Konservatoriai pateikė savą biudžeto viziją
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­tei­kė siū­ly­mus šian­dien Sei­me pra­dė­tam svars­ty­ti 2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­tui. Kon­ser­va­to­rių vi­zi­jai įgy­ven­din­ti rei­kė­tų apie 15 mln. eu­rų.

Šią su­mą TS-LKD siū­lo pa­im­ti iš vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių. Pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, ku­rie, kaip įžvel­gė TS-LKD vie­šo­je in­for­ma­ci­jo­je, į vals­ty­bės biu­dže­tą esą ne­su­mo­kė­jo 135 mln. eu­rų di­vi­den­dų. Es­mi­nis TS-LKD siū­ly­mų ak­cen­tas – geo­po­li­tiš­kai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui, par­la­men­ti­nei dip­lo­ma­ti­jai ir taip stip­rin­ti ry­šius su stra­te­giš­kai svar­bio­mis vals­ty­bė­mis – JAV, Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te, Vo­kie­ti­ja.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, nu­ei­nan­čios Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me biu­dže­to pro­jek­te „ma­to­me ne­te­sė­tus pa­ža­dus dėl biu­dže­to de­fi­ci­to su­ma­ži­ni­mo ir vėl pa­si­ge­do­me aiš­kių pri­ori­te­tų bei kryp­ties“. „To­dėl su­pras­da­mi, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ne­tu­rės pa­kan­ka­mai lai­ko struk­tū­ri­niams pa­kei­ti­mams rea­li­zuo­ti šia­me biu­dže­te, pa­tei­kė­me kons­truk­ty­vius pa­siū­ly­mus, ku­rie pa­dė­tų pa­ma­tus rei­ka­lin­giems dar­bams. Mū­sų už­re­gis­truo­ti pa­siū­ly­mai pa­dė­tų kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas re­gio­nuo­se, kur­tų sau­ges­nę so­cia­li­nę ap­lin­ką, su­stip­rin­tų ko­vą su ko­rup­ci­ja bei di­din­tų geo­po­li­ti­nį Lie­tu­vos sau­gu­mą“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Frak­ci­jos var­du jis įre­gis­tra­vo siū­ly­mus di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, kad bū­tų su­kur­tos prie­lai­dos į ša­lies re­gio­nus at­ves­ti dau­giau už­sie­nio ga­min­to­jų, ten kur­sian­čių nau­jas dar­bo vie­tas. Taip pat siū­lo­ma di­din­ti so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ski­ria­mas lė­šas, taip iš­ple­čiant jų tink­lą ir už­ti­kri­nant, kad so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ir svar­biau­sia – jo­se au­gan­tys vai­kai su­si­lauks de­ra­mo vals­ty­bės dė­me­sio. Lė­šų siū­lo­ma ne­gai­lė­ti ko­vai su sa­vi­žu­dy­bių epi­de­mi­ja, pa­ty­čių ir smur­to pre­ven­ci­jai švie­ti­mo įstai­go­se bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus ins­ti­tu­ci­jai. Kad ma­žė­tų ko­rup­ci­jos mas­tai, kon­ser­va­to­riai siū­lo di­din­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų bei bei Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bų biu­dže­tus.

TS-LKD pa­teik­ti siū­ly­mai at­siei­tų ma­žiau nei 15 mln. eu­rų. „Sup­ran­ta­ma, tai nė­ra struk­tū­ri­niai pa­kei­ti­mai, ta­čiau jie svar­būs brė­žiant es­mi­nes stra­te­gi­nes kryp­tis. Biu­dže­tas grįš į Vy­riau­sy­bę ir bus tai­so­mas. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją so­cial­de­mo­kra­tai daž­niau­siai at­mes­da­vo TS-LKD pa­siū­ly­mus – žiū­rė­si­me, kaip bus da­bar“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.