Konservatoriai mato Infrastruktūros ministeriją
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius su­tin­ka, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ga­li­ma bū­tų at­si­sa­ky­ti. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, pir­miau­sia nau­jo­ji val­džia tu­rė­tų su­for­mu­luo­ti, ko­kių pa­grin­di­nių tiks­lų ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je ji sieks per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no tei­gi­mu, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio par­eiš­ki­mai dėl Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos už­da­ry­mo per anks­ty­vi, nes kol kas nie­kas ne­gir­dė­jo apie bū­si­mos val­džios sie­kius ener­ge­ti­ko­je. A. Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad TS-LKD prog­ra­mo­je su­for­mu­luo­ti du aiš­kūs stra­te­gi­niai tiks­lai: pir­mas – stab­dy­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą, an­tras– drau­ge su ki­to­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis sinch­ro­ni­zuo­ti Lie­tu­vos elek­tros tink­lus su eu­ro­pi­niais. „Su­for­mu­la­vę to­kius tiks­lus aiš­kiai ma­tė­me, ko rei­kia, kad jie bū­tų įgy­ven­din­ti, ir ko­kiais bū­dais to pa­siek­ti. Mes ma­tė­me ga­ly­my­bę Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją jung­ti su Su­si­sie­ki­mo ir su­kur­ti va­di­na­mą­ją Inf­ras­truk­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, ku­ri apim­tų ir ge­le­žin­ke­lius, ir ki­tą inf­ras­truk­tū­rą.Tai bū­tų dar stip­res­nis kumš­tis šio­je sri­ty­je, kar­tu bū­tų pra­dė­tos re­for­mos su­si­sie­ki­mo sek­to­riu­je, pa­vyz­džiui, ge­le­žin­ke­ly­je. Ta­čiau iš nau­jos val­džios kol kas ne­gir­džiu pa­na­šiai for­mu­luo­ja­mų tiks­lų“ – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Ku­bi­lius. Jo nuo­mo­ne, kal­bos apie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos už­da­ry­mą per­ša min­tį, kad nau­jai val­džiai mi­nė­ti tiks­lai „ne­be­bus svar­būs“.