Konservatoriai nuogąstauja: Lietuvoje per lengvai įdarbinami užsieniečiai
Nu­sta­tant už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mo Lie­tu­vo­je są­ly­gas ke­li Sei­mo na­riai kon­ser­va­to­riai ra­gi­na vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą la­biau rū­pin­tis vie­tos dar­buo­to­jais, nes jų at­ly­gi­ni­mus ne­va ga­li dem­pin­guo­ti per leng­vai įdar­bi­na­mi už­sie­nie­čiai.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir Pa­ulius Sau­dar­gas krei­pė­si į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Ei­mu­tį Mi­siū­ną, pra­šy­da­mi įver­tin­ti ri­zi­ką, ku­rią, kon­ser­va­to­rių nuo­mo­ne, ke­lia nuo sau­sio įsi­ga­lio­ję pa­kei­ti­mai, ple­čian­tys at­ve­jus, ka­da už­sie­nie­tis at­lei­džia­mas nuo par­ei­gos įsi­gy­ti lei­di­mą dirb­ti.

L.Kas­čiū­nas pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia, kad dėl ne­ly­gia­ver­tės kon­ku­ren­ci­jos su tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiais ga­li ma­žė­ti už to­kius pat dar­bus mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Be to, jis at­krei­pia dė­me­sį, kad net ne­mo­kant su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių mo­kes­čių, svei­ka­tos su­trik­dy­mo at­ve­ju ko­man­di­ruo­ja­mam as­me­niui vis vien bū­tų tei­kia­ma sku­bio­ji me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba „Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų sąs­kai­ta“.

„Ko­man­di­ruo­ja­mam tre­čio­sios ša­lies pi­lie­čiui ne­rei­kia lei­di­mo dirb­ti, to­dėl nė­ra tin­ka­mai įver­ti­na­ma, ar to­kios pa­čios kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bų ne­ga­li at­lik­ti as­muo, re­gis­truo­tas Lie­tu­vos dar­bo bir­žo­je“, – taip pat pa­žy­mi L.Kas­čiū­nas.

A.Ažu­ba­lis sa­vo ruo­žtu pra­ne­ši­me tei­gia, kad po šio tei­sės ak­to pa­kei­ti­mo ma­to­mos ne­igia­mos ten­den­ci­jos, kai į Lie­tu­vos vi­zų tar­ny­bas Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ir ki­to­se tre­čio­se vals­ty­bė­se krei­pia­si ne tik įmo­nės, įdar­bi­nu­sios Lie­tu­vo­je trūks­ta­mų pro­fe­si­jų dar­buo­to­jus (su­vi­rin­to­jus, to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jus, siu­vė­jus), bet ir ki­tų pro­fe­si­jų (mais­to pra­mo­nės, sta­ty­bų sek­to­riaus) dar­buo­to­jus, ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta.

„Ši ten­den­ci­ja at­sis­pin­di Lie­tu­vos iš­duo­tų na­cio­na­li­nių vi­zų sta­tis­ti­ko­je – 2016 m. sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais iš­duo­ta per 2000 na­cio­na­li­nių vi­zų, 2017 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu iš­duo­ta net 4000 vi­zų. Ne­su­reg­la­men­ta­vus na­cio­na­li­nių vi­zų iš­da­vi­mo į Lie­tu­vą dar­bo tiks­lais ko­man­di­ruo­ja­miems už­sie­nie­čiams tvar­kos, be­si­krei­pian­čių as­me­nų srau­tas ga­li dar la­biau iš­aug­ti“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me.

Pa­klaus­tas, ko­dėl pa­tys kon­ser­va­to­riai ne­re­gis­truo­ja no­ri­mų pa­tai­sų, L.Kas­čiū­nas sa­kė, kad taip ti­ki­si grei­tes­nių spren­di­mų.

„Mū­sų tiks­las šiuo at­ve­ju yra at­kreip­ti dė­me­sį, nes pa­tai­sa yra rug­sė­jo mė­ne­sio, įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio 1 die­nos. Nau­ja Vy­riau­sy­bė tie­sio­giai ne­at­sa­kin­ga už tas lan­das, čia tik par­agi­ni­mas mi­nis­trui su­sio­rien­tuo­ti. Jei­gu to­kių lan­dų už­kam­šy­mas at­si­ran­da mi­nis­tro dar­bot­var­kė­je, vi­sa­da yra efek­ty­viau, nes tai yra Vy­riau­sy­bė, tai bū­tų grei­čiau po­li­ti­nio pro­ce­so pra­sme, bet jei­gu mes gau­si­me at­sa­ky­mą, kad prob­le­mos nė­ra, ta­da mes pa­tys ini­ci­juo­si­me pa­tai­sas“, – BNS tei­gė po­li­ti­kas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas BNS sa­kė, kad su nau­jo­mis pa­tai­so­mis ne­sku­bės.

