Konservatoriai lieka atviri deryboms su „valstiečiais“
Kon­ser­va­to­rių pre­zi­diu­mas pa­tvir­tin­to, kad par­ti­ja lie­ka at­vi­ra de­ry­boms dėl koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), jei pa­sta­ro­ji ne­su­si­tars su so­cial­de­mo­kra­tais.

Tam tre­čia­die­nį Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pre­zi­diu­mas pri­ta­rė bend­ru su­ta­ri­mu.

„Par­ti­jos pre­zi­diu­mas bend­ru su­ta­ri­mu su­ta­rė, kad lie­ka prie anks­čiau su­for­mu­luo­tų nuo­sta­tų ir lau­kia­me žings­nio iš vals­tie­čių ža­lių­jų“, – po pre­zi­diu­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Jei­gu de­ry­bos ne­pa­vyk­tų su so­cial­de­mo­kra­tais, Tė­vy­nės są­jun­ga yra kons­truk­ty­vi po­li­ti­nė jė­ga, ku­ri svars­ty­tų ga­li­my­bę grįž­ti prie kon­sul­ta­ci­jų“, – tei­gė jis.

TS-LKD anks­čiau skel­bė, kad ne­si­kal­bės su „vals­tie­čiais“ dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo, jei­gu šie tuo pa­čiu me­tu de­rė­sis su so­cial­de­mo­kra­tais. Taip pat jie rei­ka­la­vo, kad par­ašą ant koa­li­ci­jos su­tar­ties dė­sian­tys as­me­nys bū­tų pa­ti­krin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų. Kon­ser­va­to­riai taip pat par­eiš­kė, kad pir­miau­sia rei­kė­tų su­si­tar­ti dėl bend­ro koa­li­ci­jos dar­bo tu­ri­nio, nes kai ku­rios LVŽS skel­bia­mos pa­grin­di­nė­mis idė­jos ar ini­cia­ty­vos jiems at­ro­do ne­sup­ran­ta­mos, ne­ra­cio­na­lios ir gal­būt net ža­lin­gos ša­lies eko­no­mi­kai bei švie­ti­mo sis­te­mai.

LVŽS yra pra­dė­ju­si de­ry­bas su Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Nors da­lis TS-LKD pre­zi­diu­mo na­rių bu­vo už tai, kad kon­ser­va­to­riai tu­rė­tų tar­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo, par­eiš­ki­mas pri­im­tas bend­ru su­ta­ri­mu.

„Bu­vo įvai­rių nuo­mo­nių, bet to­kių at­ska­lū­nų, ku­rie mi­nė­ti ži­niask­lai­do­je, ne­bu­vo“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs TS-LKD gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis skir­tin­gas kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jas dėl bu­vi­mo val­džio­je ar opo­zi­ci­jo­je pa­va­di­no karš­čia­vi­mu­si.

„Bu­vo daug karš­čia­vi­mo­si. Su­pran­ta­ma, pa­si­kei­tė pa­dė­tis, žmo­nės ne taip pla­na­vo sa­vo gy­ve­ni­mą“, – sa­kė jis.

Anot V.Lands­ber­gio, nau­ja­ja­me Sei­me kon­ser­va­to­riai tu­rė­tų rim­tai dirb­ti opo­zi­ci­jo­je.

„Nor­ma­liai rei­kia dirb­ti kiek­vie­ną die­ną tei­kiant įsta­ty­mų pro­jek­tus, for­muo­jant sa­vo nuo­sta­tas dėl tų įsta­ty­mų ar ki­to­kių ak­tų, ku­rie svars­to­mi Sei­me, rei­kia bū­ti ap­sisp­ren­du­siems, rei­kia tu­rė­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją, kal­bė­ti vie­nu opo­zi­ci­jos var­du. Vi­si tu­rės iš­mok­ti, kai ku­rie mū­sų yra jau­ni ir daug yra jau­nų tarp val­dan­čių­jų, mes ir jiems ga­li­me pa­dė­ti pa­si­mo­ky­ti, kas yra bu­vi­mas par­la­men­te“, – žur­na­lis­tams sa­kė V.Lands­ber­gis.

