ria­mos po­li­ti­nės ak­tua­li­jos, ren­gia­mos Po­li­ti­kos ko­mi­te­to dis­ku­si­jos.

Opo­zi­ci­nė TS-LKD tu­ri an­trą pa­gal dy­dį 31 na­rio frak­ci­ją Sei­me. Kon­ser­va­to­riai an­tri ir pa­gal po­pu­lia­ru­mą vi­suo­me­nė­je, už juos sa­vo bal­są ati­duo­tų 15 proc. rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ke­ti­nan­čių gy­ven­to­jų, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu ge­gu­žę rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi apk­lau­sa.