Konservatoriai nusprendė rengti atvirus rinkimus
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vyks­tan­čia­me Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos su­va­žia­vi­me nu­spręs­ta reng­ti at­vi­rus kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus, pre­zi­den­tus ir ki­tus pos­tus rin­ki­mus, at­ei­ty­je bus spren­džia­ma dėl pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo.

Kaip pra­ne­šė par­ti­ja, su­va­žia­vi­me pa­keis­ti įsta­tų punk­tai, nu­ma­tan­tys, kad TS-LKD pir­mi­nin­kas ren­ka­mas ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai at­vi­ruo­se rin­ki­muo­se, ku­riuo­se bal­suo­ti tu­ri tei­sę vi­si TS-LKD na­riai ir ki­ti pil­na­me­čiai as­me­nys, įgi­ję tei­sę da­ly­vau­ti šiuo­se rin­ki­muo­se. Kaip bal­suo­ti, nu­sta­tys TS-LKD ta­ry­ba.

Toks siū­ly­mas grin­džia­mas ki­tų vals­ty­bių pa­tir­ti­mi, kai di­džiau­sių par­ti­jų va­do­vai, kan­di­da­tai į svar­bius vals­ty­bei po­li­ti­nius pos­tus iš­ren­ka­mi ne tik tos par­ti­jos, bet ir vi­sų pi­lie­čių bal­sais.

Par­ti­ja taip pat su­da­rė są­ly­gas vi­suo­ti­nai rink­ti ir kan­di­da­tus Sei­mo vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rus bei to­kiu bū­du su­da­ry­ti TS-LKD kan­di­da­tų są­ra­šus į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus taip pat bus ren­ka­mas at­vi­ruo­se rin­ki­muo­se.

TS-LKD Su­va­žia­vi­mas pri­ta­rė įsta­tų pa­kei­ti­mui, pa­gal ku­rį TS-LKD pir­mi­nin­kas ak­tua­liais par­ti­jai klau­si­mais ga­li ini­ci­juo­ti vi­suo­ti­nį TS-LKD na­rių ple­bis­ci­tą. Kaip sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lans­ber­gis, pir­ma­sis ple­bis­ci­tas, ku­rį jis or­ga­ni­zuos, bus dėl par­ti­jos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo.

Sek­ma­die­nį pra­dė­ta dis­ku­si­ja dėl Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo.

Par­ti­jos na­rių ple­bis­ci­tas bus lai­ko­mas įvy­ku­siu, kai ja­me da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų TS-LKD na­rių. Įvy­ku­sio ple­bis­ci­to spren­di­mas yra pa­tvir­ti­na­mas ar­ti­miau­sia­me TS-LKD su­va­žia­vi­me.

Reng­ti at­vi­rus par­ti­jos pir­mi­nin­ko ir kan­di­da­tų į ki­tus svar­bius pos­tus rin­ki­mus nu­spren­dę kon­ser­va­to­riai tu­rės įves­ti sau­gik­lius, ma­no po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„Jie ti­kriau­siai da­rys kaž­ko­kius sau­gik­lius, kad bet kas ne­pri­bal­suo­tų. Jei­gu taip pa­pras­tai leis­tų bal­suo­ti, iš­ei­tų, kad vi­sa So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, ku­ri tu­ri dau­giau na­rių nei yra pas kon­ser­va­to­rius, ga­lė­tų iš­si­rink­ti pir­mi­nin­ką. Ma­nau, kad jie da­rys ar re­gis­tra­ci­ją, ku­rio­je ga­li tek­ti su­mo­kė­ti 1–2 eu­rus, ar kaž­ką to­kio, kad tie­siog kiek­vie­nas žmo­gus iš gat­vės ne­ga­lė­tų taip lais­vai at­ei­ti biu­le­te­nio įmes­ti“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas.

M.Jas­trams­kis pa­ste­bė­jo, kad to­kia Lie­tu­vo­je pre­ce­den­to ne­tu­rin­ti pra­kti­ka įpras­tes­nė ša­lims, ku­rio­se su­sik­los­čiu­si dvi­par­ti­nė sis­te­ma.

„To­kio­se ša­ly­se kaip Lie­tu­vo­je, ku­rio­je yra daug par­ti­jų, tai įdo­mus spren­di­mas, nes šiaip jau bū­din­gas la­biau toks ša­lims, ku­rios is­to­riš­kai links­ta į dvie­jų blo­kų, dvi­par­ti­nę sis­te­mą, ku­rio­je na­tū­ra­liai ir rė­mė­jai iš­si­di­fe­ren­ci­juo­ja – vie­ni į kai­rę, ki­ti – į de­ši­nę. Lie­tu­vo­je kaip tai iš­eis įgy­ven­din­ti – klau­si­mas“, – kal­bė­jo jis.

Po­li­to­lo­go ver­ti­ni­mu, toks at­vi­ru­mo žings­nis yra bū­das pa­ska­tin­ti di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą par­ti­jo­mis ir kon­ser­va­to­riams ga­lė­tų iš­ei­ti į nau­dą. Ki­ta ver­tus, to­kiu bū­du par­ti­jos plat­for­ma pa­si­nau­do­ti ga­li pa­vyk­ti ra­di­ka­lioms po­li­ti­nėms jė­goms ar tie­siog po­pu­lis­tams, ne­at­mes­ti­nas ir pa­čios par­ti­jos na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, su­men­kus jų bal­so svar­bai ar ga­li­my­bėms da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Vis dėl­to tai, pa­sak M.Jas­trams­kio, la­bai pri­klau­sy­tų tiek nuo to, ko­kius ri­bo­ji­mus par­ti­ja įves­tų bal­suo­jan­tie­siems, tiek nuo to, ko­kio su­si­do­mė­ji­mo iš ne par­ti­jos na­rių rin­ki­mai su­lauk­tų.