Konservatoriai eis ten, kur jų nemėgsta
Šeš­ta­die­nį vyk­sian­čia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je kon­ser­va­to­riai ke­ti­na ap­tar­ti Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir par­ti­jos lau­kian­čius iš­šū­kius. Par­ti­ja ža­da tęs­ti at­si­nau­ji­ni­mo pro­ce­sus ir steng­sis bū­ti at­vi­res­nė.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rio bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio tei­gi­mu, par­ti­jos na­riai su­pran­ta, „kad ne­ga­li­me iki ki­tų rin­ki­mų tie­siog už­si­da­ry­ti Vil­niu­je ir ig­no­ruo­ti li­ku­sios Lie­tu­vos da­lies prob­le­mas“.

„Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, jog TS-LKD tu­ras po Lie­tu­vą ne­bu­vo tik rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis. Mes ir to­liau kal­bė­si­me su žmo­nė­mis ir bū­si­me tarp jų, kar­tu su jais bei jų rū­pes­čiais. Ei­si­me ir va­žiuo­si­me ne tik ten, kur mus pa­lai­ko, bet ypač ten, kur už mus ne­bal­sa­vo ar mū­sų ne­mėgs­ta. Tai pa­keis­ti ga­li­me tik nuo­šir­džiu bend­ra­vi­mu ir kryp­tin­gu dar­bu“, – įsi­ti­ki­nęs TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Jis tei­gia ne­abe­jo­jan­tis, kad pra­si­dė­jęs par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas tu­ri tęs­tis. „Ta­čiau ne­tu­ri­me ap­si­ri­bo­ti tik per­so­na­li­jo­mis – at­si­nau­jin­ti tu­ri vi­sa par­ti­jos struk­tū­ra. Tai reiš­kia, kad tu­ri­me tap­ti at­vi­res­ni ir į sa­vo veik­lą įtrauk­ti ge­ro­kai di­des­nę vi­suo­me­nės da­lį“, – sa­kė G. Lands­ber­gis.

Nau­ja­ja­me Sei­me opo­zi­ci­jo­je dir­ban­ti TS-LKD frak­ci­ja tu­ri 31 na­rį.