Konservatoriai įžvelgė demokratijos eroziją
Šeš­ta­die­nį vyk­sian­čia­me di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ta­ry­bos po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma tvir­tin­ti par­ti­jos Sei­mo rin­ki­mų prog­ra­mos gai­res ir pri­sta­ty­ti rin­ki­mų pa­va­sa­rio kam­pa­ni­ją. Bus pri­im­tas ir me­mo­ran­du­mas dėl „De­mo­kra­ti­jos ero­zi­jos“.

Pa­sak TS-LKD pir­mi­nin­ko Gab­rie­liaus Lands­ber­gio, da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei džiau­gian­tis ne­va ge­rė­jan­čia eko­no­mi­ne si­tua­ci­ja, rea­ly­bė­je ma­to­me di­dė­jan­čią pa­ja­mų ne­ly­gy­bę, al­ko­ho­liz­mo epi­de­mi­ją, re­gio­ni­nę at­skir­tį ir emig­ra­ci­ją. „Vien per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus emig­ra­vo dau­giau nei 120 tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­ma pa­gal dau­ge­lį ro­dik­lių taip pat pa­ti­ria dar ne­ma­ty­tą nuo­smu­kį, o mo­ky­to­jų strei­kai tė­ra led­kal­nio vir­šū­nė. Pa­sta­rie­ji ko­rup­ci­jos skan­da­lai Vy­riau­sy­bė­je, reiš­kia­mi įta­ri­mai val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­riams bei jų konf­lik­tas su Pre­zi­den­te ro­do, kad da­bar­ti­nė dau­gu­ma grimz­ta į po­li­ti­nį chao­są ir ne­be­tu­ri lai­ko ir va­lios pa­grin­di­nėms Lie­tu­vos prob­le­moms spręs­ti“, – tei­gė G. Lands­ber­gis. Anot jo, TS-LKD ta­ry­ba pla­nuo­ja pri­im­ti po­li­ti­nius do­ku­men­tus, ku­rie nu­ro­dys es­mi­nes siū­lo­mų Lie­tu­vo­je spren­di­mų kryp­tis, su ku­rio­mis par­ti­ja eis į Sei­mo rin­ki­mus. Bus tvir­ti­na­mos rin­ki­mų prog­ra­mos gai­rės, pri­im­tos re­zo­liu­ci­jos dėl blo­gė­jan­čios pa­dė­ties Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mo­je ir pra­ras­tų ga­li­my­bių gy­ven­to­jų ge­ro­vės sri­ty­je, taip pat me­mo­ran­du­mas dėl „De­mo­kra­ti­jos ero­zi­jos“. Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bus pri­sta­ty­ti ir TS-LKD pa­va­sa­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­jos veiks­mai. „Jau anks­čiau esa­me pa­tvir­ti­nę ab­so­liu­čią dau­gu­mą sa­vo kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, to­dėl da­bar kar­tu su eks­per­tais ski­ria­me di­džiau­sią dė­me­sį rin­ki­mų prog­ra­mai ir ge­riau­siems il­ga­lai­kiams spren­di­mams, kaip spręs­ti per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus su­si­kau­pu­sias prob­le­mas. Esa­me pa­si­ruo­šę pa­siū­ly­ti Lie­tu­vos da­bar­ti­nei po­li­ti­kai aiš­kią al­ter­na­ty­vą – skaid­rią, są­ži­nin­gą, pro­fe­sio­na­lią ir orien­tuo­tą į il­ga­lai­kių ša­lies prob­le­mų spren­di­mą“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.