Konservatoriai įžvelgė valdančiųjų moralinę krizę
Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ke­ti­na pa­teik­ti sa­vo ma­ty­mą, kaip iš­lip­ti iš so­cia­li­nės duo­bės. Ry­toj vyk­sian­čia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­ti­na pri­im­ti ir dau­giau po­li­ti­nę pa­dė­tį ver­ti­nan­čių do­ku­men­tų, taip pat bus tvir­ti­na­ma da­lis kan­di­da­tų į Sei­mą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Pa­grin­di­nis TS-LKD ta­ry­bos dar­bot­var­kės klau­si­mas – dis­ku­si­ja apie įtemp­tą so­cia­li­nę pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, al­ko­ho­liz­mo, so­cia­li­nės at­skir­ties, ne­dar­bo di­dė­ji­mą, re­gio­nų at­si­li­ki­mo prob­le­mas. Po­sė­dy­je taip pat bus apž­velg­ta po­li­ti­nė pa­dė­tis, tvir­ti­na­ma da­lis kan­di­da­tų į Sei­mą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. „ Ban­dy­si­me at­sa­ky­ti į es­mi­nį klau­si­mą, ką tu­ri­me da­ry­ti, kad įveik­tu­me Lie­tu­vo­je žiau­ru­mo epi­de­mi­ją. Dis­ku­tuo­si­me ir pri­sta­ty­si­me pla­tų prie­mo­nių pa­ke­tą, kad Lie­tu­va tap­tų sau­ges­ne vals­ty­be vi­siems. Al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mas, tin­ka­ma so­cia­li­nė pa­gal­ba ir ge­res­nės ga­li­my­bės įsi­dar­bin­ti re­gio­nuo­se – tai svar­biau­sios kryp­tys, ku­rio­se siū­lo­me kon­kre­čius spren­di­mus“, – tei­gė TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Šis pla­nas bus api­bend­rin­tas re­zo­liu­ci­jo­je „Dėl ne­ati­dė­lio­ti­nų veiks­mų sie­kiant už­ti­krin­ti sau­ges­nę so­cia­li­nę ap­lin­ką Lie­tu­vo­je“.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pat pla­nuo­ja­ma pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją „Dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos mo­ra­li­nės kri­zės“, ku­rio­je at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad per vi­są lai­ko­tar­pį po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo nė­ra pa­si­tai­kę at­ve­jo, jog tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos at­lik­tų ty­ri­mus ir nag­ri­nė­tų by­las ne dėl at­ski­rų po­li­ti­kų ar vals­ty­bės par­ei­gū­nų, bet dėl po­li­ti­nių par­ti­jų ga­li­mai pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. To­kios par­ti­jos šian­dien da­ly­vau­ja vals­ty­bės rei­ka­lus tvar­kan­čio­je bei svar­biau­sius vyk­do­muo­sius spren­di­mus pri­iman­čio­je Vy­riau­sy­bė­je, tu­ri le­mia­mą bal­są lei­džiant įsta­ty­mus. Re­zo­liu­ci­jo­je „As­tra­ve sta­to­ma at­omi­nė elek­tri­nė – grės­mė Lie­tu­vai“ pa­brė­žia­ma, kad ne­to­li Vil­niaus, As­tra­ve sta­to­ma Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė elek­tri­nė ke­lia di­de­lę grės­mę Lie­tu­vai, elek­tri­nei ne­ke­lia­mi nei ap­lin­ko­sau­gi­niai, nei po ava­ri­jos Fu­ku­ši­mo­je pri­va­lo­mi pa­pil­do­mi bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mai.