Da­bar par­ti­jai va­do­vau­jan­tis jo vai­kai­tis pri­si­pa­ži­no su­lau­kęs bend­ra­žy­gių kri­ti­kos, ta­čiau ne­nu­ro­dė dėl ko.

„Vi­sa­da, vi­sa­da, kaip ki­taip. Kri­ti­kuo­ti Lands­ber­gius yra pri­im­ti­na Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je“, – juo­kė­si G.Lands­ber­gis.

Jis tei­gė, kad vie­na iš jo klai­dų – per di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas LVŽS.

„Tie­sa sa­kant, aš jį iš­sau­go­jau la­bai il­gą lai­ką, iki mū­sų su­si­ti­ki­mo su Sau­liu Skver­ne­liu (penk­ta­die­nį – BNS). Gal ir per di­de­lis džiaugs­mas dėl pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tų bu­vo anks­ty­vas“, – sa­vo klai­das mė­gi­no var­dy­ti TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Vie­nas iš de­ry­bų su „vals­tie­čiais“ ša­li­nin­kų kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis prieš pre­zi­diu­mo po­sė­dį sa­kė esąs už tai, kad rei­kia „pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bę“. Po po­sė­džio jis tvir­ti­no, kad dis­ku­si­ja jam su­tei­ku­si vil­čių.

„Pir­mą kar­tą bu­vo ti­krai toks at­vi­ras, ge­ras po­kal­bis. Jei­gu bus taip ir to­liau, ti­kė­ki­mės, bus vis­kas ge­rai“, – sa­kė Ž.Pa­vi­lio­nis.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė žur­na­lis­tams tei­gė ne­pri­ta­rian­ti koa­li­ci­jai su „vals­tie­čiais“.

„Tą sa­kiau ne kar­tą ir tą ga­liu pa­kar­to­ti. To­dėl kad iš vals­tie­čių aš pa­žįs­tu du žmo­nes – Ri­mą Baš­kie­nę ir Ra­mū­ną Kar­baus­kį. Dau­giau kas jie to­kie, aš ne­ži­nau. Tai vie­nas da­ly­kas. An­tras da­ly­kas, iš ti­krų­jų jei­gu im­tu­me so­cia­li­nę, eko­no­mi­nę po­li­ti­ką, mū­sų nuo­sta­tos vi­siš­kai ne­su­tam­pa su „vals­tie­čiais“. Bū­tų ga­na su­dė­tin­ga dirb­ti kar­tu“, – kal­bė­jo ji.

Kon­ser­va­to­rė ne­slė­pė, kad ne­ten­ki­no ir LVŽS el­ge­sys per kon­sul­ta­ci­jas.

„Jei­gu no­ri­ma rim­tai kal­bė­tis, ta­da ir rei­kia rim­tai kal­bė­tis. Pir­miau­sia tu­ri kal­bė­tis par­ti­jų ly­de­riai, mū­sų Gab­rie­lius ir po­nas Ra­mū­nas. Ta­čiau to­kio po­kal­bio ne­bu­vo. Juo­ba, kad mes kal­bė­jo­me ei­da­mi į rin­ki­mus apie per­mai­nas. Jei­gu iš kar­to pa­siū­lo­ma, kad jūs ei­ki­te kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tais, tai kur čia tos per­mai­nos? Tai yra ei­li­nis žmo­nių ap­ga­vi­mas ir kaž­ko­kia ma­ni­pu­lia­ci­ja“, – tvir­ti­no ji.

Šį spa­lį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se TS-LKD iš­ko­vo­jo 31 Sei­mo na­rio man­da­tą. Tai yra dviem man­da­tais ma­žiau, nei par­ti­ja lai­mė­jo 2012 me­tų rin­ki­muo­se.

Prieš po­rą sa­vai­čių vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.