„Ne­ga­li­me sku­bo­tai at­sa­ky­ti, ar tai yra spra­ga, ku­ri lei­džia ne­kon­tro­liuo­ja­mai at­va­žiuo­ti už­sie­nie­čiams ir ne­tei­sin­gai kon­ku­ruo­ti su lie­tu­viais, ar vis dėl­to yra tin­ka­ma nor­ma už­pil­dant dar­buo­to­jų trū­ku­mą“, – tei­gė mi­nis­tras.

Anot jo, į klau­si­mą, kaip pa­tai­sos vei­kia vie­tos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, tu­ri at­sa­ky­ti dar­bo rin­kos ty­ri­mas.

„Dėl pa­tai­sų kei­ti­mo ti­krai rei­kė­tų pa­svars­ty­ti, ne­rei­kė­tų sku­bė­ti da­bar nau­jai pri­im­to įsta­ty­mo iš kar­to vėl tai­sy­ti, rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti, ar čia ti­krai yra di­de­lė grės­mė. Jei­gu pa­sit­vir­tin­tų jų (kon­ser­va­to­rių) nuo­gąs­ta­vi­mas, mes, kaip Vy­riau­sy­bė, gal­būt teik­tu­me pa­siū­ly­mus tai­sy­ti“, – sa­kė E.Mi­siū­nas.

Sau­sį įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad už­sie­nie­tis at­lei­džia­mas nuo par­ei­gos įsi­gy­ti lei­di­mą dirb­ti, jei­gu yra už­sie­nio vals­ty­bė­je, ku­ri nė­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Eu­ro­pos lais­vo­sios pre­ky­bos aso­cia­ci­jos vals­ty­bė na­rė, įsteig­tos ir ne ma­žiau kaip še­šis mė­ne­sius vei­kian­čios įmo­nės nuo­la­ti­nis dar­buo­to­jas, šios įmo­nės at­siun­čia­mas lai­ki­nai, bet ne il­giau kaip vie­niems me­tams, dirb­ti į įmo­nę Lie­tu­vo­je kaip spe­cia­lis­tas pa­gal tu­ri­mą pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją.

Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė – už lengvinimą

Ši Vy­riau­sy­bė taip pat jau pri­ėmė ir pa­siū­lė ke­le­tą už­sie­nie­čių at­vy­ki­mą leng­vi­nan­čių spren­di­mų. Sau­sį ji lei­do leng­viau įdar­bin­ti kai ku­rių sri­čių už­sie­nio spe­cia­lis­tus iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių ir pa­tvir­ti­no 27 pro­fe­si­jų są­ra­šą. Tarp jų yra prog­ra­muo­to­jai, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, įvai­rių sri­čių in­ži­nie­riai, tech­ni­kai.

Ko­vo mė­ne­sį Vy­riau­sy­bė Sei­mui pa­tei­kė svars­ty­ti pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias pa­lan­kes­nes im­ig­ra­ci­jos są­ly­gas tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams (va­do­vams, aukš­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams, aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tiems sta­žuo­to­jams), ku­rie lai­ki­nai per­ke­lia­mi dirb­ti iš tre­čio­sio­se ša­ly­se įsis­tei­gu­sių įmo­nių į Lie­tu­vo­je įsteig­tus to­kių įmo­nių fi­lia­lus ar tai pa­čiai įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čias įmo­nes.

L.Kas­čiū­nas sa­kė, kad ver­tin­ti da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės veiks­mus dėl dar­bo jė­gos at­si­ve­ži­mo dar anks­ti.

„Kol kas man su­nku ver­tin­ti, su­gau­dy­ti pa­tai­sas ir jų po­vei­kį rei­kia lai­ko (...), kar­tais rei­kia lai­ko, kad pa­ma­ty­tum, ar tai vei­kia efek­ty­viai, ar ne­at­si­ran­da lan­dų. Aš su­pran­tu lo­gi­ką su­pap­ras­tin­ti už­sie­nie­čių tei­si­nę pa­dė­tį, nes kar­tais trūks­ta dar­bo jė­gos, bet, ma­no po­žiū­riu, rei­kia daug dau­giau dė­me­sio skir­ti su­grįž­tan­čios Lie­tu­vos įdė­jai įgy­ven­din­ti, de­mog­ra­fi­nėms prob­le­moms. Tai aš esu la­bai re­zer­vuo­tas už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties li­be­ra­li­za­vi­mui, ypač kai at­si­ran­da lan­dos, per ku­rias pra­si­de­da ne­kon­tro­liuo­ja­mi pro­ce­sai“, – BNS sa­kė po­li­ti­kas.

E.Mi­siū­nas tvir­ti­no, kad dar­bo rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mas – ne­iš­ven­gia­mas.

„Fak­tas, kad mes ju­da­me link dar­bo są­ly­gų li­be­ra­li­za­vi­mo, kad dar­buo­to­jai ga­lė­tų leng­viau at­va­žiuo­ti į Lie­tu­vą, bet vi­sa­da yra sau­gik­liai: dėl dar­bo už­mo­kes­čio, dar­bo lai­ko­tar­pio, nu­sta­ty­tų kva­li­fi­ka­ci­jų, tai ženg­da­mi žings­nius nu­sta­to­me ir sau­gik­lius“, – sa­kė mi­nis­tras.