Konservatoriai nepasirašys socialdemokratų siūlomo susitarimo dėl žmogaus teisių
Opo­zi­ci­niai Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ne­pa­si­ra­šys so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mo par­ti­jų su­si­ta­ri­mo dėl žmo­gaus tei­sių.

Pa­sak kon­ser­va­to­rių pra­ne­ši­mo, siū­lo­mas do­ku­men­tas prieš­ta­rau­ja pa­ma­ti­nėms TS-LKD ver­ty­bėms, nes ja­me bū­tų pa­brė­žia­ma mo­ters tei­sė į abor­tą, lei­džia­ma eu­ta­na­zi­ja ir ho­mo­sek­sua­lios san­tuo­kos.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, kon­ser­va­to­rių se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad su­si­ta­ri­mo pro­jek­tas ar­ba „ver­čia su­abe­jo­ti so­cial­de­mo­kra­tų po­li­ti­ne nuo­vo­ka, ar­ba nuo­šir­džiai nu­sis­te­bė­ti jų po­li­ti­niu įžū­lu­mu“.

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, siū­lo­mas su­si­ta­ri­mas re­mia­si klai­din­ga prie­lai­da, kad par­ti­jos ga­li at­si­sa­ky­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mų, o jo tiks­las iš­ties yra dirb­ti­nai su­kur­ti nau­ją vie­šo­sios erd­vės dis­ku­si­jų ob­jek­tą, ku­ris „nu­kreip­tų dė­me­sį nuo so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės klai­dų bei ryš­kė­jan­čių ne­ri­mą ke­lian­čių eko­no­mi­nių ten­den­ci­jų“.

So­cial­de­mo­kra­tai pa­siū­lė di­džio­sioms ša­lies par­ti­joms pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gos Lie­tu­vo­je, vie­nas su­si­ta­ri­mo ini­cia­to­rių - tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis. Pa­sak jo, skir­tin­gų pa­žiū­rų po­li­ti­kai ga­li ras­ti bend­rą nuo­mo­nę dėl svar­bių Lie­tu­vai klau­si­mų, kaip bu­vo su­si­tar­ta dėl gy­ny­bos stip­ri­ni­mo, o at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį rei­kia pri­im­ti bend­rą spren­di­mą ir dėl žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos.

Kon­ser­va­to­rių pa­skelb­to siū­lo­mo su­si­ta­ri­mo teks­to nuo­sta­tos nu­ma­to, kad „žmo­gaus tei­sė į kū­no ne­lie­čia­my­bę api­ma mo­ters tei­sę į nėš­tu­mo nu­trau­ki­mą iki įsta­ty­mų nu­sta­ty­to nėš­tu­mo lai­ko­tar­pio“, o par­ti­jos įsi­pa­rei­go­tų „į šią tei­sę ne­si­kė­sin­ti“. Taip pat ra­šo­ma, kad „kiek­vie­nas as­muo tu­ri tei­sę kur­ti šei­mą Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka“, o vi­sos Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­jan­čios šei­mos for­mos tu­ri bū­ti pri­pa­žin­tos.

Taip pat siū­lo­ma par­ti­joms su­si­tar­ti siek­ti, kad vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai tu­rė­tų tei­sę ra­šy­ti sa­vo as­men­var­džius ori­gi­na­lo kal­ba lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, taip pat dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.