Konservatoriai inicijuoja neeilinę Seimo sesiją, sieks apkaltos V.Gapšiui
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai sie­kia su­šauk­ti ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją va­sa­rio 17 die­ną, ku­rio­je sieks ini­ci­juo­ti ap­kal­tą Dar­bo par­ti­jos va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je nu­teis­tam Sei­mo na­riui „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad taip pat bus sie­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo, ar Sei­mo na­riu ga­li bū­ti as­muo, pri­pa­žin­tas pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą.

„Bū­ti­na pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­rą vie­nam Dar­bo par­ti­jos ly­de­rių Vy­tau­tui Gap­šiui. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tas as­muo ne­ga­li bū­ti Sei­mo na­riu. Šian­dien pra­de­da­me rink­ti par­ašus, kad se­si­ja bū­tų su­šauk­ta. Kon­sul­ta­vo­mės su tei­si­nin­kais – ap­kal­ta tu­ri bū­ti pra­dė­ta ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas tu­ri pa­teik­ti sa­vo iš­va­dą, ar ga­li Sei­mo na­riu bū­ti as­muo, pri­pa­žin­tas kal­tu ir pa­da­riu­siu nu­si­kal­ti­mą“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad jei­gu Sei­mo na­rys pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ir nuo­spren­dis įsi­ga­lio­ja, jam pra­de­da­ma ap­kal­tos pro­ce­dū­ra. Ta­čiau ap­kal­tos pro­ce­sas pra­de­da­mas as­me­nims dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas.

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, ka­dan­gi pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mas ne­su­ge­bė­jo iki ga­lo nu­sta­ty­ti, ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ pi­ni­gų kil­mė, „šios at­sa­ko­my­bės tu­ri im­tis Sei­mas pra­dė­da­mas par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“.

„Mes tai ini­ci­juo­si­me ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je“, – par­eiš­kė A.Ku­bi­lius.

Jis pri­dū­rė, kad par­la­men­ti­nio ty­ri­mo me­tu tu­ri bū­ti iš­siaiš­kin­ta, ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos ne­aps­kai­ty­tų 24 mln. li­tų (be­veik 7 mln. eu­rų) pa­ja­mų kil­mė.

Anot Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, bū­ti­na pri­im­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, už­ker­tan­čias ke­lią par­ti­jų reor­ga­ni­za­vi­mui tais at­ve­jais, kai par­ti­ja, kaip ju­ri­di­nis as­muo, yra įta­ria­ma pa­da­riu­si ko­rup­ci­nį nu­si­kal­ti­mą ir yra pra­dė­tas teis­mi­nis pro­ce­sas.

Kon­ser­va­to­riai taip pat siū­lys to­kias pa­tai­sas svars­ty­ti ir pri­im­ti ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je.

Be to, Sei­mas, A.Ku­bi­liaus tei­gi­mu, tu­ri pri­im­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas ir aiš­kiai įtvir­tin­ti at­sa­ko­my­bę už nu­si­kal­ti­mus prieš de­mo­kra­ti­nę po­li­ti­nę sis­te­mą.

„Pa­vyz­džiui, už ban­dy­mą šią sis­te­mą ar­dy­ti fi­nan­suo­jant rin­ki­mų kam­pa­ni­jas iš ne­le­ga­lių šal­ti­nių. „Juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ nu­si­kal­ti­mai ne­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mi kaip ele­men­ta­rūs bu­hal­te­ri­nių at­as­kai­tų pa­žei­di­mo nu­si­kal­ti­mai. Tai yra žy­miai pa­vo­jin­ges­ni nu­si­kal­ti­mai ir tai tu­ri bū­ti įtvir­tin­ta Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se. To­kias pa­tai­sas taip pat siū­ly­si­me pri­im­ti ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Jis par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos sis­te­mi­nės par­ti­jos „pri­va­lo tar­ti griež­tą ne“ bu­vi­mui koa­li­ci­jo­se su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, ku­rios yra kal­ti­na­mos ir įta­ria­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se.

„Su­ta­ri­mas dėl to­kio pri­nci­po su­da­ry­tų ga­li­my­bę žmo­nėms pa­ti­kė­ti, kad su­grįž­ta aukš­tes­nių de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių lai­kai. Me­rai ar ki­ti po­li­ti­kai, kai vyks­ta ty­ri­mai dėl jų ga­li­mai pa­da­ry­tų ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų, yra lai­ki­nai nu­ša­li­na­mi nuo par­ei­gų. Tas pats tu­rė­tų ga­lio­ti ir par­ti­joms, ku­rioms kaip ju­ri­di­niams as­me­nims tei­sė­sau­ga par­eiš­kia įta­ri­mus dėl nu­si­kal­ti­mų ko­rup­ci­nė­se by­lo­se. To­kios par­ti­jos bent lai­ki­nai tu­ri bū­ti nu­ša­li­na­mos nuo val­džios“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį iš­tei­si­no bu­vu­sį Dar­bo par­ti­jos va­do­vą eu­ro­par­la­men­ta­rą Vik­to­rą Us­pas­ki­chą, Sei­mo na­rį V.Gap­šį ir bu­vu­sią par­ti­jos fi­nan­si­nin­kę Ma­ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę dėl su­kčia­vi­mo, ta­čiau pri­pa­ži­no kal­tais dėl va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos. Vi­si kal­ti­na­mie­ji nu­baus­ti pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Po šio teis­mo nuo­spren­džio baus­mė įsi­ga­lio­ja.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė, kad pri­imant spren­di­mą, ar pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są nu­teis­tam Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui „dar­bie­čiui“ V.Gap­šiui, sa­vo žo­dį tu­rės tar­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Tuo pa­čiu G.Kir­ki­las tvir­ti­no, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja dėl ap­kal­tos po­li­ti­kui, jei tam bus pa­grin­do, bal­suos „taip, kaip pri­klau­so“, ne­pai­sant to, kad „dar­bie­čiai“ yra koa­li­ci­jos par­tne­riai.

Nors prieš po­rą die­nų BNS ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją po spren­di­mo Dar­bo par­ti­jos by­lo­je G.Kir­ki­las tei­gė, jog pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są nė­ra pa­grin­do, nes vei­kos pa­da­ry­tos iki V.Gap­šiui tam­pant Sei­mo na­riu.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pir­ma­die­nį sa­kė, kad teis­mo spren­di­mas ne­kei­čia Sei­mo na­rio sta­tu­so, to­dėl nė­ra jo­kio pa­grin­do pra­dė­ti jo ap­kal­tos pro­ce­dū­ros ir jis ga­li tęs­ti sa­vo dar­bą. Sei­mo Sta­tu­tas nu­ma­to, kad Sei­mo na­rio ap­kal­tos pro­ce­sas yra „par­la­men­ti­nė pro­ce­dū­ra, ku­rią Sei­mas tai­ko Kons­ti­tu­ci­jos 74 straips­ny­je nu­ro­dy­tiems as­me­nims dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas, siek­da­mas iš­spręs­ti to­kių as­me­nų kons­ti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą“. Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mas yra su­si­jęs su V.Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.