Konservatoriai patvirtino kandidatus rinkimuose
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­ja šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no ke­lias de­šim­tis kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Tarp šeš­ta­die­nį pa­tvir­tin­tų kan­di­da­tų – Vy­tau­tas Ker­na­gis jau­nes­ny­sis, ku­ris var­žy­sis Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je Vil­niu­je, ir žur­na­lis­tas, re­li­gi­jo­ty­ri­nin­kas And­rius Na­vic­kas, ku­riam pa­ti­kė­ta Kė­dai­nių apy­gar­da.

Trys ži­no­mi po­li­ti­kai – Sei­mo na­riai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir Ar­vy­das Anu­šaus­kas bei bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė Mi­ku­lė­nie­nė – man­da­tų sieks Pa­ne­vė­žy­je.

Di­džio­ji da­lis kan­di­da­tų bu­vo pa­tvir­tin­ti anks­tes­nia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je lap­kri­tį.

Par­ti­jos at­sto­vė spau­dai Ug­nė Nau­jo­kai­ty­tė BNS šeš­ta­die­nį sa­kė, kad po šios ta­ry­bos spren­di­mo pa­tvir­ti­ni 67 kan­di­da­tai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, dėl li­ku­sių ke­tu­rių bus spren­džia­ma ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Šiuo me­tu kon­ser­va­to­riai Sei­me tu­ri 32 at­sto­vus. Par­la­men­to rin­ki­mai vyks spa­lio mė­ne­sį.