Konservatoriai nori komiteto „tikrajai opozicijai“
Nau­ja­ja­me Sei­me opo­zi­ci­jo­je dirb­sian­ti Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) no­ri, kad par­la­men­to Au­di­to ko­mi­te­tui va­do­vau­tų ne val­dan­tie­ji ar ne­utra­li­te­to be­si­lai­ky­sian­čių po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai.

Tra­di­ciš­kai Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tas yra pa­ti­ki­mas par­la­men­ta­rui iš opo­zi­ci­jos. Ta­čiau šią par­la­men­to ka­den­ci­ją to­kia tra­di­ci­ja bu­vo su­lau­žy­ta ir ko­mi­te­tui va­do­va­vo val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai. Pa­sta­ruo­ju me­tu – „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

Dau­gu­mą vie­tų Sei­me tu­rė­sian­čios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis yra sa­kęs, kad nau­ją­ją ka­den­ci­ją bus grįž­ta prie se­nos tvar­kos ir Au­di­to ko­mi­te­tui ga­lės va­do­vau­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vas. Šiuo me­tu apie tai, kad dirbs opo­zi­ci­jo­je yra pa­skel­bu­sios trys į nau­ją­jį Sei­mą pa­te­ku­sios par­ti­jos – kon­ser­va­to­riai, li­be­ral­są­jū­die­čiai ir „tvar­kie­tis“. Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad „vals­tie­čiai“ Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą ga­li ati­duo­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai (LLRA-KŠS), taip už­si­ti­kri­nant jos par­amą par­la­men­te tam ti­krais klau­si­mais.

TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad spręs­da­mi, kam pa­ti­kė­ti par­la­men­ti­nei kon­tro­lei vyk­dy­ti svar­baus ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą val­dan­tie­ji lai­kys de­mo­kra­ti­jos eg­za­mi­ną. „2008–2012 ka­den­ci­jo­je tuo­me­ti­nei opo­zi­ci­jai – Dar­bo par­ti­jai – va­do­vau­ti ati­da­vė­me Au­di­to ko­mi­te­tą ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją. Ko­dėl? Na, nes jei val­dan­čių­jų tiks­las skaid­res­nė vals­ty­bė, tai griež­ta opo­zi­ci­jos prie­žiū­ra yra tik į nau­dą. Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus val­dan­tie­ji ne­ma­nė, kad skaid­ru­mas yra ver­ty­bė ir Au­di­to ko­mi­te­tą ati­da­vė „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“. Nes kas ge­riau at­lie­ka au­di­tą nei tie, ku­rie at­sa­kin­gi už tvar­ką?“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je iro­ni­za­vo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Jo tei­gi­mu, bai­siai įdo­mu, kaip bus šį kar­tą. Esą jei Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui pa­skir­tas va­do­vau­ti bus LLRA-KŠS at­sto­vas, nie­ko ne­pa­da­ry­si. „Kon­tro­liuos bi­čiu­liai. Jei ati­teks ti­kra­jai opo­zi­ci­jai – tai žings­nis Va­ka­rų link“, – įver­ti­no G. Lands­ber­gis.